Skip to content

EKEI teenetemärgi statuut

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi käskkiri 16.10.2008 nr 238p, muudetud 19.02.2015 nr 28

I. ÜLDSÄTTED

1. Teenetemärgi statuudiga kehtestatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi teenetemärgi (edaspidi teenetemärk) andmise ja kandmise, äravõtmise ja tagastamise kord, teenetemärkide registreerimine ning vastutus teenetemärgi statuudi rikkumise eest.

2. Teenetemärk on asutatud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (edaspidi Instituudi) töötajate või erandkorras nende isikute, kes ei ole Instituudi töötajad tunnustamiseks kauaaegse laitmatu tööpanuse eest või tunnustamiseks silmapaistvate teenete eest instituudile või kohtuekspertiisivaldkonnas tervikuna. Teenetemärki võib anda ka postuumselt.

II. TEENETEMÄRGI KIRJELDUS

3. Teenetemärk on kahekihiline mõõtudega  40 x 40 mm. Lindi laius 34 mm. Alusrist on emailitud musta läbipaistva emailiga, pealmine sõõr on oksüdeeritud ja osaliselt välja puhastatud. Märk on kergelt kumerdatud.

4. Materjal – ristil tombak, sinise kõrgkuumusemailiga emailitud, üle hõbetatud, pealmine sõõr hõbedast 925. Rist ja pealmine sõõr  hõbe 925, rist emailitud.

5. Teenetemärgiga äravahetamiseni sarnase teenetemärgi kehtestamine, valmistamine ja kasutamine on keelatud.

III. TEENEMÄRGI ANDMISE TINGIMUSED JA KORD

6. Instituudi direktorile kuulub teenetemärk ametikoha järgi, kui ta on 3 aastat järjest töötanud oma ametikohal.

7.Teenetemärgi andmise kirjaliku taotluse võivad esitada kõik instituudi töötajad.

8. Taotlus koostatakse vabas vormis. Taotluses peavad kajastuma tunnustuse saajaks esitatud isiku- ja ametikoha andmed ning nähtuma, milliste teenete või saavutuste eest tunnustamist taotletakse. Isikute, kes ei ole Instituudi töötajad, tunnustamise kohta esitatud taotluses peavad kajastuma tema isikuandmed ning nähtuma, milliste silmapaistvate teenete eest tunnustamist taotletakse. Taotlus esitatakse arendus- ja personalitalitusele hiljemalt 1. märtsiks. Arendus- ja personalitalitus edastab taotlused teenetemärgi komisjoni esimehele, kes kutsub kokku teenetemärgi komisjoni.

9.Teenetemärgi komisjoni moodustab, selle koosseisu määrab ning komisjoni kodukorra kehtestab direktor käskkirjaga. Komisjon vaatab teenetemärgi andmise ettepanekud läbi hiljemalt kahe nädala jooksul ja otsustab teenetemärgi saajad, erandjuhul langetatakse otsus 3 päeva jooksul. Ettepaneku alusel teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.

10. Komisjoni otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.

11. Teenetemärki võib taotleda töötajale juhul, kui tal ei ole kehtivat distsiplinaarkaristust.

12. Teenemärgiga tunnustatud isikute arvestust peab Instituudis arendus- ja personalitalitus. Kõik teenetemärgi saanud isikute nimed koos väljaandmise aastaga avalikustatakse Instituudi kodulehel.

13. Teenetemärgiga koos antakse üle ka vastav tunnistus (lisa 1).

14. Teenetemärke koos tunnistusega annab pidulikult kätte instituudi direktor või tema poolt volitatud isik.

15. Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi aastapäeva üritusel. Erandjuhtudel võib teenemärki anda ka muul ajal käesolevas statuudis ettenähtud korras.

16. Direktor tühistab teenetemärgi andmise otsuse ja teeb otsuse isikult teenetemärgi äravõtmiseks, kui ilmneb, et töötaja on ebaväärika käitumisega ennast või Instituuti kompromiteerinud, pannud toime töödistsipliini jämeda rikkumise või teenetemärgi taotlemisel esitatud andmed ei vasta tegelikkusele.

17. Teenetemärk, mis on isikult punktis 16 ettenähtud korras ära võetud, tuleb tagastada instituudi arendus- ja personalitalitusele hiljemalt 2 nädala möödudes vastava otsuse langetamise päevast.

18. Postuumselt antud teenetemärk antakse direktori otsusel kätte isiku perekonnaliikmele või teisele lähedasele isikule.

IV. TEENETEMÄRKIDE KANDMINE

19. Teenetemärki võib kanda üksnes isik, keda on sellega autasustatud ja kellelt ei ole teenetemärki või kandmise õigust ära võetud.

20. Teenetemärki võib kanda originaalis või lindilõikena.

21. Teenetemärki originaalis kantakse ainult pidulike riiklike, ametkondlike ja perekondlike sündmuste puhul vasakul pool rinnal Eesti Vabariigi riiklike teenetemärkide järel enne teiste ametkondade ning välismaa aumärke.

22. Teenetemärgi originaali kantakse tumedal ülikonnal vasakul hõlmal.

23. Naiste pidulikul õhturiietusel kantakse teenetemärki originaalis lindiga rinnal vasakul pool.

24. Teenetemärgi kasutamine reklaamtrükistel ja instituudi mainet kahjustavates seostes ei ole lubatud.

V. LÕPPSÄTTED

25. Teenetemärk ja tunnistus antakse saajale tasuta.

26. Seonduvad dokumendid

26.1. Teenetemärgi tunnistus

26.2. Tunnustamise põhimõtted

EKEI teenetemärk Lisa 2