Skip to content

Relva- ja laskemoona tüübikinnitus

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.11.2001. a määrusele nr 341, on relva ja laskemoona tüübikinnitust teostavaks volitatud asutuseks Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

Relva ja laskemoona tüübikinnitus on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva-, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kasutusvaldkond, lähtudes Relvaseaduse §-dest 3 ja 25.

Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamine toimub vastavalt siseministri 13.04.2007. a määrusega nr 28 vastu võetud korrale.

Tüübikinnituse otsus selle andmise või andmisest keeldumise kohta tehakse 30 päeva jooksul alates tüübikinnituse taotluse esitamise päevast.

Relva ja laskemoona tüübikinnituse taotlus

Taotlust saab saata postiga aadressile Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Tervise 20 Tallinn 13419 või digiallkirjastatuna e-posti aadressile [email protected]. Puudulike andmetega või allkirjastamata taotlus tagastatakse täiendamiseks. Kui taotlus täidetakse käsikirjaliselt, siis tuleb parema loetavuse tagamiseks kasutada läbivalt trükitähti.

Taotluse täitmiseks kasutatud allikad on nendes sisalduva info kontrollimiseks soovitatav lisada taotlusele (näiteks viited internetileheküljele, fotod või skaneeritud koopiad dokumentidest, raamatutest vms).

Kui taotluses nimetatud mudelit on samanimelisena võimalik komplekteerida erineva kaba või relvarauaga, tuleb üldpikkuse mõõdud anda kujul minimaalne ja maksimaalne, arvestades lühimat ja pikimat saadaolevat versiooni relvamudelist. Kui relvale sobib mitu erineva mahuga padrunisalve, tuleb mahutavus anda kujul minimaalne ja maksimaalne.