• A
  • +

Justiitsminister Urmas Reinsalu avaldus seoses eilses Pealtnägija saates toodud probleemiga

PrintPDF Jaga

Eilne Pealtnägija saade juhtis õigusega tähelepanu sellele, et mitmetes lasteasutustes ei pruugita piisavalt teadlikud olla kohustusest tõkestada pedofiile asutuse tegevuses. Rõhutan, et Eestis kehtib kõigile laste- ja haridusasutustele lastega töötamise piirang inimestele, kes on karistatud või sundravile määratud tapmise, inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude, prostitutsiooni- ja lastepornoga seotud kuritegude eest. Et info hankimine oleks lihtsam, täpsustab justiitsministeerium lasteasutustele mõeldud juhiseid karistusregistrist päringu tegemiseks.

Lastega töötamise piirang nimetatud süütegude puhul on eluaegne ehk tähtsust ei oma asjaolu, kas karistatus on kehtiv või kustunud. Muude vägivallasüütegude ning mitmete teiste kuritegude korral kehtib piirang karistuse kehtivuse jooksul. Tööandja omakorda on kohustatud veenduma, et isik, keda tööle võtta soovitakse, ei ole selliste kuritegude eest karistatud. See tähendab, et vastavatel tööandjatel tekib kohustus enne isiku töölevõtmist kontrollida karistusregistrist, kas isik on selliste kuritegude eest süüdi mõistetud. Tööandjat, kes võtab tööle inimese, kellel on seaduse järgi lastega töötamine keelatud, võib karistada rahatrahviga.

Pean otstarbekaks, et see  päring tehtaks ka tagantjärele, inimese kohta, kes on tööle asunud varem kui 2007. aastal. Samuti on laste- ja haridusasutustel võimalik päringut mõne aja möödudes korrata ning ka korduspäring on tasuta. 

Infot, kuidas karistusregistrist andmeid küsida, leiab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehel: http://www.rik.ee/et/karistusregister. Lasteasutus saab teha päringu lastega töötavate isikute kohta tasuta. Päringu tegemiseks piisab lasteasutuse esindaja digitaalallkirjastatud pöördumisest aadressile paring@karistusregister.ee, milles on märgitud, et päring tehakse lastega töötavate inimeste kohta. Päringu võib teha ka mitme isiku kohta korraga - näiteks esitades soovitud inimeste nimed ja isikukoodid tabeli kujul. Mitme isiku korraga kontrollimise korral võib päringu andmete ja tulemuste töötlemine võtta tavapärasest 2 tööpäevast kauem.

Päringu vastus saadetakse päringus märgitud aadressile kas digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal. Masspäringu korral märgitakse isikute kohta, kel puuduvad lastekaitseseaduses märgitud süütegude toimepanemise andmed, et karistatus puudub. Päringus olevate inimeste osas, kelle kohta leitakse kõnealuseid karistusi, väljastatakse vastav registriteade.

Kui lapsevanem soovib kontrollida näiteks lapsehoidja tausta, tuleb tasuda riigilõiv 4 eurot. Riigilõivu info on samuti leitav ülaltoodud kodulehelt. Lisainfot saab küsida ka e-posti aadressil info@karistusregister.ee või telefonil: 663 6359.

Lapsega töötava inimese all peetakse silmas kõiki lasteasutuses töötavaid või teisi lasteasutuses tegutsevaid isikuid, kes lastega vahetult kokku puutuvad. Näiteks käivad siia alla õpetajad, noorsootöötajad, noortelaagri töötajad, praktikandid, vabatahtlikud jne. Niisamuti kehtib piirang isikutele, kellel ametijuhendi või töö iseloomu tõttu tuleb lastega vahetult kokku puutuda teistes, mitte ainult lastele mõeldud asutustes (näiteks haigla sotsiaaltöötaja, noorsootööasutuse või noortelaagri töötaja). Samamoodi on selline isik politseiametnik, kelle ametijuhendijärgsed ülesanded eeldavad tööd lastega (noorsoopolitsei).

Justiitsministeerium saadab välja ringkirja kõigile lasteasutustele ja  hoolekandeasutustele, kuidas täpselt seda kohustust peavad asutused täitma.

Infot lastega töötamise piirangu ning laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise kohta leiab siit.

Abimaterjal lapsevanemale, kuidas ennetada laste seksuaalset väärkohtlemist, on kättesaadav siit.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50