• A
  • +

Mure kuritegevuse pärast väheneb

PrintPDF Jaga

Eurobaromeetri küsitluse tulemused näitavad, et Eesti elanikud tunnevad järjest vähem muret kuritegevuse kui probleemi pärast ning Eesti näitaja on madalam ka võrreldes kõigi Euroopa liidu riikide keskmisega.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on üldjuhul mure kuritegevuse kui probleemi pärast inimestele loomuomane ning selle esilekerkimist või tahaplaanile vajumist peab antud uuringus vaatama seotuna teiste ühiskondlike probleemidega. „Ühelt poolt on selge, et majanduskriis koos tööpuuduse kasvu ja teiste kaasnenud probleemidega on inimeste elu mõjutanud nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. Samas on hea meel, et need probleemid pole kaasa toonud kuritegevuse kasvu, vaid kuritegevuse tase langeb jätkuvalt – seda kinnitavad nii elanike taju ja kogemused käesolevas uuringus kui ka muu statistika,“ lausus Pevkur.

Eurobaromeetri andmetel vähenes majanduskriisi tingimustes mure kuritegevuse pärast märkimisväärselt ning alates 2010. aasta sügisest on mure kuritegevuse pärast olnud stabiilselt madal. 2012. aasta sügisel kogutud andmetest selgub, et kuritegevus on 7% Eesti elanike hinnangul riigi ees seisvaks põhiliseks probleemiks, olles langenud üldises probleemide järjestuses üsna madalale, seitsmendale kohale. Möödunud aastal oli Eesti inimeste jaoks kõige olulisemaks probleemkohaks hinnatõus (58% vastanutest), sellele järgnesid majandus (37%) ning töötus (30%). Kuritegevusest enam muretseti ka tervishoiu- ja sotsiaalteenuste, pensionide ja maksude pärast. Kuritegevusest vähem muretseti aga näiteks energeetika ja immigratsiooni küsimuste pärast.

Eurobaromeetri küsimustiku raames uuritakse kaks korda aastas Euroopa Liidu elanike käest, millised on nende arvates peamised riigi ees seisvad probleemid.

Küsitluse tulemused on kättesaadavad http://www.just.ee/kriminaalstatistika.

Eurobaromeetri koduleht: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50