• A
  • +

Kohtureform jätkub sellel aastal Tartu kohtutes

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium ja Tartu kohtud allkirjastasid koostöökokkuleppe, mille järgi alustavad kohtujuristid sellest aastast lisaks Harju maakohtule tööd ka Tartu maakohtu, halduskohtu ja ringkonnakohtu juures.


„Kohtute töö reformimise laiemaks eesmärgiks on muuta õigusemõistmine kodanikele kiiremaks ja kvaliteetsemaks. Selleks asuvad kohtute töö paremaks korraldamiseks kohtunikke abistama kohtujuristid, kellele on seatud kõrgemad haridus- ja kutsenõuded. Kohtujuristide lisamine kohtute koosseisu võimaldab kohtunikel senisest enam keskenduda sisulisele õigusemõistmisele ja seeläbi lühenevad eeldatavalt ka menetlusajad,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Vastavalt koostöökokkuleppele luuakse Tartu maakohtu juurde 14, Tartu halduskohtu juurde kaks ja Tartu ringkonnakohtu juurde kuus uut kohtujuristi ametikohta, kelle leidmiseks kuulutati välja avalik konkurss. Hiljemalt 2015. aasta lõpuks on kavas viia Põlva ja Võru kohtumajad ühtse juhtimise alla ehk valida kahele kohtumajale ühine juht.

„Sõlmitud kokkuleppe  eesmärgina tuuakse tavapäraselt välja menetluse kiirust. See on mõõde, mis olulisel määral sõltub lisaks kohtu töökorraldusele ka kohtuskäijatest endist. Samas huvitab ilmselt iga kohtusse pöördujat, et lisaks võimalikult kiirele lahendusele oleks tulemus ka kvaliteetne. Ja seda juba esimeses kohtuastmes,“ ütles Tartu maakohtu esimees Liivi Loide.

„Kohtupidamine on meeskonnatöö – ilma heade teadmiste ja oma ülesandeid vastutustundlikult  täitvate ametniketa on kohtunikul väga keeruline, kui mitte võimatu teha  tööd vastavalt meile pandud  ootustele. Kõnealune koostöölepe võimaldab  üle vaadata ka seniste ametnike töökorralduse ja nende poolt tehtavat väärtustada. Sellele lisaks peaks olulisel hulgal täiendavate kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistide tööle võtmine võimaldama kohtutelt oodatavate arengute saavutamist,“ lisas Loide.

Eelmisel aastal Harju Maakohtus alguse saanud muudatused näitavad, et kohtujuristide lisandumine aitab kohtunikel kiiremini kvaliteetse kohtuotsuseni jõuda. Kohtu jõudlus on 11 kuuga kasvanud ning kuigi kohtusse tuleb sisse rohkem kohtuasju, siis vähenenud on ka kohtuasjade jääk, see tähendab, et kohus lahendab rohkem asju, kui kohtusse saabub.

2013. aasta 11 kuu statistika kinnitab, et pärast kohtureformi algust Harju maakohtus on sealsed menetlusajad võrreldes 2012. aastaga lühenenud kriminaalasjades ca 20%, tsiviilasjades 18% ja väärteomenetluse asjades 7%. Kohtumenetluskulude kindlaksmääramise asjades on menetlusaeg lühenenud aga lausa ligi 56%.

Justiitsministeerium eraldab alates 2014. eelarveaastast Tartu kohtutele käesoleva kokkuleppega kokku lepitud arengueesmärkide kuludeks kuni 1 037 353 eurot.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50