• A
  • +

Andmekaitsetingimused

PrintPDF Jaga

Kuidas veebipõhises dokumendiregistris näidatakse inimese nime? Täisnime või initsiaalidega?

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (edaspidi EKEI) dokumendiregistris ei näidata eraisikute nimesid, saatjaks märgime Eraisik ja initsiaalid. Saatja täisnimi on nähtav dokumendihaldussüsteemis asutusesiseselt. EKEIsse pöördumisel peate arvestama, et riigiasutuse (EKEI) tegevus on avalik ning mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja pöördumise fakt avalikustada meie või volitatud töötleja dokumendiregistris. Selles avaldatakse avaliku teabe seaduse kohaselt kirjavahetuse andmed (kirja saatja ning saaja nimi ja kirja liik: „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“). Kui väljendate oma pöördumises selget soovi, ei märgita dokumendiregistris Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“.Kui inimene osaleb kirjavahetuses juriidilise isiku või asutuse töötajana, ettevõtjana või vaba elukutse esindajana, siis ei seata juurdepääsupiiranguid, kuna eeldame, et ei kasutata isiklikke kontaktandmeid.

Milliseid juurdepääsupiiranguid kasutatakse eraisikutega suhtluseks?

Eraisikutega suhtluses kasutame juurdepääsupiiranguid vastavalt avaliku teabe seaduse sätetele ning kehtestame juurdepääsupiiranguid järgmistele dokumentidele:

  • dokumendid ja kirjavahetus, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid, perekonnaelu üksikasju, isiku vaimsete või füüsiliste kannatuste kirjeldusi;
  • dokumendid (sh lepingud ja kirjavahetus), mis sisaldavad eraisikute isikuandmeid, millele juurdepääs võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust (kodune aadress, e-posti aadress, kontakttelefon)

EKEI ei avalda dokumendiregistri kaudu eraisikute andmeid sisaldavaid dokumente. Dokumentidega on võimalik tutvuda teabenõude korras, kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul.

Kui kaua säilitatakse eraisikutega seonduvat kirjavahetust?

Eraisikutega seotud kirjavahetust (selgitustaotlused, teabenõuded) säilitame 5 aastat.

Kirjasaatmise viisid: kas kasutatakse liht- või tähitud posti, krüpteeritud või krüpteerimata e-posti?

Dokumente, mis sisaldavad delikaatseid isikuandmeid ja eraelulist teavet ning millele on EKEIs seatud juurdepääsupiirang, toimetame adressaadini tähitud postiga. E-postiga edastame dokumente ainult eraisiku soovil ja nõusolekul krüpteerituna. Eraisikule saadetavale dokumendile ei panda juurdepääsupiirangut, kuna ta ei ole teabevaldaja  avaliku teabe seaduse mõistes. Isiku enda otsustada on, kas ta omaenda eraelukaitseks piirangu saanud teavet avalikustab või mitte. EKEI dokumendiregistris juurdepääsupiirang pannakse, kuna see on asutusele endale siduv. Eraisikutega seotud menetlusdokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu või krüpteeritult. Raviasutustele saadame ekspertiiside ja uuringutega seotud dokumente e-postiga krüpteeritult või tähitud postiga.

Millistesse registritesse asutus isikuandmeid edastab?

EKEIs töötava isiku andmed edastame riikliku sõrmejälgede registrisse ja DNA riikliku registrisse. EKEI ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba.

Kuidas inimene saab tutvuda tema enda andmetega?

Teil on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega ja nõuda nende parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Väljastame andmeid ja dokumente taotluse esitamisel. Kui soovite nende väljastamist paberkandjal, võime avaliku teabe seaduse § 25 lg 2 kohaselt alates 21. leheküljest nõuda tasu iga väljastatud lehekülje eest.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist
Kuidas me hoiame ja kasutame Teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle?

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võime suhelda ilma lisaloata. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame, kuni valituks osutunud kandidaadi tööle asumiseni. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Instituudi andmekaitsespetsialist on asjaajamistalituse juhataja Merilyn Pallas
e-post merilyn.pallas@ekei.ee või tel 663 6608

 

Viimati uuendatud: 02.11.2018 - 15:38