• A
  • +

Laste õigused kriminaalmenetluses on edaspidi paremini kaitstud

PrintPDF Jaga

14.05.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tagatakse edaspidi kuriteokahtluse alla sattunud laste individuaalne hindamine ning nende teadlikkus oma õigustest. Samuti täiendatakse võimalusi Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude menetlemiseks.

„Meie eesmärk on, et menetluse all olev noor ei satuks kuritegevuse nõiaringi ning samal ajal saaks aru enda tegude tagajärgedest. Selleks, et prokuratuur või kohus saaks teha tema suhtes õige otsuse, tuleb alaealise vajadusi individuaalselt hinnata. Üldjuhul peab selleks pädev inimene hindamise läbi viima enne süüdistuse esitamist. Kaasata tuleb lapse vanemaid, vajadusel teisi lähedasi ja lastekaitsetöötajat,“ selgitas justiitsminister Raivo Aeg. 

Hindamisel võetakse arvesse noore isiksust, küpsust, tausta, sealhulgas haavatavust, ning ka varem alaealise suhtes läbi viidud hindamiste tulemusi.

Noorel on õigus teavitada enda vanemat või muud seaduslikku esindajat enda kinni pidamisest. Kui alaealiselt on võetud vabadus, tehakse talle tervisekontroll, mille tulemustega peavad prokuratuur ja kohus oma otsuste tegemisel arvestama. Kõikide alaealist kahtlustatavat või süüdistatavat puudutavate otsuste tegemisel tuleb arvesse võtta alaealise huve.

2018. aastal registreeriti 1124 alaealiste toime pandud kuritegu. Aasta lõpu seisuga oli vanglas 14 alaealist, kellest kümme süüdimõistetut ja neli vahistatut.

Samuti täiendatakse karistusseadustikku nii, et Euroopa Liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid saaks tulemuslikult uurida ja seeläbi luuakse Eestis eeldused Euroopa Prokuratuuri töö alustamiseks. Euroopa Liidu finantshuvide all mõistetakse Euroopa Liidu eelarves ja sellega seotud asutuste varasid, tulusid ja kulusid; näiteks kuuluvad siia alla Euroopa Liidu fondidest makstavad toetused ja Euroopa Liidu eelarvesse makstavad maksud. Seni nende huvide kaitseks kehtinud konventsiooni asendab edaspidi direktiiv.

Muudatustega võetakse üle kaks Euroopa Liidu direktiivi: alaealiste menetlusõiguste direktiiv ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiiv. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.
 

Viimati uuendatud: 15.05.2019 - 04:50