Skip to content

Haridus ja koolitus

Eksperdiuuringute tulemusel põhineva eksperdiarvamuse andmise õigus on töötajatel, kellel on kohtueksperdi staatus. Aastal 2017 töötas EKEI-s 84 kohtueksperti.

Kohtueksperdi staatuse omistamise miinimumnõuded tulenevad kohtuekspertiisiseadusest. Kohtueksperdi pädevus omandatakse väljaõppe käigus.

Kohtuarstide väljaõpe toimub Tartu Ülikoolis kinnitatud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri programmi alusel ja kestab 4 aastat. Residendid omandavad erialased oskused EKEI-s, mis on Tartu Ülikooli üheks baasasutuseks.

Kriminalistikavaldkondade kohtueksperte koolitavat õppeasutust Eestis ei ole ja ekspertide väljaõpe toimub EKEI-s, kogenud ekspertide juhendamisel praktilise töö käigus, eksperdi väljaõppekava alusel. Väljaõppe kestus on üldjuhul 2 aastat. Väljaõppekava sisaldab nii üldisemaid kui ka erialaseid teemasid ning on suunatud erialaste kompetentside omandamisele. Väljaõppekava koostamisel lähtutakse ekspertiisiliigi eripäradest, arvestades ka eksperdiõpilase erialast akadeemilist ettevalmistust ja eelnevat töökogemust.

Kui töötaja vastab kohtuekspertiisiseaduses kohtueksperdile esitatavatele nõuetele, on läbinud väljaõppe ning omandanud piisavalt kogemust iseseisvalt eksperdiarvamuse andmiseks, omistatakse talle kohtueksperdi staatus. Kohtueksperdina saab tööle asuda peale kohtuekspertiisiseaduses sätestatud kohtueksperdi vande andmist.

EKEI on koolituspartneriks kohtu, prokuratuuri ja uurimisasutuste töötajatele ekspertiisivaldkonna koolituste korraldamisel ja koolitamisel. EKEI ekspertide abil saavad koolitust ka tasemeõppeasutustes õppijad ja Kaitseväe üksuste meedikud. Aasta lõikes koolitatakse ligi 700 partnerorganisatsioonide töötajat. Koolitusteemad katavad pea kogu EKEI tegevusvaldkonna, sagedasemad on: narkootiliste ainete ekspertiisid, liiklusõnnetuste vormistamine ja menetlemine, tulekahjude menetlemine, näidislahangute vaatlused, relvakoolitused, DNA-proovide võtmine ja pakendamine, ekspertiisimääruste koostamine, jäljeekspertiisid, daktüloskopeerimine, käekirja- ja dokumendiekspertiisid ning infotehnoloogiaekspertiisid. EKEI korraldatud koolitused on ajakohased, kordumatud ja sihtgrupi vajadusi arvestavad, andes edasi EKEI ekspertide värskeimad teadmised ja oskused.