• A
 • +

Tasulised uuringud

PrintPDF Jaga

Vastavalt kohtuekspertiisiseadusele ja justiitsministri 01.03.2010 määrusele nr 8 "Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord" võib EKEI teha järgmisi tasulisi uuringuid:

 1. alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine bioloogilisest vedelikust või muudest proovidest;
 2. DNA-uuring;
 3. bioloogiauuring;
 4. dokumendiuuring;
 5. elektronmikroskoopiauuring;
 6. käekirjauuring;
 7. isiku kohtuarstlik uuring;
 8. arstlik toksikoloogiauuring.

Menetlusasjadega mitteseotud tasulisi uuringuid võib teha järgmistel tingimustel:

 1. ekspertiisiasutus peab ekspertiiside tegemist eelistama tasulistele uuringutele, mistõttu peab tasulise uuringu tegemiseks kokkulepitav aeg olema vähemalt 30 päeva ja ekspertiisiasutusel on õigus seda ühepoolselt pikendada kuni ühe aastani, tellijal aga on tähtaja pikendamise korral õigus leping üles öelda ilma uuringu eest tasu maksmata;
 2. tasuliste uuringute arv ühes kuus ei tohi ületada 20 protsenti vastava ekspertiisiliigi ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
 3. tasulise uuringu andmeid ja materjale hoitakse ja säilitatakse ekspertiiside materjalidest eraldi;
 4. tasulise uuringu tegija peab olema erapooletu ning olema töötanud ekspertiisi- või teadusasutuses või muul töökohal tasulise uuringu tegemisele vastaval erialal vähemalt üks aasta ja vastama muudele seadusega kohtueksperdile esitatud nõuetele;
 5. tasulist uuringut ei tehta anonüümselt, vaid tellija peab tagama, et selle tegemisse või tulemusse puutuv isik või tema seaduslik esindaja peab olema konkreetse uuringu tegemiseks andnud ekspertiisiasutusele oma nõusoleku, välja arvatud kui tasuline uuring on vajalik otseselt sellise tervishoiuteenuse jaoks, mille osutamiseks ei ole patsiendi ega tema seadusliku esindaja nõusolek vajalik;
 6. uuringu tegemiseks esitatud materjalid ja andmed peavad olema seaduslikud ning uuringu tegemiseks ohutud, asjakohased ja õiged;
 7. tasulise uuringu tegemine ei tohi soodustada kuritegevust ega raskendada kuriteo avastamist;
 8. tasulise uuringu tegemine ei tohi kahjustada Eesti Vabariigi ega õigusemõistmise huve;
 9. tasulist uuringut ei tehta menetlusasjas juba tehtud ekspertiisi kontrollimiseks või täiendamiseks ega kriminaalmenetluses ekspertiisi tegemise ennetamiseks;
 10. uuringu tegemine ei tohi kahjustada kõlblust ega olla muul viisil vastuolus heade kommete ja tavadega;
 11. tasuliste uuringute tegemisel ei kasutata Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist rahastatud või muu välisabi korras soetatud seadmeid, välja arvatud kui selleks on seadme soetamist rahastanud institutsiooni nõusolek.

Ekspertiisiasutusele tasulise uuringu tegemiseks esitatud materjalide ja andmete seaduslikkuse, ohutuse, asjakohasuse ja õigsuse eest vastutab nende esitaja. Ekspertiisiasutusel on õigus esitatud andmeid kontrollida.

Ekspertiisiasutus võib tasulise uuringu tegemisest keelduda. Kui juba alustatud tasulise uuringu tegemisel ilmneb selle vastuolu tasulise uuringu tegemisele seatud tingimuste või muu õigusaktiga, katkestab ekspertiisiasutus tasulise uuringu tegemise ilma selle eest tasu nõudmata või maksab juba saadud tasu tellijale tagasi. Ekspertiisiasutus ei pea tasu tagasi maksma juhul, kui tasulise uuringu tegemist takistav asjaolu oli või pidi olema tellijale enne teada. Ekspertiisiasutus ei pea tasulise uuringu tegemise katkestamise ajani tehtud uuringute tulemusi ega muid uuringusse puutuvaid andmeid tellijale üle andma ning ei pea uuringu tegemisse puutuvatele isikutele hüvitama uuringu tellimise või tegemisega kaasnenud kulutusi.

Tasuliste uuringute üle peetakse arvestust ning nende tellimisel või tegemisel saadud andmeid ja materjale säilitatakse ekspertiisiasutuse asjaajamiskorra kohaselt.

Tasulise uuringu tegija ja selle tegemisel osalenud või juures viibinud isikud ning ekspertiisiasutus peavad hoidma saladuses talle uuringu tellimisel või tegemisel teatavaks saanud asjaolud, välja arvatud kui nende esitamine või avaldamine on seadusega lubatud või kohustuslik.

Tasuliste uuringute rahastamine

Tasuliste uuringute tegemise eest maksab tellija ekspertiisiasutusele tasu vastavalt kohtuekspertiisiseaduses toodud ekspertiiside hinnakirjale. Tasulise uuringu liigile vastava hinna puudumisel võetakse tasu kokkuleppimisel aluseks kõige lähedasema ekspertiisiliigi hind.

Tellija maksab kogu tasu enne tasulise uuringu tegemisega alustamist, kui ei lepita kokku teisiti.

Menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute tellimise soovi puhul tuleb silmas pidada, et ekspertiisiasutus teostab prioriteedina esmalt menetleja poolt määratud ekspertiisid, mistõttu tuleb tasulise uuringu tellimine eelnevalt kokku leppida (kohtuekspertiisiseaduse poolt soovitatav tähtaeg on 30 päeva). Ekspertiisiasutusel on õigus seda tähtaega olulistel põhjustel ühepoolselt pikendada kuni aastani. Tellijal on õigus tähtaja pikendamise korral sõlmitud leping üles öelda.

Uuringu lepinguline maksumus tuleb tasuda ettemaksuna Rahandusministeeriumi kontole. Kui selgub, et uuringut ei ole võimalik läbi viia või tellija loobub uuringu tegemisest valmimise tähtaja pikenemisel, kantakse uuringu tasu tellijale tagasi.

Viimati uuendatud: 10.08.2017 - 08:49