• A
  • +

Kutse andmine

PrintPDF Jaga

2006. aastal asus Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo koostöös kutsekvalifikatsiooni sihtasutusega Kutsekoda välja töötama kohtuarst-ekspertide kutsestandardeid. Kutsestandardite välja töötamiseks moodustati töögrupp, kuhu kuulusid Eesti Kohtuarstlike Ekspertiisibüroo esindajad. Esimene kutseomistamine toimus aastal 2007,  mille tulemusena  anti välja 6 kutsetunnistust.

Aastal 2008 alustas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI) kriminalistikavaldkonna ekspertide kutsestandardite välja töötamist. 15.02.2008 direktori käskkirjaga nr 46 moodustati selleks töögrupp, kuhu kuulusid EKEI eri valdkondade esindajad. Aastatel 2006-2014 tehtud töö tulemusena toimib EKEI-s rahvusvaheliselt tunnustatud kutsete süsteem. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. 09.2008 kehtima hakanud kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks Kutsekoda.

17.04.2013 -  omab EKEI õigust anda kutset kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8.

14.05.2014 - kehtestati kutsestandard kohtuarst, tase 7 ja tase 8, mõlemal tasemel 4 spetsialiseerumist ja kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja tase 8 kutsestandard, mõlemal tasemetel 22 spetsialiseerumist.

Kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentside hindamisele kutse andmisel. Kutsestandardite süsteemi eesmärk EKEI-s on motiveerida eksperte osalema täienduskoolitustel, tagamaks kvalifikatsiooni järjepidevus, täiustamaks nii kohustuslikke kui spetsialiseerumisega seotud kompetentse. Kutsete kompetentsinõuded on kehtestatud kutsestandardis.

Kutsestandardid:

  1. Kohtuarst, tase 7
  2. Kohtuarst, tase 8
  3. Kohtukriminalistikaekspert, tase 7
  4. Kohtukriminalistikaekspert, tase 8
  5. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7
  6. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8

EKEI juurde on moodustatud kutsekomisjon koosseisus. EKEI kutsekomisjoni kuuluvad ekspertiisivaldkonna kutsete andmisest huvitatud osapooled: eriala esindajad, ülikooli või teadusasutuse esindajad, EKEI esindajad ning Justiitsministeeriumi esindaja ja Kutsekoja koordinaator.

Kutse andmise aluseks EKEI-s on Õigus ja Sisekaitse Kutsenõukogu poolt 20.04.2016 kinnitatud kutse andmise kord Justiits- ja kohtuteenistuse kutseala kutsetele.

EKEI  Kutsekomisjon või kutsekomisjoni juurde moodustatud hindamiskomisjonid hindavad kutse taotleja vastavust kutsestandardis kehtestatud kompetentsi nõuetele, kutsetaotleja poolt esitatud dokumentide alusel. Kutse taotleja peab oma kompetentse tõendama portfoolios, lisades näidistöid, juhendeid jne materjale ning need ei tohi sisalda delikaatseid isikuandmeid.

Hindamiskomisjoni töökorra töötab välja EKEI kutsekomisjon. Kutsekomisjon on kinnitanud:

Hindamiskomisjoni töökord“ (16.03.2015) ning „Kutsete kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja tase 8 hindamiskomisjoni töökord ja hindamise juhend“ (16.03.2015).

Kutse omandamine on vabatahtlik - soovituslik ja on üheks aluseks eksperdi kvalifikatsiooni hindamisel. Kutse taotlemise eeltingimused on toodud kutse andmise korras:

kohtuarst - ekspert, tase 7 - vt punkt 5.1

arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 7 - vt punkt 5.2

kohtuhistoloogiaekspert, tase 7 - vt punkt 5.3

meditsiinilise kriminalistikaekspert, tase 7 - vt punkt 5.4

kohtuarst - ekspert, tase 8 - vt punkt 5.5

arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 8 - vt punkt 5.6

kohtuhistoloogiaekspert, tase 8 - vt punkt 5.7

meditsiinilise kriminalistikaekspert, tase 8 - vt punkt 5.8

kohtukriminalistikaekspert, tase 7- vt. punkt 5.9

kohtukriminalistikaekspert, tase 8 - vt. punkt 5.10

kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 - vt. punkt 5.11

kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 - vt. punkt 5.12

 

Lisainformatsiooni leiate järgnevatel teemadele: kutsestandardid ja kutse andmine.

Kutse andmise väljakuulutamise Taotlusvoorude ajad on leitavad nii EKEI sise- kui välisveebis.

Kutse taotlemisel või taastõendamisel hinnatakse taotleja kompetentsust dokumentide: porfolio, CV  ja erialase täiendamise arvestuse tabel alusel.

Taotleja kutseoskuste kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

12. mail  2017 kuulutas EKEI käskkirjaga välja kutse andmise  kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 kutsetele. Kutse andmise käskkiri

Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu on kinnitatud Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 20.04.2016.a otsusega nr 1  „Kutse andmise kord Justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele“.

Dokumendid esitab kutse taotleja 31. oktoobriks 2017 elektroonselt ning digiallkirjastatult EKEI arendus- ja personalitalitusele aadressile personal@ekei.ee või aadressile kohtuekspertiis@ekei.ee .

15. mail 2017 kuulutas EKEI käskkirjaga välja kutse andmise kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 kutsetele. Kutse andmise käskkiri

Dokumendid esitab kutse taotleja 15. novembriks 2017 elektroonselt ning digiallkirjastatult EKEI arendus- ja personalitalitusele aadressile personal@ekei.ee või aadressile kohtuekspertiis@ekei.ee .

17. augustil 2017 kuulutas EKEI käskkirjaga välja kutse andmise kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutsetele. Kutse andmise käskkiri

Dokumendid esitab kutse taotleja 8. novembriks 2017 elektroonselt ning digiallkirjastatult EKEI arendus- ja personalitalitusele aadressile kohtuekspertiis@ekei.ee .

Enne kutse saamiseks taotluse saatmist peab taotleja tasuma kutse andmisega seotud kulud 112 eurot ühele järgnevatest arvelduskontodest:

SEB  EE891010220034796011, viitenumber: 2800049667

Swedbank EE932200221023778606, viitenumber: 2800049667

Danske EE403300333416110002, viitenumber: 2800049667

Nordea EE701700017001577198, viitenumber: 2800049667

Saajaks märkida: Rahandusministeerium

Selgituseks : Kutse andmine, nimi, kutse nimetus koos tasemega, mida taotletakse.

Lisaküsimuste tekkimisel võtke ühendust e-posti aadressil marika.vali@ekei.ee või telefonil 663 6603 või krista.reinek@ekei.ee või telefonil 663 6610

Viimati uuendatud: 18.08.2017 - 14:24