• A
  • +

Justiitsministeeriumi 2016. aasta eelarve keskendub vanglaametnikele ja prokuratuurile

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi 2016. aasta eelarve keskendub vanglaametnike palkade tõstmisele, prokuratuuri personalireformile ning kuriteoohvrite kaitsele.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on oluline vanglaametnike väärtustamine võrdselt teiste sisejulgeolekus töötavate ametnikega. Seetõttu on üheks justiitsministeeriumi eelarveprioriteediks vanglaametnike palgatõus. Valitsus eraldas vangalteenistuse palgafondi 1 175 292 eurot, et tõsta vanglaametnike, kriminaalhooldajate ja vangla meditsiinitöötajate palku.

Teiseks eelarveprioriteediks on prokuratuuri personalireform ehk prokuröride kõrvale konsultantide palkamine. Prokuratuuri personalireformiks eraldatakse järgmise aasta riigieelarvest 377 640 eurot. „Selleks, et prokuratuur saaks suurenenud töömahu juures jätkata kvaliteetse riikliku süüdistuse esindamisega, täidetakse 2016. aastal 5 tühja prokuröri kohta ning palgatakse juurde 8 konsultanti. Tulemusena peaks muuhulgas jääma vähemaks ka mõistliku menetlustähtaja möödumise tõttu lõpetatavaid menetlusi,“ selgitas justiitsminister.  

Kolmandaks on tähtis tagada kuriteoohvritele senisest märksa tugevam kaitse ja õigused kriminaalmenetluses. „Selleks on vajalik pakkuda kannatanutele riigi tuge, et nad korduvalt ohvriks ei langeks ega tunneks, et riigiga suheldes neid halvasti koheldakse,“ ütles Reinsalu.

Valitsuse poolt septembri alguses heaks kiidetud eelnõuga tehakse kriminaalmenetluse seadustikus ja teistes seadustes mitmeid muudatusi peamiselt kannatanu positsiooni tugevdamiseks kriminaalmenetluses. Ühtlasi täidetakse kohustus võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu nn ohvrite direktiiv. Eelnõu on seotud ka valitsuse tegevusprogrammiga, mis peab oluliseks tegevusi perevägivalla, eelkõige korduva vägivalla avastamiseks ja tõkestamiseks. Eelnõu järgi on menetlejatel tulevikus kohustus selgitada kannatanutele rohkem lahti ohvriabiteenuseid ning kuriteoohvritele ette nähtud riikliku hüvitise ning õigusabi saamise võimalusi. Selleks on vaja menetlejaid koolitada ning teenuseid hakatakse osutama suuremale hulgale inimestele.

Neljandaks prioriteediks on Tallinna vangla ehitamise protsessi jätkamine, et valmiks kaasaegsetele tingimustele vastav vangla, kus on olemas paremad võimalused vangide taasühiskonnastamiseks ja seeläbi ka korduvkuritegevuse vähendamiseks. Kaasaegne vangla loob vangidele senisest paremad võimalused õppimiseks, töötamiseks ja sotsiaalprogrammide läbimiseks. Kaasaegne vanglakompleks valmib senise ajakava kohaselt 2018. aasta lõpus.

Valitsus andis 2016. aasta riigieelarvele põhimõttelise heakskiidu 21. septembril. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50