• A
  • +

Justiitsminister: Eestis peab olema seadusega tagatud õigus kaitsta oma põhiseaduses tagatud vabadusi otse riigikohtus

PrintPDF Jaga

4.03.2017. Justiitsminister saatis kooskõlastusringile arvamuse avaldamiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Täna põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus individuaalkaebuse esitamist selgelt ei reguleeri. 

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul puudub täna olukorda üheselt ja arusaadavalt reguleeriv seadusesäte. „Olukordi, kus inimesel ei ole kehtiva õiguskorra alusel võimalik kasutada ühtegi muud tõhusat võimalust kohtulikule kaitsele, kui esitada individuaaltaotlus riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile, esineb  harva. Samas on seaduses lünk, sest põhiseaduse vastane on ka olukord, kus inimese põhiõigusi kehtiva õigusakti alusel rikutakse ja tal puudub tõhus võimalus kasutada kohtulikku kaitset. Kooskõlastusringile saadetud eelnõu väljatöötamiskavatsuse eesmärk on see lünk täita,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Muudatuse tulemusel on inimestel, kelle põhiõigusi või -vabadusi kehtiv õiguskord pöördumatult rikub, võimalus esitada oma õiguste kaitseks riigikohtule sõnaselgelt seaduses sätestatud õiguslikul alusel asjakohane taotlus,“ lisas justiitsminister.

Muudatuse jõustumisel muutuks vähesel määral ka riigikohtu töökorraldus. Esiteks reguleeritakse taotluste esitamise korda ja teiseks võib esitatavate taotluste hulk mõningal määral selge õigusliku aluse lisandumise tõttu suureneda. Kuna aga riigikohus ei peaks enam analüüsima, kas individuaaltaotluse esitamine on põhiseaduse alusel lubatav või mitte, muutub vähemalt individuaaltaotluste lahendamine riigikohtu jaoks õigusloomelisest aspektist selgemaks.

Kavandatava õigusakti eeldatav jõustumise aeg on 1. jaanuar 2018. Väljatöötamiskavatsusest välja kasvava seaduseelnõu eeldatav kooskõlastamisele saatmise aeg on juuni 2017, millele järgneb eelnõu menetlemise protsess riigikogus.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50