• A
  • +

Aprillis toimub vene keele vandetõlgi eksam

PrintPDF Jaga

29. ja 30. aprillil toimub vandetõlgi eksam keelesuunal eesti-vene ja vene-eesti. Eksam on võimalik sooritada nii ühel kui ka mõlemal keelesuunal.

Vandetõlgiks võib saada teovõimeline isik, kes on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on aus ja kõlbeline ning kelle kohta pole teada ühtki vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu.

Vandetõlgi eksamil osaleda soovivatel isikutel tuleb esitada eksamikomisjonile motiveeritud avaldus eksamil osalemiseks 14. aprilliks koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga. Avalduses tuleb märkida kinnitus selle kohta, et ei esine eelpool väljatoodud vandetõlgiks saamist välistavat tingimust ning asjaolu, millise keelesuuna eksamil on soov osaleda. Avaldus tuleb esitada paberkandjal allkirjastatult justiitsministeeriumile aadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või digitaalallkirjastatult info@just.ee. Eksamikomisjon vaatab läbi eksamil osalemise avaldused ja otsustab eksamile lubamise. Teade vandetõlgi eksamile lubamise või lubamata jätmise kohta saadetakse isikule vähemalt viis päeva enne eksami toimumist. Eksamile lubamise teates märgitakse ka eksami toimumise täpne koht ja kellaaeg.

Vandetõlgi eksam koosneb kolmest osast: õigus- ja keeleteadmiste kirjalikust kontrollimisest ning kutsesobivusvestlusest.

29. ja 30. aprillil toimuv vandetõlgi eksam koosneb kahest osast: õigusteadmiste kontrollimisest ja keeleteadmiste kontrollimisest. Õigusteadmiste kontrollimise eksamiosa eesmärk on kontrollida vandetõlgiks saada sooviva isiku oskust kasutada sobivaid allikaid juriidiliste tekstide tõlkimisel. Õigusteadmisi kontrollitakse valikvastuste või lühivastuseid eeldavate küsimuste vormis ning eksamil on lubatud kasutada arvutit ja teisi abivahendeid.

Õiguse aluste testi läbinud isikud pääsevad keeleteadmiste kontrollimisele. Keeleteadmiste kontrollimine koosneb järgmistest osadest:

1) teksti kirjalik tõlkimine avalduses märgitud tõlkesuunal;

2) vigadega teksti kirjalik toimetamine avalduses märgitud tõlkesuunal.

Tõlkimistekst ja toimetamistekst on juriidilise sisuga tekstid pikkusega 1800–2000 tähemärki koos tühikutega. Tõlkimine ja teksti toimetamine toimub arvutiklassis, kus iga eksami sooritaja käsutuses on internetiühendusega arvuti. Lubatud on kasutada ka kõiki muid materjale (näiteks sõnaraamatuid, isiklikke märkmeid jms). Tõlkimiseks on aega kaks tundi ja teksti toimetamiseks üks tund.

9. aprillil kell 16–17 toimub justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonnas aadressil Tõnismägi 8 (Rahvusraamatukogu kõrval) VANDETÕLGI EKSAMI INFOTUND. Infotunnil räägitakse vandetõlgi kutsest ja vandetõlgi igapäevatööst, selgitatakse vandetõlgi eksami tegemise ja hindamise korda ning antakse nõuandeid vandetõlgi eksamiks valmistumisel. Infotunnil osalemiseks palun registreeruda hiljemalt 8. aprilliks, saates e-kirja nime ja kontaktandmetega aadressile liisi.pars@just.ee.

Kõikide küsimuste korral palun pöörduda Liisi Parsi poole e-posti aadressil liisi.pars@just.ee või telefonil 680 3112.

Viimati uuendatud: 15.07.2015 - 16:10