• A
  • +

Kohtutäituri ametikoha täitmise konkurss

PrintPDF Jaga

Justiitsministri 29.05.2013.a käskkirjaga nr 60 on välja kuulutatud konkurss Pärnu tööpiirkonna kohtutäituri ametikohale.

Justiitsministri 29.05.2013.a käskkirjaga nr 60 on välja kuulutatud konkurss Pärnu tööpiirkonna kohtutäituri ametikohale.

Kohtutäituriks võib kandideerida Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kes valdab kõnes ja kirjas eesti keelt, on aus ja kõlbeline ning on omandanud riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või läbinud riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidusõppe õiguse õppesuunal või omandanud kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on:
1) tegutsenud kohtutäituri abina, vandeadvokaadina, kohtunikuna, notarina või pankrotihaldurina vähemalt ühe aasta või
2) töötanud enne kohtutäituri ametisse kandideerimist vähemalt viis aastat akadeemilist või rakenduslikku juriidilist kõrgharidust nõudval tööl ja sooritanud kohtutäiturieksami.

Konkursi korraldab kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja eksamikomisjon. Kui konkursil osaleb isik, kes peab sooritama kohtutäiturieksami, siis korraldatakse eksam justiitsministri 15.12.2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ 10. peatükis sätestatud korras.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada eksamikomisjonile järgmised dokumendid:

  1. avaldus Pärnu tööpiirkonna kohtutäituri ametikohale kandideerimiseks;
  2. isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  3. nõutavat haridust tõendava dokumendi ärakiri;
  4. senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
  5. elulookirjeldus;
  6. omakäeline kinnitus, et kandideerija vastab kohtutäituri seaduse §-s 17 sätestatud tingimustele.

Konkursi tulemusena ametisse nimetatavale kohtutäiturile antakse üle ametist vabastatud Kärdla kohtutäituri asendaja täitetoimikud koos nendega seotud asjaajamisega täitemenetluste jätkamiseks.

Pärnu tööpiirkond hõlmab Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Järva ja Rapla maakonda.

Tähtaeg dokumentide esitamiseks konkursil osalemiseks on 14. juuni 2013.

Dokumendid palume esitada aadressil:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
Narva mnt. 11D (VI korrus)
10151 Tallinn
E-post: aw_proteml("info","kpkoda.ee"); info@kpkoda.ee
Telefon: 64 63 773

Lisanfo: Monica Kaukver, 6803 111, aw_proteml("monica.kaukver","just.ee"); monica.kaukver@just.ee

END SUB:image -->
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50