• A
 • +

Ekspertiisid ja uuringud

PrintPDF Jaga

Ekspertiisid ja uuringud menetlusasjades

Vastavalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärusele on instituudi üks põhieesmärk kohtuekspertiiside tegemine menetlusasjades. EKEI teostab oma põhieesmärgilist tegevust erapooletult ja asjatundlikult, kõrgel professionaalsel ja tehnilisel tasemel ning majanduslikult efektiivsel viisil, et oleks tagatud töö tulemuste usaldusväärsus ning siseriiklik ja rahvusvaheline tunnustus. EKEI rahvusvahelist tunnustust kinnitab akrediteerimistunnistus. Info akrediteerimiste kohta leiate juhtimissüsteemi alt. EKEI-s teostatud ekspertiiside tulemused põhinevad teaduslikel alustel.

EKEIS-s tehtavad ekspertiisid

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis
Arstliku kohtutoksikoloogiaekspertiisi hind on 95 eurot

DNA-ekspertiis
DNA-ekspertiisi hind ühe analüüsiobjekti kohta on 57 eurot

Isiku kohtuarstlik ekspertiis
isiku kohtuarstlik ekspertiis, sealhulgas tervisekahjustuse ja terviseseisundi tuvastamise ekspertiis – 61 eurot
isiku keerukas kohtuarstlik ekspertiis ja isiku kohtuarstlik ekspertiis haiglas, vanglas või kinnipidamiskohas – 84 eurot
isiku kohtuarstlik komisjoniekspertiis – 271 eurot
isiku kohtuarstlik täiendekspertiis – 97 eurot
isiku kohtuarstlik kordusekspertiisi – 177 eurot
alaealise isiku günekoloogiaekspertiis – 129 eurot
täisealise isiku günekoloogiaekspertiis – 109 eurot
isiku androloogiaekspertiis – 119 eurot

Isiku kohtupsühhiaatriaekspertiis ja kohtupsühholoogiaekspertiis
kohtupsühhiaatriaekspertiis – 255 eurot, millele lisandub statsionaarse ekspertiisi korral voodipäevatasu 59 eurot iga voodipäeva kohta
kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiis – 380 eurot
komisjoniline kohtupsühhiaatriaekspertiis – 380 eurot
kohtupsühholoogiaekspertiis – 125 eurot

Kohtukeemiaekspertiis
alkoholiekspertiis – 75 eurot
narkootilise aine ekspertiis – 84 eurot
lõhkeaineekspertiis – 81 eurot
põlevvedelikuekspertiis – 193 eurot

Kriminalistikaekspertiis
alaealise seksuaalse väärkohtlemisega seonduva materjali infotehnoloogiaekspertiis – 451 eurot
autotehniline ekspertiis – 503 eurot
dokumendiekspertiis ühele dokumendile – 77 eurot
hääleekspertiis – 862 eurot
infotehnoloogiaekspertiis – 1608 eurot
jäljeekspertiis – 314 eurot
kiuekspertiis ühele objektile – 100 eurot
kujutiseekspertiis – 761 eurot
käekirjaekspertiis ühe isiku kohta – 282 eurot
külmrelvaekspertiis – 255 eurot
lasujäägiekspertiis ühele objektile – 45 eurot
liiklusekspertiisi muud alaliigid – 428 eurot
liiklustehniline ekspertiis – 457 eurot
liiklustrassoloogiaekspertiis – 413 eurot
lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis – 430 eurot
metalliekspertiis ühele objektile – 50 eurot 
paberrahaekspertiis ühele rahatähele – 77 eurot
raamatupidamisekspertiis ühe ettevõtte, organisatsiooni või juriidilise isiku kohta – 1585 eurot
radaridetektoriekspertiis – 86 eurot
relvaekspertiis, sealhulgas tulirelvaekspertiis – 420 eurot
sõrmejäljeekspertiis – 663 eurot
tulekahjuekspertiis – 704 eurot
värvkatteekspertiis ühele objektile – 40 eurot 
hõõglambiekspertiis ühele objektile – 35 eurot

Meditsiinilise kriminalistika ekspertiis
kohtuantropoloogiaekspertiis, sealhulgas isiku tuvastamise ekspertiis – 333 eurot

Surnu kohtuarstlik ekspertiis
surnu kohtuarstlik ekspertiis – 145 eurot
surnu keerukas kohtuarstlik ekspertiis – 222 eurot
surnu kohtuarstlik komisjoniekspertiis – 473 eurot
surnu kohtuarstlik täiendekspertiis – 68 eurot
surnu kohtuarstlik kordusekspertiis – 220 eurot

Toksikoloogiaekspertiis
Narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete kvalitatiivsel määramisel bioloogilisest materjalist on järgmised hinnad:
aluseliste narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 52 eurot
amfetamiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 54 eurot
tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse poolt veenivere võtmise hind – 2 eurot
tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse poolt kateetriga uriinivõtmise hind – 12 eurot
kannabinoidide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 53 eurot
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 61 eurot
fentanüülide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 50 eurot
sõeluuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete klassi määramiseks – 23 eurot
bensodiasepiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 46 eurot
gammahüdroksübutüraadi määramine gaasikromatograafi-massispektomeetriga – 70 eurot
teiste ainete määramine gaasikromatograafi-massispektomeetri, spektraalanalüüsi või kõrgsurvevedelikkromatograafiga – 70 eurot

Muude toksikoloogiaekspertiiside hinnad on järgmised: 
alkoholide ja teiste kergesti lenduvate ühendite määramine – 27 eurot
mitmealuseliste alkoholide ja nende laguproduktide määramine – 37 eurot

EKEIS-s tehtavad uuringud  

Narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete kvalitatiivsete uuringute hinnad on järgmised:
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 59 eurot
aluseliste narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 39 eurot
bensodiasepiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 33 eurot
kannabinoidide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 36 eurot
fentanüülide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 35 eurot
happelise ja aluselise fraktsiooni eraldamine bioloogilisest materjalist ja nende analüüs õhekihikromatograafiaga – 35 eurot
amfetamiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 38 eurot
uriini ülduuring gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 31 eurot
gammahüdroksübutüraadi määramine gaasikromatograafi-massispektomeetriga – 60 eurot
sõeluuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete klassi määramiseks – 23 eurot.

Muude lisauuringute hinnad on järgmised:
arstlik kohtutoksikoloogiauuring – 52 eurot
alkoholide ja teiste kergesti lenduvate ühendite määramine – 14 eurot
mitmealuseliste alkoholide ja nende laguproduktide määramine – 25 eurot karboksühemoglobiini määramine – 26 eurot
muude mürgistavate ainete määramine – 31 eurot
isiku kohtuarstlik uuring osalise või puuduva töövõime määramiseks – 61 eurot elementaaranalüüs ühele objektile – 35 eurot
infrapunaspektromeetriauuring ühele objektile – 40 eurot
kohtupsühhiaatriauuring – 125 eurot
kohtupsühholoogiauuring – 73 eurot
bioloogilise materjali eeluuring – 70 eurot

Surnu kohtuarstlike radioloogiauuringute hinnad on järgmised:
surnu kogu keha kompuutertomograafiauuring – 284 eurot
surnu kogu keha kompuutertomograafiauuring koos peennõelbiopsiaga proovi võtmiseks toksikoloogiauuringuks – 308 eurot
surnu kogu keha kompuutertomograafiauuring koos jämenõelbiopsia ja histoloogilise uuringuga – 495 eurot
surnu kogu keha magnetresonantstomograafiauuring – 1057 eurot
muu kohturadioloogiauuring – Eesti Haigekassa hinnakirja järgi

Narkootiliste ainete kvantitatiivsete uuringute hinnad on järgmised:
arkootiliste ainete ja ravimite määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 174 eurot narkootiliste ainete ja ravimite määramine kõrgsurvevedelikukromatograafiga – 172 eurot

Instituudilt võivad vastavalt seadusandlusele ekspertiise ja uuringuid tellida:
- kohus
- prokuratuur
- uurimisasutused
- väärteo kohtuvälised menetlejad
- haldusorganid
- riigiasutused

Menetluse algatamiseks palume pöörduda politseiprokuratuuri või kohtu poole.

 

Menetlusasjadega mitteseotud tasulised uuringud

Vastavalt kohtuekspertiisiseadusele ja justiitsministri 01.03.2010 määrusele nr 8 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord võib EKEI teha järgmisi menetlusasjadega mitteseotud tasulisi uuringuid:

- alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine bioloogilisest vedelikust või muudest proovidest
DNA-uuring
- bioloogiauuring
- dokumendiuuring
- elektronmikroskoopiauuring
- käekirjauuring
- isiku kohtuarstlik uuring
- arstlik toksikoloogiauuring

Uuringu tellimiseks palume eelnevalt kontakteeruda.

Menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute tingimused

 1. Ekspertiisiasutus peab ekspertiiside tegemist eelistama tasulistele uuringutele, mistõttu peab tasulise uuringu tegemiseks kokkulepitav aeg olema vähemalt 30 päeva ja ekspertiisiasutusel on õigus seda ühepoolselt pikendada kuni ühe aastani, tellijal aga on tähtaja pikendamise korral õigus leping üles öelda ilma uuringu eest tasu maksmata;
 2. tasuliste uuringute arv ühes kuus ei tohi ületada 20 protsenti vastava ekspertiisiliigi ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
 3. tasulise uuringu andmeid ja materjale hoitakse ja säilitatakse ekspertiiside materjalidest eraldi;
 4. tasulise uuringu tegija peab olema erapooletu ning olema töötanud ekspertiisi- või teadusasutuses või muul töökohal tasulise uuringu tegemisele vastaval erialal vähemalt üks aasta ja vastama muudele seadusega kohtueksperdile esitatud nõuetele;
 5. tasulist uuringut ei tehta anonüümselt, vaid tellija peab tagama, et selle tegemisse või tulemusse puutuv isik või tema seaduslik esindaja peab olema konkreetse uuringu tegemiseks andnud ekspertiisiasutusele oma nõusoleku, välja arvatud kui tasuline uuring on vajalik otseselt sellise tervishoiuteenuse jaoks, mille osutamiseks ei ole patsiendi ega tema seadusliku esindaja nõusolek vajalik;
 6. uuringu tegemiseks esitatud materjalid ja andmed peavad olema seaduslikud ning uuringu tegemiseks ohutud, asjakohased ja õiged;
 7. tasulise uuringu tegemine ei tohi soodustada kuritegevust ega raskendada kuriteo avastamist;
 8. tasulise uuringu tegemine ei tohi kahjustada Eesti Vabariigi ega õigusemõistmise huve;
 9. tasulist uuringut ei tehta menetlusasjas juba tehtud ekspertiisi kontrollimiseks või täiendamiseks ega kriminaalmenetluses ekspertiisi tegemise ennetamiseks;
 10. uuringu tegemine ei tohi kahjustada kõlblust ega olla muul viisil vastuolus heade kommete ja tavadega;
 11. tasuliste uuringute tegemisel ei kasutata Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist rahastatud või muu välisabi korras soetatud seadmeid, välja arvatud kui selleks on seadme soetamist rahastanud institutsiooni nõusolek.

Ekspertiisiasutusele tasulise uuringu tegemiseks esitatud materjalide ja andmete seaduslikkuse, ohutuse, asjakohasuse ja õigsuse eest vastutab nende esitaja. Ekspertiisiasutusel on õigus esitatud andmeid kontrollida.
Ekspertiisiasutus võib tasulise uuringu tegemisest keelduda. Kui juba alustatud tasulise uuringu tegemisel ilmneb selle vastuolu tasulise uuringu tegemisele seatud tingimuste või muu õigusaktiga, katkestab ekspertiisiasutus tasulise uuringu tegemise ilma selle eest tasu nõudmata või maksab juba saadud tasu tellijale tagasi. Ekspertiisiasutus ei pea tasu tagasi maksma juhul, kui tasulise uuringu tegemist takistav asjaolu oli või pidi olema tellijale enne teada. Ekspertiisiasutus ei pea tasulise uuringu tegemise katkestamise ajani tehtud uuringute tulemusi ega muid uuringusse puutuvaid andmeid tellijale üle andma ning ei pea uuringu tegemisse puutuvatele isikutele hüvitama uuringu tellimise või tegemisega kaasnenud kulutusi.
Tasuliste uuringute üle peetakse arvestust ning nende tellimisel või tegemisel saadud andmeid ja materjale säilitatakse ekspertiisiasutuse asjaajamiskorra kohaselt.
Tasulise uuringu tegija ja selle tegemisel osalenud või juures viibinud isikud ning ekspertiisiasutus peavad hoidma saladuses talle uuringu tellimisel või tegemisel teatavaks saanud asjaolud, välja arvatud kui nende esitamine või avaldamine on seadusega lubatud või kohustuslik.

Tasuliste uuringute rahastamine

Tasuliste uuringute tegemise eest maksab tellija ekspertiisiasutusele tasu vastavalt kohtuekspertiisiseaduses toodud ekspertiiside hinnakirjale. Tasulise uuringu liigile vastava hinna puudumisel võetakse tasu kokkuleppimisel aluseks kõige lähedasema ekspertiisiliigi hind. Tellija maksab kogu tasu enne tasulise uuringu tegemisega alustamist, kui ei lepita kokku teisiti. Menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute tellimise soovi puhul tuleb silmas pidada, et ekspertiisiasutus teostab prioriteedina esmalt menetleja poolt määratud ekspertiisid, mistõttu tuleb tasulise uuringu tellimine eelnevalt kokku leppida (kohtuekspertiisiseaduse poolt soovitatav tähtaeg on 30 päeva). Ekspertiisiasutusel on õigus seda tähtaega olulistel põhjustel ühepoolselt pikendada kuni aastani. Tellijal on õigus tähtaja pikendamise korral sõlmitud leping üles öelda. Uuringu lepinguline maksumus tuleb tasuda ettemaksuna Rahandusministeeriumi kontole. Kui selgub, et uuringut ei ole võimalik läbi viia või tellija loobub uuringu tegemisest valmimise tähtaja pikenemisel, kantakse uuringu tasu tellijale tagasi.

Viimati uuendatud: 25.01.2023 - 15:37