• A
  • +

Teadus- ja arendustegevus

PrintPDF Jaga

Teadus- ja arendustegevus on instituudi üks lisasuunitlustest, mida koordineerib teadus- ja arendusnõukoda (TAN). TAN-i kuuluvad eri ekspertiisiliikide peaeksperdid ning oma ala tippspetsialistid.

Vastavalt instituudi põhimäärusele on loodud asutuse töötajate ja spetsialistide baasil teadus- ja arendusnõukoda.

Teadus- ja arendusnõukoda nõustab instituudi juhtkonda kohtuekspertiisi korralduse, erialakoolituse ja teadusarengu küsimustes instituudi pädevusvaldkonnas. Nõukoja moodustab direktor, kinnitades käskkirjaga selle liikmed viieks aastaks. Nõukoda on kuni 20-liikmeline. Nõukoja liikmeteks võivad olla struktuuriüksuste juhid, ekspertiisivaldkondade juhtivad kohtueksperdid, kuni viis teadusliku kvalifikatsiooniga liiget kohtuekspertiisi spetsiifikaga seonduvatest teadusasutustest ning tunnustatud väliseksperdid.

Nõukoja tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukoja esimehe kohuseid täidab arenduse asedirektor. Nõukoja aseesimehe valib oma liikmete hulgast nõukoda oma esimesel koosolekul, mille kutsub kokku ja mida juhatab direktor.

Nõukoja töövorm on koosolek. Korraline koosolek toimub vähemalt üks kord kvartalis. Nõukoja koosolekutel osaleb direktor või tema määratud asendaja. Nõukoda võtab nõuandva iseloomuga otsuseid vastu avalikul hääletamisel liikmete lihthääleenamusega. Juhtkond kujundab nõukoja otsuste kohta seisukoha ning avaldab oma arvamuse kõikidele nõukoja istungil osalenutele.

Teadus- ja arendusnõukoja esimees on EKEI arenduse asedirektor Marika Väli telefon: 663 6603; e-post: [email protected]

Viimati uuendatud: 16.05.2017 - 08:51