• A
  • +

Justiitsministeerium valmistab ette ühinguõiguse korrastamist

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium alustab ühinguõiguse korrastamise ettevalmistamisega ja ootab teistelt ministeeriumitelt ning huvigruppidelt ettepanekuid ühinguõiguse kaasajastamise kohta.

„Oodatud on ettepanekud ja arvamused selle kohta, kuidas muuta Eesti atraktiivseks idufirmade asutamisriigiks, kas ja millised vahendid on vajalikud ühingutele piiriülese mobiilsuse tagamiseks, kas kehtivad kapitali kaitse süsteemid vajavad uuendamist jne,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Samuti ootab ministeerium arvamusi selle kohta, millised probleemid esinevad ühingute organite koosolekute kokkukutsumisel ja läbiviimisel ning reorganiseerimisel ja lõpetamisel; kas vähemus- ja enamusosaluse omajate õigused vajavad senisest paremat tasakaalustamist. Lisaks küsib justiitsministeerium, kas ja kuidas tuleks Eesti ühinguõiguslikku regulatsiooni muuta senisest süstemaatilisemaks ja õigusselgemaks.

Ühinguõiguse revisjoni ettevalmistav tegevus koosneb eelkõige kodifitseerimise vajalikkuse ja ulatuse hindamisest, analüüsist ühinguõiguse revisjoni käigus käsitlemist vajavate teemade kohta ning sellest lähtuvalt kodifitseerimise lähteülesande koostamisest.

Arvamusi ja ettepanekuid märksõnaga „Ühinguõiguse kodifitseerimine“ ootab justiitsministeerium 20. juuniks e-posti aadressil KODIFuhinguoigus@just.ee.

Siiani läbi viidud kodifitseerimisprojektide kohta leiate informatsiooni Justiitsministeeriumi kodulehel. Ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamine toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastava inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames. Programmi eesmärgiks on parema õigusloome arendamine, mis seisneb õiguse kodifitseerimises ning efektiivsete tugistruktuuride loomises ja õigusaktide mõjuanalüüsi süsteemi arendamises. Programmi kogumaksumus oli 2 601 825 eurot, millest toetus oli 2 471 734 eurot.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50