• A
  • +

Kutse andmine

PrintPDF Jaga

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib  kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Sihtasutus Kutsekoda 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on kutse andja ning omab õigust korraldada kutseeksameid ja väljastada kutsetunnistusi justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele: kohtuarst, kohtukriminalistikaekspert ja kohtupsühhiaatriaekspert. Kutsetunnistus kehtib alates selle väljaandmise kuupäevast 5 aastat.

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab selle omaniku kutse- ja erialase kompetentsuse taset ja antakse välja valdkonna kutseandja koostöös Kutsekojaga.

EKEI kuulutab kutse andmise välja vähemalt kord aastas igale kutsele. Kutse taotlemiseks dokumentide esitamise tähtajad avaldab EKEI oma kodulehel.

 

2023. aasta kutsete andmine kuulutatakse välja, kui on selgunud avaliku konkursi tulemused kutseandja leidmiseks justiits- ja kohtuteenistuse kutsetele.

Kutse andmine on välja kuulutatud direktori 19.04.2002 käskkirjaga nr 76

Kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 - dokumentide esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2022

Kutse andmine on välja kuulutatud direktori 19.04.2002 käskkirjaga nr 75

Enne kutse saamiseks taotluse saatmist peab taotleja tasuma kutse andmisega seotud kulud  ühele järgnevatest arvelduskontodest:

SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X), viitenumber: 2800049667

Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X), viitenumber: 2800049667

Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT:LHVBEE22), viitenumber: 2800049667

LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22), viitenumber: 2800049667

Saajaks märkida: Rahandusministeerium

Selgituseks: Kutse andmine, nimi, kutse nimetus koos tasemega, mida taotletakse.

Kutseeksami tasu (taastõendamise tasu):
Kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 - 150 EUR (130 EUR)
Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 - 150 EUR (130 EUR)
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 - 350 EUR (300 EUR)

Lisaküsimuste tekkimisel võtke ühendust e-posti aadressil [email protected] või [email protected] või telefonil 663 6610

 

Kutsestandardite väljatöötamine

2006. aastal asus Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo koostöös kutsekvalifikatsiooni sihtasutusega Kutsekoda välja töötama kohtuarst-ekspertide kutsestandardeid.

Aastal 2008 alustas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI) kriminalistikavaldkonna ekspertide kutsestandardite välja töötamist. 15.02.2008 moodustati direktori käskkirjaga nr 46 töögrupp, kuhu kuulusid EKEI eri valdkondade esindajad.

17.04.2013 -  omab EKEI õigust anda kutset kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8.

14.05.2014 - kehtestati kutsestandard kohtuarst, tase 7 ja tase 8, mõlemal tasemel 4 spetsialiseerumist ja kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja tase 8 kutsestandard, mõlemal tasemetel 22 spetsialiseerumist. Taotleja kutseoskuste kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

2017. aastal toimus kutsestandardite kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 uuendamine, kus töörühm tegi kutsestandardisse hulgaliselt parendusi. Uued kutsestandardid kohtupsühhiaatriaekspertidele jõustusid 11.04.2018 ja kehtivad 5 aastat.

2018. aastal toimus kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst tase 8 ning kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8  kutsestandardite revisjon, mille käigus Kutsekoja juurde moodustatud töörühmad kaasajastasid eelnimetatud kutsestandardeid ja täpsustasid kompetentsusnõudeid. Uued standardis jõustusid 01.03.2019.

2020. aastal valmisid Kutsekoja tellitud inglise keelsed kutsestandardid kutsetele kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst tase 8 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8  kutsestandardite.

Kutsestandardid on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamiseks kutse andmisel. Kutsestandardite ja kutse andmise eesmärk EKEI-s on motiveerida eksperte osalema täienduskoolitustel, tagama kvalifikatsiooni hoidmisel järjepidevus, omandada uusi spetsialiseerumisega seotud kompetentse. Kutsete kompetentsinõuded on kehtestatud kutsestandardis.

Lisainformatsiooni leiate järgnevatel teemadele: kutsestandardid ja kutse andmine.

Kutsestandardid:

  1. Kohtuarst, tase 7
  2. Kohtuarst, tase 8
  3. Kohtukriminalistikaekspert, tase 7
  4. Kohtukriminalistikaekspert, tase 8
  5. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7
  6. Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8

Kutse andmise aluseks EKEI-s on Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu poolt 11.04.2018 kinnitatud Justiits- ja kohtuteenistuse kutseala kutsete andmise kord

EKEI Kutsekomisjon ja kutsekomisjoni moodustatud hindamiskomisjonid hindavad kutse taotlejate vastavust kutsestandardis kehtestatud kompetentsus nõuetele, kutsetaotleja poolt esitatud dokumentide alusel. Kutse taotleja tõendab kompetentse portfoolios, lisades sellele näidistöid, juhendeid jm kompetentsust tõendavaid materjale. Esitatud lisadest peab olema eemaldatud eriliigilised isikuandmeid.

Kutse omandamine on vabatahtlik – kuid soovituslik kuna on üheks aluseks eksperdi pädevuse hindamisel. Kutse taotlemise eeltingimused on toodud kutse andmise korras:

kohtuarst - ekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.1
arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.2
kohtuhistoloogiaekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.3
meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 7 - vt punkt 2.1.4
kohtuarst - ekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.5
arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.6
kohtuhistoloogiaekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.7
meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 8 - vt punkt 2.1.8
kohtukriminalistikaekspert, tase 7- vt. punkt 2.1.9
kohtukriminalistikaekspert, tase 8 - vt. punkt 2.1.10
kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 - vt. punkt 2.1.11
kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 - vt. punkt 2.1.12

Kutse taotlejate hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjone. Hindamiskomisjon hindab kutse taotleja kompetentsust vastavalt kompetentsuse hindamisjuhendile, mille töötas välja kutsekomisjon hindamiskomisjonide töö- ja tulemuste võrreldavuse tagamiseks.

EKEI kutsekomisjon kinnitas:

21.06.2018. a protokollilise otsusega nr 1  „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kutse- ja hindamiskomisjoni töökorra“.

26.09.2018. a  protokollilise otsusega nr 2  „Kompetentsuse hindamisjuhendi"  ning selle lisad: Lisa 1 – Hindamisvorm, Lisa 2 – Hindamisprotokoll, Lisa 3 – Enesetäiendamise hindamine (näidis tabel) ja abimaterjali kutse taotlejale „Portfoolio koostamise juhendi“

Kutse taotlemiseks esitab taotleja dokumendid vastavalt kutse andmise korra p 2.2 ja taastõendamiseks vastavalt p 2.3.

Kutse taotlemise avaldus (.docx)
Kutse taotlemise avaldus (.pdf)
Kutse taastõendamise taotlemise avaldus (.docx)
Kutse taastõendamise taotlemise avaldus (.pdf)

 

Viimati uuendatud: 16.02.2023 - 15:57