• A
  • +

Pevkur: Euroopa Liidu andmekaitsereformi osas pole midagi kokku lepitud enne kui kokku on lepitud kõiges

PrintPDF Jaga

Tänasel justiits- ja siseministrite nõukogu istungil Luksemburgis tunnustas Eesti justiitsminister Hanno Pevkur eesistuja Iirimaa tööd Euroopa Liidu andekaitsereformi ettevalmistamisel, kuid rõhutas, et kuna mitmed küsimused vajavad põhjalikumaid arutelusid, ei ole kogu töö reformiga veel kaugeltki lõppenud.

Justiitsminister Hanno Pevkur ütles oma sõnavõtus, et kuigi Eesti saab nõustuda seni tehtud tööga ja edusammudega, ollakse siiski andmekaitsereformiga seisus, kus väga palju on veel teha. „Praeguseks valminud eelnõu peatükid on hea baas, millelt aruteludega edasi minna, et nii Eesti, kui ka teiste riikide poolt tõstatatud kitsaskohti arutada. Samas pole midagi kokkulepitud enne, kui kokku on lepitud kõiges,“ lausus minister oma ettekandes.

Minister tõi välja, et andmekaitsereformi üheks põhialuseks peaks kindlasti olema riskipõhine lähenemine. See tähendab, et kõige tugevamini peab kaitsma kõige tundlikumaid andmeid. Selline lähenemine aitaks leida tasakaalu isikuõiguste kaitse ja halduskoormuse vahel. Ministri hinnangul on samuti sellega seoses oluline anda selge riski definitsioon.

Eesti toetab kindlasti reformi kohaldumist Euroopa Liidu institutsioonidele, kuid see teema vajab põhjalikumat analüüsi, et luua ühtne ja tulevikus hästitoimiv lahendus.

Mitmed nõukogu liikmed rõhutasid, et eelnõu täielik heakskiitmine saab toimuda üksnes tervikuna, mitte erinevate osade kaupa ning seetõttu ei ole liikmesriigid veel siduvaid kokkuleppeid valmis tegema.  

Nõukogu istungil tõid riikide esindajad välja, et paljud andmete töötlemisega seotud probleemid vajavad veel põhjalikumaid arutelusid, et vältida olukordi, kus põhjendamatult hakatakse kitsendama inimeste õigusi. Samal ajal juhiti tähelepanu ka sellele, et reformi käigus ei tohi valmida normid, mis hakkavad takistama või peatavad hoopis tehnoloogia arengu. Veel lahtiste küsimuste juures mainiti ka suureneva halduskoormusega seotud probleeme majanduskriisi tingimustes, pilvandmetöötluse reguleerimise täpsustamist ning mitmeid teisi detailsemat arutelu vajavad küsimusi.

Töö andmekaitsereformiga jätkub ning praegu veel lahtiste küsimuste juurde tullakse järgmistel kohtumistel tagasi.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50