• A
  • +

ELi ühinguõiguse direktiivid ühtlustatakse

PrintPDF Jaga

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku kodifitseerida ühinguõiguse valdkonna direktiivid.

Ühte, 168 artiklist koosnevasse direktiivi koondatakse kuus varasemat direktiivi:

  • esimene direktiiv tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (2009/101/EÜ)
  • teine direktiiv tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (2012/30/EL)
  • kolmas direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (2011/35/EL)
  • kuues direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist (82/891/EMÜ)
  • kümnes direktiiv piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta (2005/56/EÜ)
  • üheteistkümnes direktiiv filiaalide avalikustamisnõuete kohta (89/666/EMÜ).

Kodifitseerimisel ei muudeta direktiivide sisu, vaid uuendatakse nende viiteid ja parandatakse sõnastust. Parandusi tehakse ka direktiivide eestikeelsesse versiooni. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis ja EUR-Lexis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50