• A
  • +

Justiitsministeerium toetab EL dokumendivahetuse lihtsustamist

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Andres Anvelt kinnitas Milanos toimunud EL justiits- ja siseministrite mitteametlikul kohtumisel, et toetab bürokraatia vähendamist liikmesriikide vahelises dokumendiliikluses, teatavate EL üleste standardvormide kasutuselevõttu ning liikmeriikide ametiasutuste vahel koostöö lihtsustamiseks ja dokumendi võltsimise minimaliseerimiseks elektroonilise teabevahetussüsteemi kasutuselevõttu.

Euroopa justiits- ja siseministrid arutasid Euroopa Komisjoni algatust, mis lihtsustab kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist seeläbi, et mitmed ametiasutuste poolt väljaantavad dokumendid vabastatakse piiriülestes olukordades legaliseerimisest või muust sarnasest formaalsusest (apostillimisest). Ühtlasi muudetakse dokumentide ringlus võltsimiskindlamaks seoses täiendavate infotehnoloogiliste võimaluste loomisega, mis võimaldavad kontrollida elektroonilise keskkonna vahendusel dokumentide ehtsust.

„Tegemist on ühe algatusega, mis puudutaks paljude liikmesriikide elanikke ja ettevõtteid, keda on elu või töö viinud teise Euroopa Liidu liikmesriiki ja puutuvad seal kokku ametiasutustele dokumentide esitamise kohustusega,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt. „Praegu tuleb inimesel, kes peab mõnes teises liikmesriigis esitama oma perekonnaseisu tõendava dokumendi, näiteks sünnitunnistuse, abielutunnistuse vms, teha dokumendist ärakiri, dokument tõlkida ja apostillida. See kõik on aga inimese jaoks täiendav aja- ja rahaline kulu. Algatuse eesmärk on selliseid formaalsusi vähendada ja tulevikus võib isik paluda ametiasutusel väljastada dokument koheselt vastavasisulise dokumendi Euroopa Liidu standardvormil, mis ei vaja täiendavat tõlkimist ega ka kinnitamist.“

Vähendamaks võltsimisi on arutelu all dokumentide näidiste toomine elektroonilisse keskkonda. „Nii on võimalik dokumenti vastu võtval liikmesriigi ametiasutusel kontrollida, kas üldse antud tüüpi dokumenti ja kui, siis millisel vormil teises liikmesriigis välja antakse,“ selgitas Anvelt.

Väljapakutud dokumentide tunnustamine ei laiene dokumentide sisule, vaid puudutab dokumendi ehtsust ja asjaolu, et see on väljastatud selleks pädevust omava isiku poolt. Arutelu Euroopa Komisjoni algatuse rakendamise üle kestab.

Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi vabastatakse apostillimiskohustusest ja luuakse standardvormid sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, ettevõtja õigusliku seisundi ja esindamise kohta. Vormid saavad olema igas EL ametlikus keeles.

Standardvorme ei ole käesolevaga aga ette nähtud nime, põlvnemise, lapsendamise, elukoha, kodakondsuse, rahvuse, kinnisvara, intellektuaalomandi õiguste ja karistusregistrikande puudumise kohta, kuid ka need dokumendiliigid vabastatakse apostillimise kohustusest.

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50