• A
  • +

Patendivoliniku kutseeksam

PrintPDF Jaga

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et patendivoliniku kutseeksam patendivoliniku kutse taotlemiseks toimub 22. novembril 2016 kell 9 justiitsministeeriumi 0-korruse õppeklassis nr 012.

Patendivoliniku kutse taotlemiseks ja eksamil osalemiseks esitatakse komisjonile:

1) kirjalik avaldus, milles sisaldub vähemalt üks patendivoliniku seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud valdkond, milles tegutsemiseks kutset taotletakse ja kutse taotleja kinnitus selle kohta, et ta vastab patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele;

2) dokumendid, mis tõendavad patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele vastavust;

3) patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute aruanne patendivoliniku kutse taotleja poolt tehtud tööstusomandialastest toimingutest (edaspidi aruanne);

4) andmed riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõiv 64 eurot iga avalduses märgitud tööstusomandi valdkonna eest tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 (SEB Pank) või EE932200221023778606 (Swedbank), märkides ära viitenumbri 2900082362.

Avaldus patendivoliniku kutseeksamil osalemiseks ja lisadokumendid tuleb esitada patendivoliniku kutsekomisjonile justiitsministeeriumi aadressil Tõnismägi 5A, Tallinn, 15191 või digiallkirjastatuna e-posti aadressil info@just.ee hiljemalt 12. oktoobril 2016.

Patendivoliniku kutse andmine, sh kutseeksam, toimub patendivoliniku seaduse 3. peatükis sätestatud korras. Kutseeksami ülesehitus ja eksamitööde hindamisega seonduv on täpsemalt reguleeritud justiitsministri 03.01.2012 määruse nr 24 „Patendivoliniku kutsekomisjoni põhimäärus“ §-des 41, 5, 6 ja 7.

Lisainfo: Alar Must, justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse nõunik, alar.must@just.ee, tel 680 3113.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50