• A
  • +

Uudised

Näiteks 26.10.2021
Näiteks 26.10.2021
22.10.2021

22.10.2021. Justiitsministeeriumi, riigikantselei ja riigikogu kantselei koostöös loodav IT-lahendus, mis koondab tulevikus kogu õigusloomeprotsessiga seotud teabe ühte kohta, on jõudnud piloteerimise faasi. See tähendab, et justiitsministeerium asub uues töökeskkonnas kirjutama esimest eelnõu ja väljatöötamise kavatsust.

21.10.2021

21.10.2021. Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega soovitakse miinimumelatise määr siduda lahti alampalgast ja asendada valemiga, mis võtab arvesse lapsele tehtavaid tegelikke kulutusi. Viimastel aastatel on paljudel vanematel elatise maksmine osutunud üle jõu käivaks just alampalga kiire kasvu tõttu.

19.10.2021

19.10.2021. Justiitsministeerium valis Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni Eestit esindavaks liikmeks Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo.

15.10.2021

15.10.2021. Justiitsministeeriumi moodustatud teadusekspertidest koosnev komisjon otsustas anda dr Priit Rohtmetsale stipendiumi „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamat".

14.10.2021

14.10.2021. Justiitsministeeriumi eestvedamisel kohtuvad täna õigusloomejuristid, et arutada seadusloome kvaliteedi üle. Tegemist on ainsa sedalaadi foorumiga, mis on suunatud kõigile Eesti õigusloomejuristidele. Traditsiooniliselt osalevad ka eelnõude keeletoimetajad.

13.10.2021

13.10.2021. Justiitsministeeriumis toimus täna kohtumenetluse avalikkuse eelnõu teemal ümarlaud, kus osalesid meedia ja kohtunikkonna esindajad. Ühine arusaam oli, et ajakirjanduslikul eesmärgil isikustatud ehk nimedega kohtulahenditega tutvumisel eeldatakse õigustatud huvi olemasolu.

13.10.2021

13.10.2021. Paberivaba avaliku e-toimiku rakenduse teel tutvustatakse vangidele kohtudokumente edaspidi digitaalselt. Riigihangete registris on kuni 22. oktoobrini üleval kohtutoimikute digitaalseks edastamiseks kinnipeetavatele rakenduse väljatöötamise hange, mille eeldatav maksumus on 267 773 eurot. Rakendusega hoitakse tulevikus kokku 80 000 eurot, seda riigi õigusabi osutamise, kohtumenetluse digitaliseerimise ja vanglate halduskoormuse vähenemisega seoses.

12.10.2021

12.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri osales täna videosilla teel Euroopa Komisjoni korraldatud ministrite foorumil digitaalsest õigussüsteemist, kus rõhutas Euroopa Liidu justiitsvaldkonna digitaliseerimise eeldusena digitaliseerimist liikmesriikides, mis toob õigusteenused ka inimestele lähemale. 

12.10.2021

12.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri kinnitas ametisse vanglate asekantsleri Rait Kuuse, kes alustab tööd alates 1. jaanuarist 2022.

08.10.2021

8.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri osales Luksemburgis toimuval ELi justiitsministrite kohtumisel, kus teemadeks oli inimeste kohtueelne kinnipidamine liikmesriikides, ELi lapse õiguste strateegia ja Euroopa Prokuratuuri töö.

05.10.2021

5.10.2021. Justiitsministeerium ootab taaskord kandidaate kodanikujulguse aumärgile, mis antakse inimestele, kes on hoidnud ära kuriteo või abistanud kuriteoohvreid. 

01.10.2021

Täna on rahvusvaheline eakate päev. Justiitsministeeriumi tehtud ülevaatest selgus, et enim langevad eakad kehalise väärkohtlemise, kelmuse või varguse ohvriks. Vanuse tõusuga suurenes vanemaealise ohvriga kuritegudes vägivalla osakaal.

29.09.2021

29.09.2021. Justiitsministeerium tuletab meelde, et 30. septembril on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel taas kohustus avalikustada oma selle kvartali kohtumised lobistidega. 

28.09.2021

28.09.2021. Justiitsminister ja siseminister allkirjastasid kokkuleppe, mille eesmärk on aastaks 2025 digitaliseerida suur osa süüteomenetlusest selleks, et süütegude uurimises oleks võimalik kasutada kaasaegseid lahendusi. Digitaalne menetlus arvestab rohkem kannatanu vajadustega, kaitseb enam menetlusosaliste õigusi ning lihtsustab oluliselt piiriüleste juhtumite lahendamist. 

24.09.2021

24.09.2021. Alates 27. septembrist toimetatakse trahvihoiatused, trahvid ja muud registriosakonna kättetoimetamist vajavad määrused isikutele kätte e-äriregistri kaudu, kui nad sinna sisse logivad. 

23.09.2021

23.09.2021. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mille järgi peavad monopolid hakkama alates järgmisest aastast maksma järelevalvetasu suurusjärgus 0,02-0,2% reguleeritud ettevõtja käibest.

23.09.2021

23.09.2021. Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mis annab kohtule tsiviilasjades võimaluse senisest enam lihtsustatud menetlusi kasutada, mis toovad osapooltele kiirema lahendi. Samuti muutub kohtudokumentide kättetoimetamine tõhusamaks ja tsiviil- ning haldusasjades kohtusse pöördumisel tõusevad riigilõivud.

06.09.2021

6.09.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tuleb monopoolses seisus ettevõtetel hakata tulevikus maksma järelevalvetasu suurusjärgus 0,02-0,2% reguleeritud ettevõtja käibest.

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09