Skip to content

Riiklikult tunnustatud eksperdid

Alates 1. märtsist 2010. aastal peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja. Nimekirja pidamise eesmärgiks on tagada ülevaade asjatundjatest, keda saab kohtuekspertiiside tegemisel kasutada ekspertidena.

Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekiri

Kohtuekspertiisiseadus kohaselt võivad ekspertiise teostada kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert või menetleja määratud muu isik. Kohtuekspertideks on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis töötavad isikud, kelle tööülesandeks on teha ekspertiise. Eksperdiks võib olla ka menetleja poolt määratud asjakohaste eriteadmistega muu füüsiline isik. Riiklikult tunnustatud ekspert on isik, kes on kantud riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja. Vastavalt kohtuekspertiisiseadusele võib riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kanda isiku, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

 • on teovõimeline;
 • valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel kehtestatud ulatuses;
 • on omandanud ekspertiisialal nõutava kõrghariduse Eesti Vabariigi kõrgkoolis või kelle haridus vastab sellele tasemele;
 • keda ei ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • keda ei ole halduskorras karistatud korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest;
 • kes on vähemalt kolm aastat vahetult enne nimekirja kandmise taotlemist töötanud teadusvaldkonnas, milles taotletakse riiklikku tunnustamist ning mis annab ekspertiisi tegemiseks siseriiklikult tunnustatud nõuete kohase kvalifikatsiooni;
 • kellel on võimalik kasutada ekspertiisiuuringuteks vajalikke tehnikavahendeid;
 • kellel on alaline sissetulek.

Riiklikult tunnustatud eksperdi staatuse taotlejal tuleb nimekirja kandmiseks esitada Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile kirjalik avaldus, millele lisatakse alljärgnevad dokumendid:

 • erialast haridust tõendav dokument;
 • teave ekspertiisi tegemiseks vajalike tehnikavahendite kasutamise võimaluse ja alalise sissetuleku kohta;
 • tööandja või teenistuja vahetu ülemuse kinnitus, et töötaja või teenistuja vabastatakse ekspertiisi tegemise ajaks teenistus- või tööülesannete täimisest;
 • soovitus erialaselt kutseühingult või kaks soovitust erialal tunnustatud asjatundjatelt või andmed vastava asutuse või volitatud juriidilise isiku poolt tunnustamise (atesteerimine, litsentseerimine või muu vorm) kohta. Avaldusele võib erialase sobivuse kohta lisada ka muid andmeid.

Ekspertiisiasutuse juht otsustab isiku riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kandmise kahe kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Lisaandmete kogumisel vajadusel võidakse tähtaega pikendada kuni kolme kuuni.

Riikliku tunnustuse omistamisel kantakse isik viivitamatult riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kolmeks aastaks. Riiklikult tunnustatud eksperdi kirjalikul taotlusel võib riikliku tunnustuse tähtaega korduvalt pikendada. Riikliku tunnustuse tähtaja pikendamise taotlus tuleb esitada ekspertiisiasutusele hiljemalt kolm kuud enne riikliku tunnustuse tähtaja lõppemist.

Edastada riiklikult tunnustatud ekspertide dokumendid aadressil: [email protected]

Riiklikult tunnustatud ekspertide valdkonnast huvitatutel tuleks lisaks käesolevale leheküljele tutvuda ka alljärgnevate materjalidega: