Skip to content

Kutse andmine

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib  kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Sihtasutus Kutsekoda 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on kutse andja ning omab alates 11.04.2023 kuni 10.04.2028 õigust korraldada kutseeksameid ja väljastada kutsetunnistusi justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele: kohtuarst, kohtukriminalistikaekspert ja kohtupsühhiaatriaekspert.

Kutse omamine kohtuekspertiisi valdkonnas on vabatahtlik, kuid soovituslik, kuna on üheks kontrollitud kriteeriumiks eksperdi valdkondliku pädevuse hindamisel. Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab selle omaniku kutse- ja erialase kompetentsuse taset ja antakse välja valdkonna kutseandja poolt koostöös Kutsekojaga.

Kutsetunnistus kehtib alates selle väljaandmise kuupäevast viis aastat.

Kutse andmise kuulutatakse välja vähemalt kord aastas igale kutsele.

Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtajad avaldab EKEI oma kodulehel.

Kutse andmise aluseks EKEI-s on Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu poolt 04.04.2023 otsusega nr 26 kinnitatud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi justiits- ja kohtuteenistuse kutseala kutsete andmise kord (edaspidi kutse andmise kord).

 

10.05.2024 kuulutas EKEI direktor välja kutseandmise 2024. aastal.

Dokumentide esitamise tähtajad:

1.oktoober 2024 - kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7, kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 taotlejatel ja kutse taastõendajatel.

15.oktoober 2024 - kutsete: kohtuarst, tase 7; kohtuarst, tase 8; kohtukriminalistikaekspert, tase 7; kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taotlejatel ja kutse taastõendajatel. 

Maksekorraldusele märkida saajaks Rahandusministeerium, viitenumber 2800049667, kasutades sobivat kontot: 

Enne kutse taotluse saatmist peab taotleja tasuma kutse andmisega seotud kulud ühele järgnevatest arvelduskontodest:

SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X), viitenumber: 2800049667
Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X), viitenumber: 2800049667
Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT:LHVBEE22), viitenumber: 2800049667
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22), viitenumber: 2800049667

Saajaks märkida: Rahandusministeerium
Selgituseks: Kutse andmine, nimi, kutse nimetus koos tasemega, mida taotletakse.

Kutseeksamite tasud:
Kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 - 180 eurot, samade kutsete taastõendamise tasu – 145 eurot.

Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 - 165 eurot, iga täiendav lisaspetsialiseerumine 80 eurot.

Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taastõendamisel - 140 eurot, iga täiendava lisaspetsialiseerumise taastõendamisel 70 eurot.

Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 - 350 eurot, samade kutsete taastõendamise tasu – 300 eurot.

Lisaküsimuste tekkimisel võtke ühendust aadressil [email protected] või [email protected] või telefonil 663 6610

Kutsestandardid:

  1. Kohtuarst, tase 7
  2. Kohtuarst, tase 8
  3. Kohtukriminalistikaekspert, tase 7
  4. Kohtukriminalistikaekspert, tase 8
  5. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7
  6. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8

EKEI kutsekomisjoni koosseisuga on võimalik tutvuda Kutsekoja lehel

Kutsekomisjon moodustab hindamiskomisjonid, kes hindavad kutse taotlejate vastavust Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kutse andmise korras justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele toodud eeltingimustele, kutsestandardis kehtestatud kompetentsusnõuetele, kutsetaotleja poolt kinnitatud dokumentide alusel ning vastavalt „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kutse- ja hindamiskomisjoni töökorrale“ ja  „Kompetentsuse hindamisjuhendile". Need dokumendid on välja töötatud hindamiskomisjonide töö- ja tulemuste võrreldavuse ning komisjoni töö läbipaistvuse tagamiseks.

Kutse taotleja tõendab kompetentse portfoolios, lisades sellele näidistöid, juhendeid jm kompetentsust tõendavaid materjale. Esitatud lisadest peab olema eemaldatud eriliigilised isikuandmeid.

Kutse taotlemise eeltingimused on toodud kutse andmise korras

kohtuarst, tase 7 - vt punkt 2.1.1
kohtuarst, tase 8 - vt punkt 2.1.2
kohtukriminalistikaekspert, tase 7- vt. punkt 2.1.3
kohtukriminalistikaekspert, tase 8 - vt. punkt 2.1.4
kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 - vt. punkt 2.1.5
kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 - vt. punkt 2.1.6

Kutse taotlejate hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjon hindab kutse taotleja kompetentsust vastavalt kompetentsuse hindamisjuhendile, mille töötas välja kutsekomisjon hindamiskomisjonide töö- ja tulemuste võrreldavuse tagamiseks.

EKEI kutsekomisjon kinnitas:

20.06.2023. a protokollilise otsusega nr 2  „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kutse- ja hindamiskomisjoni töökorra“.
20.06.2023. a  protokollilise otsusega nr 2  „Kompetentsuse hindamisjuhendi"  ning selle lisad: Lisa 1 – HindamisvormLisa 2 – HindamisprotokollLisa 3 – Enesetäiendamise hindamine (näidistabel) 

Kutse taotlemiseks esitab taotleja dokumendid vastavalt kutse andmise korra p 2.2 ja taastõendamiseks vastavalt p 2.3.

Kutse taotlemise avaldus (.docx)
Kutse taotlemise avaldus (.pdf)
Kutse taastõendamise taotlemise avaldus (.docx)
Kutse taastõendamise taotlemise avaldus  (.pdf)

 
Kutsestandardite väljatöötamise ajaloost

2006. aastal asus Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo koostöös kutsekvalifikatsiooni sihtasutusega Kutsekoda välja töötama kohtuarst-ekspertide kutsestandardeid.

Aastal 2008 alustas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI) kriminalistikavaldkonna ekspertide kutsestandardite välja töötamist. 15.02.2008 moodustati direktori käskkirjaga nr 46 töögrupp, kuhu kuulusid EKEI eri valdkondade esindajad.

17.04.2013 -  omab EKEI õigust anda kutset kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8.

14.05.2014 - kehtestati kutsestandard kohtuarst, tase 7 ja tase 8, mõlemal tasemel 4 spetsialiseerumist ja kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja tase 8 kutsestandard, mõlemal tasemetel 22 spetsialiseerumist. Taotleja kutseoskuste kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

2017. aastal toimus kutsestandardite kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 uuendamine, kus töörühm tegi kutsestandardisse hulgaliselt parendusi. Uued kutsestandardid kohtupsühhiaatriaekspertidele jõustusid 11.04.2018 ja kehtivad 5 aastat.

2018. aastal toimus kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst tase 8 ning kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8  kutsestandardite revisjon, mille käigus Kutsekoja juurde moodustatud töörühmad kaasajastasid eelnimetatud kutsestandardeid ja täpsustasid kompetentsusnõudeid. Uued standardis jõustusid 01.03.2019.

2020. aastal valmisid Kutsekoja tellitud inglise keelsed kutsestandardid kutsetele kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst tase 8 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8  kutsestandardite.

Kutsestandardid on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamiseks kutse andmisel. Kutsestandardite ja kutse andmise eesmärk EKEI-s on motiveerida eksperte osalema täienduskoolitustel, tagama kvalifikatsiooni hoidmisel järjepidevus, omandada uusi spetsialiseerumisega seotud kompetentse. Kutsete kompetentsinõuded on kehtestatud kutsestandardis.