• A
  • +

Põhjamaade eksperdid jagavad kuriteoennetuse alast kogemust

PrintPDF Jaga

Täna alanud konverentsil tutvustavad Põhjamaade eksperdid kuriteoennetuse ning taasühiskonnastamise parimaid praktikaid Norrast, Taanist ja Rootsist ning tehakse kokkuvõte ja antakse ülevaade kaks aastat kestnud koostööprojektist.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Kristel Siitam-Nyiri hinnangul on kaks aastat kestnud projekt toonud Eestisse suurel hulgal uusi teadmisi kuriteoennetusest, kurjategijate efektiivsemast taasühiskonnastamisest ning kuritegude korduvuse vähendamisest. „Eesti erinevate valdkondade eksperdid on kahe aasta jooksul kogunud erinevate riikide kogemusi, mida saab nüüd asuda osadena Eesti praktikasse üle võtma. Tänane konverents ongi suunatud laiemale teadmiste jagamisele selle valdkonna spetsialistidele Eestis,“ lausus asekantsler.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõuniku Anu Lepsi sõnul kinnitavad saadud teadmised arusaama, et kogukonnapõhine ennetustöö ja erinevad taasühiskonnastamise teenused võiksid anda positiivseid tulemusi ka Eestis. „Erinevate teenuste edasiarendamine ja koostöö ennetustegevuste ühtse süsteemi loomisel on vajalik. Teiste riikide praktika kinnitab, et järjest vähem peetakse tulemuslikuks kuriteo toimepanija karistamist ainult vangistusega. Kui inimene jõuab vanglasse, siis on oluline alustada tema ettevalmistamist vabanemiseks kohe vangistuse alguses. See soodustab peale vabanemist kohanemist ühiskonna reeglite ja ootustega ning aitab hoida positiivseid suhteid tugivõrgustikuga kogu vangistuse kestel. Kogemuste vahetamine välismaiste kolleegidega on arenguks väga oluline,“ lausus Leps.

Välismaist praktikat tutvustavad kolm kolleegi Põhjamaadest. Norra riikliku lepitamise ametist Karen Kristin Paus räägib sealsest lepitamismenetlusest kui ühest võimalikust alaealiste mõjutusvahendist.

Kinnise noorteasutuse tööst räägib Bärby noorteasutuse esindaja Hiwa Mohtadi Rootsist. Sellel asutusel on ka eraldi osakond sõltuvusprobleemidega lastele ja noortele.

Noorte kinnipeetavate ning kriminaalhooldusaluste vabanemisjärgsest tööle vahendamisest teeb ettekande Taani High Five organisatsiooni esindaja Ole Hessel.

Päeva teises pooles teevad visiitidel osalenud inimesed ettekanded nähtust ja Eesti senistest kogemustest.

Konverents on suunatud kuriteoennetuse ja jätkutoe valdkonnas tegutsevad projektide elluviijatele, teenusepakkujatele, KOV töötajatele, kriminaalhooldusametnikele, ohvriabitöötajatele, politseinikele ning ennetustööga tegelevate MTÜ-de esindajatele üle Eesti.

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Astra õppehoones.

Lisainformatsiooni konverentsi kohta saab: http://www.kuriteoennetus.ee/40585

fondid

Projekti „Kogukondlik kuriteoennetus ja vanglast vabanenute tugiisikuteenus Põhjamaades“ rahastati Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ stažeerimisprogrammi alameetmest.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50