Skip to content

Ekspertiisid ja uuringud

Ekspertiisid ja uuringud menetlusasjades

Vastavalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärusele on instituudi üks põhieesmärk kohtuekspertiiside tegemine menetlusasjades. EKEI teostab oma põhieesmärgilist tegevust erapooletult ja asjatundlikult, kõrgel professionaalsel ja tehnilisel tasemel ning majanduslikult efektiivsel viisil, et oleks tagatud töö tulemuste usaldusväärsus ning siseriiklik ja rahvusvaheline tunnustus. EKEI rahvusvahelist tunnustust kinnitab akrediteerimistunnistus. Info akrediteerimiste kohta leiate juhtimissüsteemi alt. EKEI-s teostatud ekspertiiside tulemused põhinevad teaduslikel alustel.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate ekspertiiside loetelu
Ekspertiisiasutuses ja selle lepingupartneri tehtavate ekspertiiside ja uuringute hinnad

Instituudilt võivad vastavalt seadusandlusele ekspertiise ja uuringuid tellida:

  • kohus
  • prokuratuur
  • uurimisasutused
  • väärteo kohtuvälised menetlejad
  • haldusorganid
  • riigiasutused

Menetluse algatamiseks palume pöörduda politseiprokuratuuri või kohtu poole.

Menetlusasjadega mitteseotud tasulised ekspertiisid

Vastavalt kohtuekspertiisiseadusele võib EKEI teha ka menetlusasjadega mitteseotud tasulisi ekspertiise.

Tasulise ekspertiisi tellimiseks palume eelnevalt kontakteeruda.