• A
  • +

Kutse andmine

PrintPDF Jaga

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib  kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Sihtasutus Kutsekoda – vt. lisaks Kutsekoda.

2006. aastal asus Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo koostöös kutsekvalifikatsiooni sihtasutusega Kutsekoda välja töötama kohtuarst-ekspertide kutsestandardeid.

Aastal 2008 alustas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI) kriminalistikavaldkonna ekspertide kutsestandardite välja töötamist. 15.02.2008 moodustati direktori käskkirjaga nr 46 töögrupp, kuhu kuulusid EKEI eri valdkondade esindajad.

17.04.2013 -  omab EKEI õigust anda kutset kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8.

14.05.2014 - kehtestati kutsestandard kohtuarst, tase 7 ja tase 8, mõlemal tasemel 4 spetsialiseerumist ja kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja tase 8 kutsestandard, mõlemal tasemetel 22 spetsialiseerumist. Taotleja kutseoskuste kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

Kutsestandardid on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamiseks kutse andmisel. Kutsestandardite ja kutse andmise eesmärk EKEI-s on motiveerida eksperte osalema täienduskoolitustel, tagama kvalifikatsiooni hoidmisel järjepidevus, omandada uusi spetsialiseerumisega seotud kompetentse. Kutsete kompetentsinõuded on kehtestatud kutsestandardis.

Lisainformatsiooni leiate järgnevatel teemadele: kutsestandardid ja kutse andmine.

Kutsestandardid:

  1. Kohtuarst, tase 7
  2. Kohtuarst, tase 8
  3. Kohtukriminalistikaekspert, tase 7
  4. Kohtukriminalistikaekspert, tase 8
  5. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7
  6. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8

EKEI juurde on moodustatud kutsekomisjon .  EKEI kutsekomisjoni kuuluvad ekspertiisivaldkonna kutsete andmisest huvitatud osapooled: eriala esindajad, ülikooli või teadusasutuse esindajad, EKEI, Justiitsministeeriumi ja Riigiprokuratuuri esindajad.

Kutse andmise aluseks EKEI-s on Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu poolt 11.04.2018 kinnitatud Justiits- ja kohtuteenistuse kutseala kutsete andmise kord

EKEI Kutsekomisjon ja kutsekomisjoni moodustatud hindamiskomisjonid hindavad kutse taotlejate vastavust kutsestandardis kehtestatud kompetentsus nõuetele, kutsetaotleja poolt esitatud dokumentide alusel. Kutse taotleja tõendab kompetentse portfoolios, lisades sellele näidistöid, juhendeid jm kompetentsust tõendavaid materjale. Esitatud lisadest peab olema eemaldatud eriliigilised isikuandmeid.

Kutse omandamine on vabatahtlik – kuid soovituslik kuna on üheks aluseks eksperdi pädevuse hindamisel. Kutse taotlemise eeltingimused on toodud kutse andmise korras:

kohtuarst - ekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.1

arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.2

kohtuhistoloogiaekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.3

meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.4

kohtuarst - ekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.5

arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.6

kohtuhistoloogiaekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.7

meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.8

kohtukriminalistikaekspert, tase 7- vt. punkt 2.1.9

kohtukriminalistikaekspert, tase 8 - vt. punkt 2.1.10

kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 - vt. punkt 2.1.11

kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 - vt. punkt 2.1.12

EKEI kutsekomisjon töötas välja ja kinnitas otsusega nr 1 „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kutse- ja hindamiskomisjoni töökorra“.

Kutse taotlejate hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjone. Hindamiskomisjon hindab kutse taotleja kompetentsust vastavalt kompetentsuse hindamisjuhendile, mille töötas välja kutsekomisjon hindamiskomisjonide töö- ja tulemuste võrreldavuse tagamiseks. Kutsekomisjon kinnitas otsusega nr 2 „Kompetentsuse hindamisjuhendi"  ning selle lisad: Lisa 1 – Hindamisvorm, Lisa 2 – Hindamisprotokoll, Lisa 3 – Enesetäiendamise hindamine (näidis tabel) ja abimaterjali kutse taotlejale „Portfoolio koostamise juhendi“

Kutse taotlemiseks esitab taotleja dokumendid vastavalt kutse andmise korra p 2.2 ja taastõendamiseks vastavalt p 2.3.

Kutse taotlemise avaldus (.docx)
Kutse taotlemise avaldus (.pdf)
Kutse taastõendamise taotlemise avaldus (.docx)
Kutse taastõendamise taotlemise avaldus (.pdf)

EKEI kuulutab kutse andmise välja vähemalt korra aastas. 2019. aasta kutsete andmine on lõppenud.

2020. aasta kutse taotlemiseks dokumentide esitamise tähtajad avaldab EKEI oma kodulehel.

Enne kutse saamiseks taotluse saatmist peab taotleja tasuma kutse andmisega seotud kulud  ühele järgnevatest arvelduskontodest:

SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X), viitenumber: 2800049667

Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X), viitenumber: 2800049667

Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT:LHVBEE22), viitenumber: 2800049667

LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22), viitenumber: 2800049667

Saajaks märkida: Rahandusministeerium

Selgituseks : Kutse andmine, nimi, kutse nimetus koos tasemega, mida taotletakse.

Lisaküsimuste tekkimisel võtke ühendust e-posti aadressil anne.kruusement@just.ee või krista.reinek@ekei.ee või telefonil 663 6610

 
Viimati uuendatud: 04.12.2019 - 17:01