Skip to content

Teadmiseks kohtuarstlikule lahangule või kohtuarstlikku ekspertiisi saadetud surnu omastele

Kohtuarstlik ekspertiis on isiku surma põhjuse tuvastamine kohtuarstliku lahangu ja täiendavate uuringute teel, mille teeb kohtuarstlik ekspert Kohtuekspertiisiseaduses sätestatud korras.

Kohtuarstlik ekspertiis surma põhjuse tuvastamiseks tehakse kriminaalmenetluse seadustikuga sätestatud korras, kui on alust oletada, et isiku surm on saabunud kuriteo tagajärjel.

Surma põhjuse tuvastamise seadusest lähtudes suunab õiguskaitse ametkond (politsei) kindlate näidustuste alusel surnu kohtuarstlikku ekspertiisi või kohtuarstlikule lahangule. Kohtuarstliku ekspertiisi ja lahangu kulud kaetakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi kaudu.

Lahang tehakse instituudi selles regionaalses osakonnas, mille teeninduspiirkonnas inimene suri (vt kontaktandmed).

Pärast lahangut väljastatakse omastele või volitatud isikutele surmatõend. Surma põhjuse teatis väljastatakse ainult kirjaliku nõude alusel. Palume eelnevalt ühendust võtta vastava teeninduspiirkonna regionaalse osakonnaga.

Esimese ringi omaste soovil väljastatakse surnu matusebüroole või muule isikule  kehtiva volikirja alusel. Volikiri peab olema edastatud instituudile kirjalikult vabas vormis või EKEI vormil hiljemalt surnu väljaandmise hetkeks. Vabas vormis koostatud volikiri peab sisaldama vähemalt EKEI vormil toodud andmeid. Volikirja võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna vastava regionaalse osakonna e-posti aadressile (vt kontaktandmed).

Surnu väljastatakse lahangujärgselt korrastatult transportimiseks mõeldud kotis. Surnu riietamisega instituut ei tegele.

Kohtuarstlikku ekspertiisi või kohtuarstlikule lahangule suunatud surnu instituudis hoidmise eest õiguskaitse ametkonna määruse või saatelehe koostamise kuupäevast kuni surnu väljastamiseni tasu ei võeta.

Surnu vedamisega seotud kulud, mis ei ole reguleeritud Surma põhjuse tuvastamise seaduse alusel, katavad surnu omaksed või teised vedamise tellinud isikud. Liiklusõnnetuse sündmuskohal toimub surnu vedamine Liiklusseaduses kehtestatud korras.

Kohtuarstliku ekspertiisi akt väljastatakse ekspertiisi määranud õiguskaitse ametkonna töötajale, akti omastele ei väljastata. Kohtuarstliku uuringu akt säilitatakse instituudis.