Skip to content

Juhtimissüsteem

Ekspertiiside tegemist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused, seaduste alusel välja antud muud õigusaktid, justiitsministeeriumi käskkirjad ning EKEI enda käskkirjad ja juhendid. EKEI eesmärgiks on teha ekspertiise ja uuringuid usaldusväärselt ja erapooletult, kõrgel professionaalsel ja tehnilisel tasemel, et oleks tagatud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline tunnustus. Selle saavutamiseks on EKEI-s rakendatud dokumenteeritud juhtimissüsteem ning võetud eesmärgiks sagedamini kasutatavate või muude olulisemate metoodikate/meetodite ja erialaste juhendite akrediteerimine. Akrediteering annab ametliku tunnustuse, et asutus on kompetentne täitma määratletud ülesandeid.

Instituudi juhtimissüsteem põhineb kahel rahvusvahelisel standardil ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020 ning juhenditel ILAC G19 “Modules in a Forensic Science Process” ja ILAC P15 „Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies“ (ILAC - Rahvusvaheline Laborite Akrediteerimise Ühendus).

Metoodikate ja erialaste juhendite väljatöötamisel ja ajakohastamisel arvestatakse rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide (ENFSI, ECLM, TIAFT, ISFG jne) juhendite nõuete ja soovitustega. Ekspertiisitöö praktikate rakendamisel on suureks abiks teistelt kohtuekspertiisiasutustelt saadud kogemused.

Instituut on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt ning omab kahte akrediteerimistunnistust:

L127 kinnitab, et instituut vastab standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 „Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“ nõuetele kui katselabor toksikoloogia, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, lasujääkide ja elektronmikroskoopia, DNA, sõrmejälgede, võltsingukahtlusega rahade, käekirja, infotehnoloogia ning histoloogia valdkondades;

I072 kinnitab, et instituut vastab standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 „Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks“ nõuetele kui inspekteerimisasutus isikute ja surnute kohtuarstlike uuringute valdkonnas.

Täpsed akrediteerimisulatused on toodud akrediteerimistunnistuste lisades:

Lisa akrediteerimistunnistusele nr L127

Paindliku akrediteerimisulatuse nimekiri (toksikoloogia)

Paindliku akrediteerimisulatuse nimekiri (narkootilised ja psühhotroopsed ained)

Lisa akrediteerimistunnistusele nr I072

EKEI akrediteerimiste ajalugu ulatub 2003. aastasse, mil toksikoloogiavaldkonna metoodikad akrediteeriti standardi ISO/IEC 17025 järgi. Järgnevatel aastatel laiendati akrediteerimisulatust tublisti ning akrediteeriti mitmeid uusi valdkondi. Toksikoloogia- ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete valdkondade osad metoodikad on alates 2010. aastast kaetud paindliku akrediteerimisulatusega. 2012. aastal taotles EKEI akrediteeringut standardi ISO/ IEC 17020 järgi ka kohtuarstlike ekspertiiside valdkonnas. Kuna Eestis ei ole erialaassessoreid kõikides akrediteeritavates kohtuekspertiisivaldkondades, on EAK kaasanud EKEI akrediteerimisel ka mitmeid välismaiseid tehnilisi eksperte.