Skip to content

Rahvusvaheline koostöö

Läbi ekspertiisitöö, arendustegevuste, koolitamiste ja nõustamiste teeb EKEI tihedat koostööd riigisiseste menetlusasutuste, ülikoolide ja muude partnerasutustega. Lisaks osaletakse piiri­üleses koostöös tulenevalt Schengeni ja Prümi lepingutest. EKEI ja/või EKEI töötajad omavad liikmestaatust paljudes rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides.

Euroopa kohtuekspertiisiasutuste koostöövõrgustik European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) koosneb 68 kohtuekspertiisilaborist 36 Euroopa riigis. ENFSI eesmärgiks on Euroopa riikide kohtuekspertiisiasutuste vahelise kriminalistikaalase koostöö edendamine: teadmiste ja kogemuste jagamine ning vastastikuste kokkulepete sõlmimine. ENFSI-s on moodustatud 17 ekspertiisiliigipõhist töörühma ja kaks juhtkomiteed, mis tegelevad oma valdkonna arengu ja riikidevahelise koostöö harmoniseerimisega. EKEI direktor Üllar Lanno oli ENFSI juhatuse liige 2011 – 2015 ja sealjuures esimees aastatel 2013 – 2015. EKEI eksperdid võtavad osa 16 töörühma tööst, kolm eksperti on valitud töörühmade juhtkondadesse ja kaks töötajat osalevad juhtkomitee töödes.

Euroopa kohtuarstide ühendus European Council of Legal Medicine (ECLM) on ametlik erialaorganisatsioon Euroopas ja tegeleb kohtuarstiteaduse arendamise, hariduse ja muude erialaga seotud küsimustega. 2009. aastal valiti ECLM juhtkomitee liikmeks Eesti kohtuarst Marika Väli. 2017. aastal pikendati tema mandaati 2020. aastani. Juhtkomitee on välja töötanud ja publitseerinud rahvusvahelises eriala ajakirjas (International Journal of Legal Medicine) kohtuarstide tööd reguleerivaid juhendeid.

Ülemaailmselt ühendab kohtuarste rahvusvaheline kohtumeditsiini akadeemia International Academy of Legal Medicine (IALM). Organisatsiooni asutamise eesmärgiks oli arendada koostööd erinevate riikide kohtuarstide ühendustega üle maailma. IALM on publitseerinud eriala ajakirju ja juhendeid, 2014. aastal avaldati esimene organisatsiooni bülletään, kus EKEI sai tutvustada oma riigi kohtuekspertiisi süsteemi.

Rahvusvaheline toksikoloogide assotsiatsioon The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT) ühendab rohkem kui 2000 toksikoloogi üle maailma. EKEI-d esindab TIAFT-is keemiaosakonna juhataja, kes osaleb iga-aastastel konverentsidel.

Rahvusvaheline kohtugeneetikute ühendus International Society for Forensic Genetics (ISFG) on ülemaailmne kohtugeneetikute katusorganisatsioon, mis edendab teadus- ja aren­dustegevust DNA ekspertiisivaldkonnas, korraldades regulaarselt erialaekspertide kohtumisi ning andes välja ajakirja Forensic Science International: Genetics.

Baltimaade kohtuarstide assotsiatsioon The Baltic Medico-Legal Association (BMLA) loodi peale Baltimaade taasiseseisvumist. Assotsiatsiooni kaasati ka Sankt-Peterburgi kohtuarstid. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldatakse ka rahvusvahelisi konverentse.

Baltimaade kohtuekspertiisiasutusi ühendab Network of Baltic States Forensic Institutions (NBFSI). Ekspertiisiasutused on allkirjastanud koostööd reguleeriva memorandumi, kus leppisid kokku, et jagavad teavet oma saavutuste, uurimismeetodite ja kasutusele võetavate uuenduste kohta. Memorandum reguleerib vastastikust abi uuringute läbiviimisel, üldiste koolituste ja seminaride korraldamisel ning kvaliteedi ja pädevuse tagamisega seotud küsimuste lahendamisel.