• A
  • +

Justiitsministrite mitteametlikul kohtumisel Tallinnas määrati e-õiguskeskkonna tulevik

PrintPDF Jaga

7.07.2017. ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametliku kohtumise teisel päeval Tallinnas arutasid Euroopa justiitsministrid e-õiguskeskkonna, tarbijamüügi reeglite ühtlustamise, vara piiriülese arestimise ja konfiskeerimise ning sideandmete säilitamise küsimusi.

Ühise e-õiguskeskkonna tulevikust rääkides sõnas kohtumist juhtinud justiitsminister Urmas Reinsalu, et EL peab ellu viima kaks eesmärki. Esiteks on piiriülese koostöö toetamiseks vaja ühtlustada liikmesriikide digivõimekust ja teiseks tuleb enam tähelepanu pöörata senistele e-õiguskeskkonna tööriistadele ning IT-süsteemide elektroonilisele identiteedile ja koostalitlusvõimele.

Ministrid arutasid, kuidas tagada digitaalse andmevahetusplatvormi e-CODEXi jätkusuutlik haldamine läbi EL tasandi õigusaktide ning  eu-LISA-le (IT-agentuuri, mille peakorter asub Tallinnas) üleandmise. Samuti arutati, kuidas e-õiguskeskkonna prioriteetsust tõsta ja koostada kõrgemal tasemel järgmise perioodi (2019-2023) strateegia ja tegevuskava. Euroopa Liidu justiitsministrid avaldasid tugevat toetust e-õiguskeskkonna edasisele arendamisele, et muuta olemasolevad õiguslikud lahendused elektroonselt hõlpsasti kättesaadavaks.

Vara piiriülese arestimise ja konfiskeerimise teemal arutati küsimust, kas selleks, et neid vahendeid saaks tõhusamalt kasutada, tuleks vastu võtta liikmesriikidele rohkem valikuvõimalusi jättev direktiiv või kõigile otsekohalduv määrus. „Kuna praegu on kuritegeliku vara teises liikmesriigis arestimine või konfiskeerimine liialt keerukas ja aeganõudev, siis seda Euroopas laialdaselt ei kasutata. Eesti ootabki arvamusi, millises õiguslikus vormis oleks piiriülene kuritegeliku vara konfiskeerimine kõige tõhusam,“ selgitas Reinsalu. „Ministrid pidasid väga sisukat mõttevahetust. Töötame need seisukohad läbi ja kaalume neid läbirääkimistel.“

Kaupade veebi- ja muud kaugmüüki käsitleval arutelul sõnas Urmas Reinsalu, et kuna digisisu eelnõus jõudsid ministrid juunis kokkuleppele, avab Eesti arutelu mõningate kaupade eelnõu sõlmküsimuste üle. „Eelnõuga reguleeritakse kaupade müüki tarbijale online-keskkonnas. Ma soovisin ministritelt suuniseid, kas me peaksime taotlema võimalikult sarnaseid reegleid kaupade müügile nii internetis kui ka tavapoes,“ selgitas minister Reinsalu. Lisaks avaldasid ministrid arvamust, kuidas sobitada need reeglid digiajastusse, eriti seoses nn tarkade kaupadega, millel on digitaalne sisu.

„Kokkuvõttes paistsid ministrid olevat üksmeelel, et internetis ja väljaspool seda peaksid reeglid olema ühtsed. Siiski on veel hulk küsimusi, millega tuleb teha palju tööd, ent täna saime väga vajalikud juhtnöörid,“ ütles minister Reinsalu.

Justiits- ja siseministrite ühisel kohtumisel arutati andmete säilitamise küsimust. Ministrid vahetasid mõtteid selle üle, kuidas säilitada mitmesuguseid kuritegude ennetamisel ja menetlemisel tekkivaid andmeid. „Siinjuures on oluline, et me ei räägi sõnumi sisust, vaid metaandmetest. Selline info on väga oluline tööriist terrorismi ja muu raske kuritegevuse vastu võitlemisel, näiteks on võimalik nende andmete abil leida võimalikke kurjategijaid või määrata kuriteoohvrite asukohta,“ ütles Reinsalu.

„Eesti on alati olnud seisukohal, et võitluses raskete kuritegude vastu on andmete säilitamisel kaalukas osa. Eesistumise ajal jätkab Eesti Malta tublit tööd ning otsib ka võimalusi, kuidas toimida praeguses õiguslikult ebakindlas olukorras,“ ütles minister Reinsalu.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50