• A
  • +

Justiitsministeerium jätkab ühinguõiguse korrastamise ettevalmistamisega

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis avalikule konsultatsioonile ühinguõiguse revisjoni lähteülesande projekti.

Justiitsministeerium kutsub üles esitama arvamusi ja ettepanekuid ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti kohta. Lähteülesande projekt sisaldab revisjoni läbiviimise põhjendusi, plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti ühinguõiguslike probleemide kaardistust koos asutuste ja huvirühmade arvamuste ning võimalike analüüsi ülesannetega. Lähteülesande projektis on arvesse võetud ka selle aasta suvel justiitsministeeriumile edastatud arvamusi ja ettepanekuid ühinguõiguse moderniseerimise kohta.

Oodatud on arvamused ja ettepanekud selle kohta, kas lähteülesande projektis on kajastatud kõik olulised probleemid, mida tuleks ühinguõiguse revisjoni raames analüüsida ning kas ühinguõiguse revisjon väljapakutud ulatuses ja kujul on põhjendatud.

Avalik konsultatsioon on oluline ühinguõiguse korrastamise vajalikkuse ja ulatuse ning revisjoni käigus käsitlemist vajavate teemade hindamiseks.

Tagasisidet ootame 8. detsembriks internetiaadressil KODIFuhinguoigus@just.ee, tähistatuna märksõnadega „Ühinguõiguse kodifitseerimine“. Lähteülesande projekt koos täpsema infoga konsultatsiooni kohta on leitav justiitsministeeriumi kodulehel.

Pärast avalikku konsultatsiooni koostatakse saadud tagasiside pinnalt läheülesande lõplik versioon.  Selle alusel otsustakse, kas ühinguõiguse kodifitseerimise läbiviimine on vajalik.

Siiani läbi viidud kodifitseerimisprojektide kohta leiate informatsiooni justiitsministeeriumi kodulehelt. Ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamine algas Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames. Kui otsustatakse, et ühinguõigust tuleb kodifitseerida, siis toimub see Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavast 2014-2020.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50