• A
  • +

Kohtupsühhiaatriaekspertiis

PrintPDF Jaga

Kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemist koordineerib Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Põhja - Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond.

Isiku suunab kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi õiguskaitse ametkonna (politsei, kohus) töötaja. Ilma õiguskaitse ametkonna ekspertiisimääruseta kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi ei tehta.

Vastavalt ministri 25.06.2021 määruse nr 14 "Justiitsministri 14. detsembri 2007.a määruse nr 51 "Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus" muutmisest koordineerib EKEI ainult süüteoasjades määratud kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist.

Süüteomenetluses tuleb alati edastada määrused EKEI-sse. Kaasa arvatud määrused, kui ekspertiis tellitakse otse riiklikult tunnustatud eksperdilt või muult isikult, kellel on arvamuse andmiseks vajalikud teadmised ja kogemused (psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid).

Kui määruse täitjaks on märgitud EKEI, siis edastab EKEI määruse täitmiseks koostööpartneritele (EKEI ei oma õigust saata määrusi täitmiseks riiklikult tunnustatud ekspertidele). Selle kohta saab menetleja või menetlusasutus EKEI-lt tagasisidet, millisele koostööpartnerile/eksperdile määrus täitmiseks edastati ning kellele tuleb menetlusmaterjalid edastada.

Menetleja võib ekspertiisi teostajaks määrata iseseisvalt eelneva kokkuleppe alusel nimeliselt riiklikult tunnustatud eksperdi või koostööpartneri, sellisel juhul edastab menetleja määruse täitmiseks eksperdile/asutusele ja teadmiseks EKEI-le.

Tasu makstakse riiklikult tunnustatud eksperdile või koostööpartneri asutusele menetleja arve kinnitamisel Fitek arvekeskuses.

Tsiviilkohtumenetluses saab kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise tellida otse riiklikult tunnustatud eksperdilt või muult isikult, kellel on arvamuse andmiseks vajalikud teadmised ja kogemused (psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid). EKEI ei suuna määruseid edasi täitmiseks.

Ambulatoorset ekspertiisi teostakse üldjuhul 1-2 kuu aja jooksul alates kõikide menetlusdokumentide edastamisest koostööpartnerile, statsionaarse ekspertiisi puhul on ekspertiisi tegemise aeg pikem (2-3 kuud).

Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tasud

  1. Ambulatoorne kohtupsühhiaatriline ekspertiis (1 ekspert) 255 eurot.
  2. Statsionaarne kohtupsühhiaatriline ekspertiis 255 eurot, millele lisandub statsionaarne voodipäevatasu.
  3. Kompleks- või komisjoniline ekspertiis 380 eurot.

Ekspertiisi erilisest keerukusest või mahukusest tingitud vahendite või ajakulu suurenemise tõttu võib kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisi tegemise eest kehtestatud tasu suurendada kuni kolm korda.

Kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleks- või komisjonilise ekspertiisi tegemise eest kehtestatud tasu sisaldab kõiki ekspertiisi tegemisega seonduvaid kulusid vastavalt Vabariigi Valituse määruse nr 322 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise korrale

Rohkem infot:
tel 663 6745 või 663 6746, e-post [email protected]

Viimati uuendatud: 08.03.2023 - 13:05