• A
  • +

Eesti ratifitseerib lapsi seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest kaitsva konventsiooni

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile Lanzarote konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu, mis kaitseb lapsi seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest.

„Laste seksuaalne ärakasutamine ja seksuaalne kuritarvitamine on sagenenud nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil, eriti olukorras, kus nii lapsed kui ka kuriteo toimepanijad kasutavad üha enam side- ja infotehnoloogiat. Laste seksuaalne ärakasutamine, eriti lasteprostitutsioon ja lasteporno, ning kõik laste seksuaalse kuritarvitamise vormid, sealhulgas välismaal toimepandud kuritarvitused, kahjustavad laste tervist ja psühhosotsiaalset arengut. Seetõttu on väga tähtis, et igale lapsele oleks tagatud õigus perekonna, ühiskonna ja riigi pakutud kaitsele,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Seetõttu on sümboolne, et tänasel lastekaitsepäeval saatsime kooskõlastusele Lanzarote konventsiooni ratifitseerimise eelnõu, kuna tegemist on kõige ulatuslikuma rahvusvahelise leppega, milles käsitletakse laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest,“ lisas minister.  

Konventsiooni nurgakivid on seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise ennetamine, seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise ohvriks langenud laste õiguste kaitse tagamine ning lapse seksuaalse ärakasutamise ja väärkohtlemise vastases võitluses riigisisese ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

Tegemist on olulise tähtsusega dokumendiga lastevastast seksuaalvägivalda puudutavate kuriteokoosseisude ülevõtmisel Eesti õigusesse, lapsesõbraliku menetluspraktika ühtlustamisel ning sotsiaalteenuste kvaliteedi ja mõjususe parandamisel. Konventsiooni läbivaks põhimõtteks laste kaitsmisel on erinevate valdkondade integreeritus, mistõttu nõuab konventsiooni sätetele vastamine pingutusi nii sotsiaal-, tervise-, haridus- kui õiguskaitsevaldkonnalt.

Lanzarote konventsioon avati allakirjutamiseks 25. oktoobril 2007 ning jõustus rahvusvaheliselt 1. juulil 2010. Eesti kirjutas konventsioonile alla 17. septembril 2008. Konventsiooni ratifitseerimise eest vastutav ministeerium on justiitsministeerium. Samas on konventsiooniga ettenähtud teenuste ja meetmete arendamisel väga sisuline osa ka teistel ministeeriumitel, eeskätt sotsiaal- ja siseministeeriumil.

Lanzarote konventsiooni karistusõiguslikud normid on juba Eesti õigusega kooskõlas. Konventsiooni ratifitseerimiseks vajalikud tegevused on kirjas laste ja perede arengukavas aastateks 2012–2020 ning vägivalla ennetamise strateegias aastateks 2015–2020. Eelnõu on seotud ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga aastateks 2015–2019, mis toob kriminaalpoliitilise prioriteedina välja alaealistega seotud ja nende vastu suunatud kuritegude, eelkõige seksuaalkuritegevuse vastase võitluse.

Eesti on ühtlasi 18. maist kuni 22. novembrini 2016 Euroopa Nõukogu (EN) ministrite komitee eesistuja, mil Eesti välisminister on organisatsiooni poliitiliseks juhiks. Eesti liitus 27. liikmesriigina Euroopa Nõukoguga 14. mail 1993. ENi kuulub 47 liikmesriiki, kes juhivad kordamööda kuue kuu kaupa ministrite komiteed. Laste õiguste kaitse, sealhulgas võitlus laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise vastu, on üks Eesti prioriteetidest Euroopa Nõukogu eesistumisel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50