• A
 • +

Ekspertiisid ja uuringud

PrintPDF Jaga

Vastavalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärusele on instituudi üks põhieesmärk kohtuekspertiiside tegemine menetlusasjades. EKEI teostab oma põhieesmärgilist tegevust erapooletult ja asjatundlikult, kõrgel professionaalsel ja tehnilisel tasemel ning majanduslikult efektiivsel viisil, et oleks tagatud töö tulemuste usaldusväärsus ning siseriiklik ja rahvusvaheline tunnustus. EKEI rahvusvahelist tunnustust kinnitab akrediteerimistunnistus. Info akrediteerimiste kohta leiate juhtimissüsteemi alt.

EKEI-s teostatud ekspertiiside tulemused põhinevad teaduslikel alustel.

Instituudilt võivad vastavalt seadusandlusele ekspertiise ja uuringuid tellida:
- kohus
- prokuratuur
- uurimisasutused
- väärteo kohtuvälised menetlejad
- haldusorganid
- riigiasutused

Menetluse algatamiseks palume pöörduda politseiprokuratuuri või kohtu poole.

Instituudis tehtavad ekspertiisid on:

1. Arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis

 • Arstliku kohtutoksikoloogiaekspertiisi hind on 95 eurot

2. DNA-ekspertiis

 • DNA-ekspertiisi hind ühe analüüsiobjekti kohta on 57 eurot

3. Isiku kohtuarstlik ekspertiis

 • isiku kohtuarstlik ekspertiis, sealhulgas tervisekahjustuse ja terviseseisundi tuvastamise ekspertiis – 61 eurot
 • isiku keerukas kohtuarstlik ekspertiis ja isiku kohtuarstlik ekspertiis haiglas, vanglas või kinnipidamiskohas – 84 eurot
 • isiku kohtuarstlik komisjoniekspertiis – 271 eurot
 •  isiku kohtuarstlik täiendekspertiis – 97 eurot
 • isiku kohtuarstlik kordusekspertiisi – 177 eurot
 • alaealise isiku günekoloogiaekspertiis – 129 eurot
 • täisealise isiku günekoloogiaekspertiis – 109 eurot
 • isiku androloogiaekspertiis – 119 eurot

4. Isiku kohtupsühhiaatriaekspertiis ja kohtupsühholoogiaekspertiis

 • kohtupsühhiaatriaekspertiis – 255 eurot, millele lisandub statsionaarse ekspertiisi korral voodipäevatasu 59 eurot iga voodipäeva kohta
 • kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiis – 380 eurot
 • komisjoniline kohtupsühhiaatriaekspertiis – 380 eurot
 • kohtupsühholoogiaekspertiis – 125 eurot

5. Kohtukeemiaekspertiis

 • alkoholiekspertiis – 75 eurot
 • narkootilise aine ekspertiis – 84 eurot
 • lõhkeaineekspertiis – 81 eurot
 • põlevvedelikuekspertiis – 193 eurot

6. Kriminalistikaekspertiis

 • alaealise seksuaalse väärkohtlemisega seonduva materjali infotehnoloogiaekspertiis – 451 eurot
 • autotehniline ekspertiis – 503 eurot
 • dokumendiekspertiis ühele dokumendile – 77 eurot
 • hääleekspertiis – 862 eurot
 • infotehnoloogiaekspertiis – 1608 eurot
 • jäljeekspertiis – 314 eurot
 • kiuekspertiis ühele objektile – 100 eurot
 • kujutiseekspertiis – 761 eurot
 • käekirjaekspertiis ühe isiku kohta – 282 eurot
 • külmrelvaekspertiis – 255 eurot
 • lasujäägiekspertiis ühele objektile – 45 eurot
 • liiklusekspertiisi muud alaliigid – 428 eurot
 • liiklustehniline ekspertiis – 457 eurot
 • liiklustrassoloogiaekspertiis – 413 eurot
 • lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis – 430 eurot
 • metalliekspertiis ühele objektile – 50 eurot 
 • paberrahaekspertiis ühele rahatähele – 77 eurot
 • raamatupidamisekspertiis ühe ettevõtte, organisatsiooni või juriidilise isiku kohta – 1585 eurot
 • radaridetektoriekspertiis – 86 eurot
 • relvaekspertiis, sealhulgas tulirelvaekspertiis – 420 eurot
 • sõrmejäljeekspertiis – 663 eurot
 • tulekahjuekspertiis – 704 eurot
 • värvkatteekspertiis ühele objektile – 40 eurot 
 • hõõglambiekspertiis ühele objektile – 35 eurot

7. Meditsiinilise kriminalistika ekspertiis

 • kohtuantropoloogiaekspertiis, sealhulgas isiku tuvastamise ekspertiis – 333 eurot
 • kohtutraumatoloogiaekspertiis, sealhulgas haavaballistikaekspertiis, kohtuarstlik jäljeekspertiis ja sündmuskoha rekonstruktsiooni ekspertiis – 77 eurot

8. Surnu kohtuarstlik ekspertiis

 • surnu kohtuarstlik ekspertiis – 145 eurot
 • surnu keerukas kohtuarstlik ekspertiis – 222 eurot
 • surnu kohtuarstlik komisjoniekspertiis – 473 eurot
 • surnu kohtuarstlik täiendekspertiis – 68 eurot
 • surnu kohtuarstlik kordusekspertiis – 220 eurot

9. Toksikoloogiaekspertiis

Narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete kvalitatiivsel määramisel bioloogilisest materjalist on järgmised hinnad

 • aluseliste narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 52 eurot
 • amfetamiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 54 eurot
 • tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse poolt veenivere võtmise hind – 2 eurot
 • tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse poolt kateetriga uriinivõtmise hind – 12 eurot
 • kannabinoidide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 53 eurot
 • narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 61 eurot
 • fentanüülide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 50 eurot
 • sõeluuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete klassi määramiseks – 23 eurot
 • bensodiasepiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 46 eurot
 • gammahüdroksübutüraadi määramine gaasikromatograafi-massispektomeetriga – 70 eurot
 • teiste ainete määramine gaasikromatograafi-massispektomeetri, spektraalanalüüsi või kõrgsurvevedelikkromatograafiga – 70 eurot

 Muude toksikoloogiaekspertiiside hinnad on järgmised:

 •  alkoholide ja teiste kergesti lenduvate ühendite määramine – 27 eurot
 • mitmealuseliste alkoholide ja nende laguproduktide määramine – 37 eurot

Instituudis tehakse järgmisi uuringuid:

Narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete kvalitatiivsete uuringute hinnad on järgmised:

 •  narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 59 eurot
 • aluseliste narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 39 eurot
 • bensodiasepiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 33 eurot
 • kannabinoidide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 36 eurot
 • fentanüülide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 35 eurot
 • happelise ja aluselise fraktsiooni eraldamine bioloogilisest materjalist ja nende analüüs õhekihikromatograafiaga – 35 eurot
 • amfetamiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 38 eurot
 • uriini ülduuring gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 31 eurot
 • gammahüdroksübutüraadi määramine gaasikromatograafi-massispektomeetriga – 60 eurot
 • sõeluuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete klassi määramiseks – 23 eurot.

 Narkootiliste ainete kvantitatiivsete uuringute hinnad on järgmised:

 •  narkootiliste ainete ja ravimite määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 174 eurot
 • narkootiliste ainete ja ravimite määramine kõrgsurvevedelikukromatograafiga – 172 eurot

 Surnu kohtuarstlike radioloogiauuringute hinnad on järgmised:

 •  surnu kogu keha kompuutertomograafiauuring – 284 eurot
 • surnu kogu keha kompuutertomograafiauuring koos peennõelbiopsiaga proovi võtmiseks toksikoloogiauuringuks – 308 eurot
 • surnu kogu keha kompuutertomograafiauuring koos jämenõelbiopsia ja histoloogilise uuringuga – 495 eurot
 • surnu kogu keha magnetresonantstomograafiauuring – 1057 eurot
 • muu kohturadioloogiauuring – Eesti Haigekassa hinnakirja järgi

Muude lisauuringute hinnad on järgmised:

 • kohtutraumatoloogiauuring – 76 eurot
 • arstlik kohtutoksikoloogiauuring – 52 eurot
 • alkoholide ja teiste kergesti lenduvate ühendite määramine – 14 eurot
 • mitmealuseliste alkoholide ja nende laguproduktide määramine – 25 eurot
 • karboksühemoglobiini määramine – 26 eurot
 • muude mürgistavate ainete määramine – 31 eurot
 • isiku kohtuarstlik uuring osalise või puuduva töövõime määramiseks – 61 eurot
 • elementaaranalüüs ühele objektile – 35 eurot
 • infrapunaspektromeetriauuring ühele objektile – 40 eurot
 • kohtupsühhiaatriauuring – 125 eurot
 • kohtupsühholoogiauuring – 73 eurot
 • bioloogilise materjali eeluuring – 70 eurot
Viimati uuendatud: 26.05.2020 - 15:17