Skip to content

Registreeritud eraekspert

1. septembril 2023  jõustus uus kohtuekspertiisiseadus (edaspidi KES). 
Senise riiklikult tunnustatud ekspertide (RTE) nimekirja asemel hakkab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut hoidma registreeritud eraekspertide (REE) nimekirja.

Nimekirja koostamise eesmärk ei ole võrreldes eelmise kohtuekspertiisiseadusega (RT I 2001, 53, 309) muutunud ja selleks on vajadus tagada ülevaade asjatundjatest, keda menetleja saab kasutada ekspertiiside tegemiseks.

Registreeritud eraekspert on füüsiline isik, kes vastab eraeksperdile esitatavatele nõuetele, on andnud vande ja kantud registreeritud eraekspertide nimekirja.

Nimekirja koostamise eesmärk on tagada ülevaade asjatundjatest, keda menetleja saab kasutada ekspertiiside tegemisel ning nimekirjal on eelkõige informatiivne tähendus. REE nimekirja kantakse isik ja ekspertiisiliik, milles tavatsetakse määrata ekspertiise ja mida ei tehta ekspertiisiasutuses.

 

Nimekirja kantakse eraekspert, kes:

 • on teovõimeline;
 • valdab eesti keelt keeleseadusega sätestatud tasemel;
 • omab kõrgharidust Eesti Vabariigi kõrgkoolis või kelle haridus vastab sellele tasemele;
 • on kõrgete kõlbeliste omadustega;
 • on ekspertiisitööks vajalike võimete ja isiksuseomadustega;
 • omab ekspertiisi tegemiseks vajalikku kvalifikatsiooni ja töötanud vähemalt kolm aastat taotletava ekspertiisiliigiga lähedasel erialal;
 • omab võimalust kasutada ekspertiisi tegemiseks vajalikke vahendeid;
 • omab reguleeritud kutsealal tegutsemiseks nõitavat tegevusluba, kehtivat litsentsi või kutsetunnistust;
 • keda ei ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • keda ei ole karistatud korruptsioonivastase seaduse nõuete rikkumise eest;
 • kes ei ole kahtlustatav või süüdistatav tahtliku kuriteo toimepanemises;
 • kes ei ole menetlusalune isik korruptsioonivastases seaduses sätestatud väärteos;

 

Registreeritud eraekspertide nimekiri

Isik kantakse nimekirja kolmeks aastaks. Nimekirjas olemist saab pikendada, kui isik vastab KES § 26 nimetatud nõuetele, andes selle kohta pikendamisetaotluses kinnituse.

 

Soovitame tutvuda uue  kohtuekspertiisiseadusega