• A
  • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Uudised

Näiteks 25.03.2017
Näiteks 25.03.2017
24.03.2017

24.03.2017 Täna avati Tabasalus AS-i Eesti Vanglatööstus poolt rajatud uus hoonetekompleks, mille eesmärk on vangidele töötamisvõimaluse pakkumise kõrval tootmistegevuse suurendamine läbi tõhusama müügi ja turustuse organiseerimise.

23.03.2017

23.03.2017 Märtsiküüditamise mälestustseremoonia toimub 25. märtsil Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba jalamil. Sel aastal möödub märtsiküüditamisest 68 aastat.

20.03.2017

20.03.2017 Justiitsministeerium saatis kooskõlastamisringile nn Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise eelnõu, mis on oluline samm võitluses naistevastase ja perevägivallaga ning selle probleemi ulatuse teadvustamisel. 

17.03.2017

17.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja lisakonkursi, et leida organisatsioone, kes pakuksid kuni 2017. aasta lõpuni tasuta õigusnõu eakatele, represseeritutele ja perevägivalla ohvritele.

14.03.2017

Justiitsministeerium saatis erinevate osapooltele arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega muutuvad prokuröride palgad ja puhkused võrreldavaks kohtunike omadega. Muudatused tagavad prokuröride sõltumatuse ja võrdse kohtlemise. 

10.03.2017

10.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2017-2019 Lõuna-Eestis vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

10.03.2017

9.03.2017. Täna kogunes justiitsministeeriumis ümarlaud, kus arutati küsimusi, mis on tekkinud seoses lapse ja vanema vahelise suhtlusõigusega. Arutati eelkõige täitemenetlusega seotud kitsaskohti: kas ja kuidas peaks riik sekkuma, kui vanemad vabatahtlikult lapsega suhtlemist reguleerivat kohtulahendit ei täida. Eriti olukorras, kus lapsega koos elav vanem ei võimalda lahus elaval vanemal lapsega suhelda. 

08.03.2017

8.3.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna riigikogu ees kriminaalpoliitika arengusuundi tutvustades, et eelmisel aastal oli üks märgilisemaid teemasid alaealiste kuritegevuse vähenemine ja noortega tegelemine.

06.03.2017

4.03.2017.Justiitsminister saatis kooskõlastusringile arvamuse avaldamiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Täna põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus individuaalkaebuse esitamist selgelt ei reguleeri. 

01.03.2017

1.03.2017. Justiitsminister kinnitas üldise õigusnõustamise konkursi võitjaks Eesti Õigusbüroo ja Kivar & Partnerite ühispakkumise ning erivajadustega isikute õigusnõustamise konkursi võitjaks MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda pakkumise.

28.02.2017

28.02.2017 Justiitsministeerium saatis valitsuse istungile eelnõu, millega lahendatakse talumistasu kõige suuremad probleemid, nähakse ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest oluliselt suurema talumistasu maksmine.

27.02.2017

27.02.2017. Värskest elanike, ettevõtjate ja avaliku sektori töötajate korruptsiooniküsitlusest selgus, et meelehead küsitakse varasemast vähem, inimeste oskus korruptsiooni ära tunda on paranenud ning vähenenud on ka nende inimeste osakaal, kes väljamõeldud olukorras korruptiivselt käituksid. Noored inimesed on aga jätkuvalt korruptsiooni suhtes tolerantsemad. 

20.02.2017

20.02.2017 Veebruaris alanud sotsiaalkampaania 1ELU juhib tähelepanu inimkaubandusega seotud juhtumitele Eestis. 2016. aastal kasvas inimkaubandusega seotud kuritegude arv 85lt 94le, selgub justiitsministeeriumi statistikast. 

18.02.2017

18.02.2017 Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega pannakse selgelt paika avaliku võimu ülesandeid täitvate inimeste tausta kontrollimise kord. 

15.02.2017

15.02.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu viibis täna visiidil Poolas, kus kohtuS nende justiitsministri Zbigniew Ziobroga, et arutada kommunistlike režiimide kuritegude uurimise küsimust ning tutvustada justiitsvaldkonna prioriteete Eesti EL eesistumise ajal. 

13.02.2017

13.02.2017 Justiitsministeerium edastas arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetlusseadustiku revisjoni väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on säästa nii menetlusosaliste kui ka -asutuste ressursse, tagades samal ajal inimeste põhiõiguste kaitse. 

13.02.2017

11.02.2017. Valitsus toetas väärteomenetluse reformi, mis võimaldab tulevikus inimesi vähem trahvida ning paremini mõjutada ohtlike väärtegude toimepanijaid. 

06.02.2017

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus Eestis visiidil viibiva Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) direktori Michael O’Flahertyga, et arutada EL eesistumise ettevalmistest ja ka muudel olulistel teemadel.

06.02.2017

Kui eelnevatel aastatel on vangide arv langenud, siis 2016. aastal on vanglates ja arestimajades viibivate vangide arvu langus peatunud. Kriminaalhooldusaluste arv jätkas vähenemist.

03.02.2017

Veebruarist algab Justiitsministeeriumi eestvedamisel sotsiaalkampaania 1ELU, mille eesmärk on teavitada laiemat avalikkust inimkaubandusega seonduvast. Talvise kampaaniaperioodi peamine fookus on tööalase ekspluateerimise juhtumitel ning ärgitab inimesi inimkaubanduse kahtluse korral nõustamisliiniga ühendust võtma.

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09