• A
  • +

Reinsalu: täitemenetlus peab muutuma tõhusamaks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis muudab täitemenetluse kiiremaks ja tõhusamaks, et sissenõudjad saaksid võlad täitemenetluses mõistliku aja jooksul sisse nõuda. Justiitsminister tutvustas muudatusi täna ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite seminaril.

„Selge on see, et Eesti täitesüsteem vajab põhimõttelisi muutusi, sest praegusel kujul ei toimi see nii hästi, kui võiks. Põhjuseid, miks täitemenetlus praegu efektiivne ei ole, on kaks: suur osa täitemenetluse võlgnikest on varatud ning selle tagajärjena on täitemenetluse kestus pikk,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu pakub välja, et kohtutäiturid saavad võimaluse tegutseda osaühingu vormis registreeritud büroo kaudu. See muudatus laieneb ka notaritele kui olemuslikult kõige sarnasema vaba elukutse esindajatele Eestis. Täiendavalt saab notar õiguse büroo avada ka mõnes muus tööpiirkonnas lisaks sellele tööpiirkonnale, kuhu ta nimetatud on.

Kohtutäituri ameti pidamise jätkusuutlikkuse tagamiseks antakse kohtutäituritele võimalus osutada uut ametiteenust – juriidilise fakti tuvastamist. Saavutamaks kiirem ja tulemuslikum täitemenetlus, antakse kohtutäituri abidele võimalus lisaks praegustele toimingutele viia läbi vara müüki kohtutäituri kontrolli all ja muul viisil ning täita lapsega suhtluskorda tagavaid lahendeid.

Kohtutäitur saab ka õiguse võlgniku varalist seisu hinnata ja sellest tulenevalt täitemenetlus peatada. Õigus võlgniku varalist seisu hinnata ja täitemenetlus peatada tekib kohtutäituril iga kolmeaastase menetlemisperioodi järel. Regulatsioon võimaldab sissenõudjal taotleda täitemenetluse aktiivset jätkamist, kuid sellisel juhul tekib asja menetlenud kohtutäituril iga kord õigus küsida sissenõudjalt täitemenetluse jätkamise tasu.

Eelnõu jõustumisel muutuvad täitemenetlusregistri kanded avalikuks. Eelnõuga ei looda kõigile ligipääsetavat täitemenetlusregistrit, vaid luuakse võimalus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja käest tasulise päringuga saada infot, kas isikul on täitemenetlusvõlgnevusi ning kui suur on täitedokumendist tulenev nõue. „Muudatus on oluline, kuna see loob võimaluse huvitatud isikutele enne lepinguliste suhete loomist veenduda teise poole maksekäitumises,“ selgitas justiitsminister.  

Lisaks tehakse eelnõuga veel rida muudatusi, mis käsitlevad täitemenetlusregistri kannete õiguslikku tähendust, täpsustavad kohtutäituri suhtes distsiplinaarmenetluse läbiviimise küsimusi ning kohtutäiturite asendaja määramise regulatsiooni. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50