• A
  • +

Justiitsministeerium asub ette valmistama maksejõuetusreformi

PrintPDF Jaga
Justiitsminister Urmas Reinsalu tutvustas täna EVEA esindajatele maksejõuetusreformi plaane. Ministeerium kutsub üles esitama arvamusi ja ettepanekuid, kuidas võiks muuta maksejõuetusmenetluste läbiviimist efektiivsemaks, kiiremaks ja tulemuslikumaks.
 
„Maksejõuetuse revisjoni eesmärk on tagada Eesti ettevõtluskeskkonna hea maine ja atraktiivsus nii riigi sees kui rahvusvaheliselt,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Ausad ettevõtjad peavad saama tõhusama maksejõuetusmenetluse kaudu tuge oma õiguste kaitseks. Pahatahtlikes pankrottides sekkutakse liialt hilja ning heausksed võlausaldajad sattuvad seetõttu ohvriks.“
 
Tagasiside üldiseks eesmärgiks on saada vastus küsimusele, kas revisjoni läbiviimine on vajalik ning millistele küsimustele tuleks eelkõige keskenduda. Ministeerium ootab tagasisidet selle kohta, kas jätkata tuleks senist seaduste loogikat, koondada maksejõuetusmenetlused ühtsesse seadustikku või  ühtseks menetluseks.
 
Samuti oodatakse arvamusi selle kohta, kas kehtivat õigust tuleks täiendada näiteks pärandvara pankroti ja piiriülese maksejõuetuse regulatsioonidega; milliste meetmetega tuleks tõsta menetluse tõhusust, sh lühendada menetluse läbiviimisele kuluvat aega, tagada pankrotiavalduse õigeaegne esitamine ja võlausaldajate nõuete suurem rahuldamine. Samuti on oluline välja selgitada, kas maksejõuetusmenetluse regulatsioon tagab isikute õiguste ja kohustuste piisava tasakaalustatuse; kas laiendada tuleks isikute ringi, kellelt oleks võimalik menetluskulusid sisse nõuda; kas saneerimismenetlus ning võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadused vastavad praktika vajadustele ning kas oleks vajalik ühtse kontaktpunkti loomine info koondamiseks.
 
Revisjoni ettevalmistava etapi eesmärgiks on selgitada välja üldine revisjoni vajadus ja ulatus, kaardistada praktikas tekkinud probleemid, mis lahendamist vajavad ja luua vajalikud alused revisjoni läbiviimiseks. Tulemusena koostatakse lähteülesanne, mille põhjal otsustatakse edasised võimalikud tegevused.
 
Arvamusi ja ettepanekuid saab kuni 23. septembrini esitada e-posti aadressil kodifmaksejouetus@just.ee märkides pealkirjaks „Maksejõuetuse revisjon“. Pöördumisi käsitletakse revisjoni lähteülesande koostamise sisendina ning ministeerium ei vasta neile, nagu nõuab selgitustaotlustele ja märgukirjadele vastamise kord. Laekunud ettepanekute põhjal koostatud lähteülesanne avalikustatakse justiitsministeeriumi kodulehel ning seejärel on huvigruppidel võimalus selle kohta arvamusi esitada.
 
Maksejõuetusõiguse revisjoni ettevalmistav etapp viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondist (ESF) rahastatava projekti "Õigusloome kodifitseerimine" raames.
 
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50