Skip to content

Registreeritud eraekspert

1. septembril 2023  jõustus uus kohtuekspertiisiseadus (edaspidi KES), mille kohaselt Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) hoiab registreeritud eraekspertide (REE) nimekirja.

Nimekirja koostamise eesmärk on vajadus tagada ülevaade asjatundjatest, keda menetleja saab kasutada ekspertiiside tegemiseks ning nimekirjal on eelkõige informatiivne tähendus. 

REE nimekirja kantakse isik ja ekspertiisiliik, milles tavatsetakse määrata ekspertiise ja mida ei tehta ekspertiisiasutuses.

REE nimekirja kandmist saab taotleda füüsiline isik, kes 

 1. vastab eraeksperdile esitatavatele nõuetele ja:
 • on teovõimeline;
 • valdab eesti keelt keeleseadusega sätestatud tasemel;
 • omab kõrgharidust Eesti Vabariigi kõrgkoolis või kelle haridus vastab sellele tasemele;
 • on kõrgete kõlbeliste omadustega;
 • on ekspertiisitööks vajalike võimete ja isiksuseomadustega;
 • omab ekspertiisi tegemiseks vajalikku kvalifikatsiooni ja töötanud vähemalt kolm aastat taotletava ekspertiisiliigiga lähedasel erialal;
 • omab võimalust kasutada ekspertiisi tegemiseks vajalikke vahendeid;
 • omab reguleeritud kutsealal tegutsemiseks nõutavat tegevusluba, kehtivat litsentsi või kutsetunnistust;
 • keda ei ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • keda ei ole karistatud korruptsioonivastase seaduse nõuete rikkumise eest;
 • kes ei ole kahtlustatav või süüdistatav tahtliku kuriteo toimepanemises;
 • kes ei ole menetlusalune isik korruptsioonivastases seaduses sätestatud väärteos;

2. on esitanud nõuetekohase taotluse EKEI-le;

3. andnud REE vande;

4. kelle kohta on tehtud otsus REE nimekirja kandmiseks

Nimekirja kandmiseks esitatavate taotluse ja täiendavate dokumentide loetelu on leitav justiitsministri 02.02.2024. a määruses nr 6 Registreeritud eraekspertide nimekirja pidamise kord  § 4

Registreeritud eraekspertide nimekiri

Isik kantakse nimekirja kolmeks aastaks. Nimekirjas olemist saab pikendada, kui isik vastab KES § 26 nimetatud nõuetele, andes selle kohta pikendamisetaotluses kinnituse.

 

Soovitame tutvuda uue  kohtuekspertiisiseadusega