Skip to content

Publikatsioonid

EKEI töötajatega seotud publikatsioone, juhendamisi, projekte jms leiab Eesti Teadusinfosüsteemist

KEKK (Eesti Politsei Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus) ja SKL (Rootsi Kriminaaltehnika Laboratoorium) „Sündmuskoha tehnilise uurimise käsiraamat“. Iloprint 2002.
Käsiraamatu eesmärgiks on tõhustada erinevate menetlusosaliste omavahelist koostööd, täites oma tööalaseid ülesandeid, kasutades õigeid töömeetodeid. Ekspertiisiliikide tõhusale tööle aitavad kaasa uued seadmed ja õiged metoodikad, suurendamaks nõudmisi sündmuskoha uurimisele ja tõendusmaterjalide kogumisele.

„Sündmuskoha tehnilise uurimise käsiraamat“ raamatu kaanepilt

A. Garmus, M. Väli, M. Talumäe „Medicina Legalis Baltica“. Tartu Ülikooli Kirjastus 2002. ISBN 9985-4-0239-1.
Baltic Medico-Legal Association toimus neljandal korral Tartu Ülikooli Biomedicumi hoones. Kongressist võttis osa 104 kohtuekspertiisi teadlast kokku 11 riigist. Raamat annab ülevaate 33 teaduslikust teemast, mida kongressil käsitleti. Ülevaates keskendutakse kohtumeditsiini erinevatele uurimusvaldkondadele ja metoodikatele, ekspertiisitöös tekkivatele probleemidele ning omandatud uudsetele kogemustele.

M. Väli, I. Drikkit, E. Sepp, J. Tuusov, E. Vellend, T. Vaas, G. Tasa, V. Vassiljev, M. Tõnisson, D. Lepik, A. Riikoja "Kohtuarstid-eksperdid õiglase kohtuotsuse taga". Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo 2005. ISSN 1736-2709
Raamat annab ülevaate ekspertiisialasest tööst ja kasutatavatest metoodikatest.

"Kohtuarstid-eksperdid õiglase kohtuotsuse taga" raamatu kaanepilt

M. Väli, Ü. Lanno, H. Kaing, A. Adams, H. Pallo, D. Lepik, I. Drikkit, J. Tuusov, T. Vaas, A. Riikoja, M. Tõnisson, V. Vassiljev, G. Tasa „Kohtuarstiteadus“. Raamatutrükikoda 2007. ISBN 978-9949-15-580-4.
Raamat annab ülevaate kohtuarstiteaduse eriala olulisematest teemadest, isiku ja surnu kohtuarstlike ekspertiiside tegemise võimalustest ja õiguslikest alustest ning kohtuarstiteaduse ajaloost. Eraldi käsitletakse raamatus erinevaid uurimismeetodeid ning kohtukeemiliste, kohtutoksikoloogiliste, DNA ja kohtuantropoloogiliste ekspertiiside ja uuringute tegemise põhimõtteid.

„Kohtuarstiteadus“ raamatu kaanepilt

K. Gekk, E. Sirel, M. Väli, Ü. Lanno „Violence against children“ International Conference, abstract book. 14-16.05.2008, Tallinn
Materjalikogumik koostati laste vägivalla alase konverentsi jaoks, andmaks ülevaadet konverentsi ajakavast ja arutelu teemadest. Konverentsil osales pea 100 külalist 20 erinevast riigist. Konverentsi teemade hulgas anti ülevaade erinevate riikide statistikast lastele tekitatud kehaliste vigastuste ja vägivaldsete surmade osas. Ettekannetes käsitleti lisaks järgnevaid teemakohaseid probleeme:  laste vastu suunatud vägivallast tekkinud tervisekahjustused, vägivallaintsidentide diagnoosimine, laste suhe alkoholiga ning selle mõjud, sotsiaaltöötajate roll vägivaldsuse avastamisel, interneti teel leviv lasteporno ning võitlusest laste vastu suunatud vägivalla vastu.

„Violence against children“ raamatu kaanepilt

K. Mandel, M. Väli, D. Lepik, V. Vassiljev „Kohtuhambaarstiteadus“ . Tartu Ülikooli Kirjastus 2010. ISBN 978-9949-19-489-6.
Raamat koosneb kokku kolmest osast, kus keskendutakse isikute tuvastamisele hammaste järgi. Raamatu eesmärgiks on kirjeldada alalõua-, ülalõua-, sarnaluu. Silmakoopa ning ninaluu ja nasoorbitaal-etmoidaalkompleksi fraktuuride traumamehhanisme. Lisaks antakse ülevaade tüüpiliste hammastusvigastustest ning uurimismeetoditest, mida kasutatakse  jälje tekitatud isiku tuvastamisel.

„Kohtuhambaarstiteadus“ raamatu kaanepilt

H. Lindmäe, Ü. Lanno, M Rump, M. Väli „Kriminalistikaekspertiis Eestis 1918-2011“ Tallinna Raamatutrükikoda KNT Meedia 2011. ISBN 978-9949-30-237-6
Raamat annab ülevaate kriminalistika ekspertiiside kujunemisest alates Eesti esimese kohtuekspertiisi asutuse – Kohtuliku Ekspertiisi Kabineti ja Instituudi loomisest kuni Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi taasloomiseni. Peatükid selgitavad kriminalistikaekspertiisi arengut aastatel 1918-1940, järgnevad peatükid käsitlevad valdkonnas toimunud muutusi okupeeritud Eestis (1944-1990) ja viimane alajaotus kajastab taasiseseisvunud Eesti riigis tehtud tööd kaasaegse ekspertiisiasutuse loomisel.

„Kriminalistikaekspertiis Eestis 1918-2011“ raamatu kaanepilt

Ü. Lanno, M. Rump, K. Rodi, A. Riikoja, E. Mei, M. Sadam, I. Ivask, K. Kriiska-Maiväli, G. Rosin, O. Olt, K. Tõns, H. Rebane, H. Randmäe, L. Eskor, E. Kristjankroon, S. Laanet, A. Juhe, P. Rausberg, M. Toomet, V. Saarik, L. Rodes, H. Kaing, H. Lindmäe „Kriminalistikaekspertiisid" Paar OÜ, Sisekaitseakadeemia 2013. ISBN 978-9985-67-218-1
Raamat on mõeldud kasutamiseks nii Sisekaitseakadeemia üliõpilastele kui ka töötavatele juristidele, kes ekspertiisidega kokku puutuvad. Raamatu peatükkides antakse ülevaade ekspertiisi valdkondade kujunemise ajaloost, metoodikatest, ekspertiisimaterjalide (objektide) nõuetest, samuti seletatakse lahti ekspertarvamuse kujunemise põhimõtted.

 „Kriminalistikaekspertiisid" raamatu kaanepilt

2018. a välja antud Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti tutvustav voldik.

A. Adams, E. Besterman, B. Cavegn, I. Drikkit, L. Eskor, R. Järving, K. Kaasik, K. Kampura, H. Kase, K. Kriiska-Maiväli, E. Kristjankroon, G. Kuningas, D. Lepik, U. Lõiv, E. Mei, K. Mäesalu, O. Olt, M.-A. Piht, I. Prits, K. Reinek, S. Remmer, A. Riikoja, M. Ritari, K. Rodi, G. Rosin, M. Rump, M. Sadam, A. Sirgmets, J. Tapver, L. Teesalu, J. Tuusov, M. Tõnisson, P. Valvur, A. Vispert, M. Väli „Eesti kohtuekspertiisi aja- ja arengulugu 2008-2022“ Tallinna Raamatutrükikoda KNT Meediad 2022. ISBN 978-9916-4-1448-4
Raamatus kirjeldatakse kohtuekspertiisi tänapäeva Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ja tema töötajate tegevuse läbi.

„Eesti kohtuekspertiisi aja- ja arengulugu 2008-2022“ raamatu kaanepilt