Skip to content

EKEI kui organisatsioon

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on riiklik ekspertiisiasutus, mis loodi 01.01.2008. aastal ning on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus. Instituut on tekkinud kahe asutuse, Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse, ühinemisel.

Instituudi tegevuse põhieesmärk on kohtuekspertiiside tegemine menetlusasjades vastavalt pädevusele, ekspertiisivaldkondade arendustegevus, politseiasutuste ekspertiisialane koolitamine ja nõustamine instituudi ülesannetega seonduvates küsimustes ning riiklike andmekogude ja registrite valdamine.

Instituut juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja teistest riiklikult kehtestatud õigusaktidest.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate ekspertiiside loetelu on kinnitatud Justiitsministri 07.09.2023. a määrusega nr 23. 

EKEI-s tehtavate ekspertiiside ja uuringute hinnad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

EKEI töö tellijateks on peamiselt kohtu, prokuratuuri, uurimisasutuste ja kohtuvälised menetlejad.