• A
  • +

Kohtupsühhiaatriaekspertiis

PrintPDF Jaga

1. jaanuarist 2009 koordineerib kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemist Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kohtupsühhiaatriatalitus.

Isiku suunab kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi õiguskaitse ametkonna (politsei, kohus) töötaja. Seega peab kannatanu pöörduma esmalt õiguskaitse ametkonna poole, kes vajadusel määrab ekspertiisi ja vormistab ekspertiisimääruse. Ilma ekspertiisimääruseta kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi ei tehta.

Üldjuhul määrab menetleja kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi teostajaks EKEI ning edastab määrused elektroonselt EKEI-le meiliaadressil kpt@ekei.ee. Menetleja võib ekspertiisi teostajaks määrata iseseisvalt eelneva kokkuleppe alusel nimeliselt riiklikult tunnustatud eksperdi või koostööpartneri, sellisel juhul edastab menetleja määruse täitmiseks eksperdile/asutusele ja teadmiseks EKEI-le.

EKEI palub menetlejal edastada toimik koos menetlusmaterjaldega otse täitjale EKEI koostööpartnerile või riiklikult tunnustatud eksperdile.

Kui määruse täitjaks on märgitud EKEI, siis edastab kohtupsühhiaatriatalitus määruse täitmiseks koostööpartneritele (EKEI ei oma õigust saata määrusi täitmiseks riiklikult tunnustatud ekspertidele), siis saab menetleja või menetlusasutus EKEI-lt tagasisidet, millisele koostööpartnerile/eksperdile määrus täitmiseks edastati.

Ambulatoorset ekspertiisi teostakse üldjuhul kuu aja jooksul alates kõikide menetlusdokumentide edastamisest koostööpartnerile, statsionaarse ekspertiisi puhul on ekspertiisi tegemise aeg pikem (kuni 2 kuud).

Tasu makstakse riiklikult tunnustatud eksperdile või koostööpartneri asutusele menetleja arve kinnitamisel Fitek arvekeskuses. Dokumendid tuleb edastada e-posti aadressile kpt@ekei.ee  või Tervise 30, 13419 Tallinn.

Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tasud

  1. Ambulatoorne kohtupsühhiaatriline ekspertiis (1 ekspert) 255 eurot.
  2. Statsionaarne kohtupsühhiaatriline ekspertiis 255 eurot, millele lisandub statsionaarne voodipäevatasu 59 eurot iga voodipäeva eest.
  3. Kompleks- või komisjoniline ekspertiis - 380 eurot.

Kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia (seksuoloogia) kompleks- või komisjonilise ekspertiisi tegemise eest kehtestatud tasu sisaldab kõiki ekspertiisi tegemisega seonduvaid kulusid vastavalt Vabariigi Valituse määruse nr 322 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise korrale

Talituse kontaktandmed

Üldinfo 663 6745, e-posti aadress kpt@ekei.ee

Viimati uuendatud: 14.06.2018 - 14:36