Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töömaht kasvas mullu 18 000 ekspertiisi ja uuringuni

2012. aastal kasvas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) ekspertiiside ja uuringute maht ligikaudu 2500 ühiku võrra. Aastaga tehti 4954 kriminalistika, 1898 kohtupsühhiaatria,  2480 kohtuarstlikku ja 411 kohtutoksikoloogia ekspertiisi ning ligikaudu 8210 uuringut, millest märkimisväärse osa moodustavad narkojoobes juhtimisel tabatud inimesed.

EKEI direktori Üllar Lanno sõnul tuleb tunnustada kõiki tänaseid töötajaid märgatavalt tõusnud panuse eest menetlejate päringutele vastamisel, mis on andnud väärika panuse kuritegude menetluse lühenemisesse. "Samuti väärib esiletõstmist justiitsministeeriumi möödunud aastal langetatud otsus suurendada märgatavalt DNA ekspertiiside rahastust, mille tulemusel said tehtud kõik seni järjekorras oodanud DNA ekspertiisid ning seeläbi muutus tänane politseile tehtav töö varasemast oluliselt kiiremaks“, lisas Lanno

Ekspertiisiasutuse töö on väga tihedalt seotud politsei konkreetsete tegevuseesmärkidega. Eelmise aasta kõrgendatud tähelepanu narkoainete ning narkojoobe osas väljendus ka instituudi ekspertide töös. Narkootilisi aineid saadeti instituudile ekspertiisi tegemiseks möödunud aastaga võrreldes 23% enam ning narkojoobes juhtide analüüside ekspertiisi saatmine tõusis  eelmise perioodiga võrreldes 15%, ületades esmakordselt 4000 analüüsi aastas.

Teine aasta eurotsoonis on elavdanud oluliselt võltsitud müntide analüüsimist, mis varasema aastaga on tõusnud ligikaudu 45%, jõudes 200 ühiku piirimaile. Samas võltsitud paberraha ekspertiiside arv on nende kiirest avastamisest tingitud hea töö tulemusel hoopis kolmandiku võrra langenud.

Tehnoloogilise arengu osas on EKEI teinud jõudsalt edusamme kohtukeemia valdkonna aparaatide uuendamises ning seda eelkõige Eesti-©veitsi välisrahastuse toel. Varasemast oluliselt täpsemaks muutus seeläbi vedelate narkootiliste ainete sh. GHB uurimine. Täiesti uuele tasemele tõusis instituudi jäljeekspertide varustus, kus nüüdsest toimub jalatsi- ja teiste kuriteopaigale jäetud jälgede identifitseerimine ¾elatiinkile skänneriga.

Kvaliteedisüsteemi täiustamine kolmanda rahvusvaheliselt tunnustatud standardiga tõstis EKEI kindlalt esirinda terves maailmas. Möödunud aastal lisandusid tööprotsessi kvaliteedi tunnustusena uute valdkondadena ISO17020 standardi järgi akrediteeritud kohtuarstlik ekspertiis ja ISO17025 standardi järgi akrediteeritud infotehnoloogiaekspertiis. Viimase osas koolitas EKEI kogu euroopa eksperte sama saavutama juba eelmise aasta lõpus toimunud seminaril.

Eelmise aasta mais kogunesid Tartus terve euroopa CSI eksperdid, kes keskendusid oma konverentsi raames ühele tulevikuteemadest, et olla valmis sündmuskohatöö kvaliteedistandardi rakendamiseks aastaks 2020. Sel suvel toimub Eestis üle-euroopaline kiu- ja juuste ekspertide aastakogunemine.

Möödunud aasta augustist jõustunud kohtuekspertiisiseaduse muudatus andis Eesti politseiuurijatele võimaluse teha kurjategijate otsing kõigist euroopa DNA- ja sõrmejälje andmebaasidest. DNA andmete võrdlus toimub igal ööl ning kokkulangevused kontrollitakse üle andmeid omavate laborite vahel. See on kindlasti uus võimekus tuvastada kurjategijate isikut isegi juhtudel, kui nad on siirdunud tegutsema teistesse riikidesse.

5. aprilli tähistab EKEI 75 aasta möödumist päevast, kui kohtute seadustikus ekspertiisiasutust esmakordselt mainiti. EKEI taasloomine toimus 1. jaanuaril 2008, kui ühendasutuseks liideti kokku Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi – ja Kriminalistika Keskus. Ekspertiisitegevuse koondumine jätkus 2009. aastal, kui EKEI haldusalasse lisandus kohtupsühhiaatria ekspertiiside tegemine. Ühtse riikliku ekspertiisiarhiivi rajamine lõppes riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja haldamise üleandmisega instituudi pädevusse 2010. aastal.