• A
  • +

Reinsalu: töö korruptsiooni ennetamisel peab jätkuma

PrintPDF Jaga

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO andis Eestile 2012. aasta lõpus 19 soovitust seoses parlamendi liikmete, kohtunike ning prokuröride korruptsiooni ennetamisega. Värske raporti järgi on Eesti täies ulatuses täitnud kümme ja osaliselt üheksa soovitust.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul tuleb Eestil korruptsiooni ennetamise tööga jätkata. „GRECO on andnud oma juhised, kuidas avalikus sektoris ja riigivalitsemises korruptsiooniriske vähendada. Justiitsministeeriumi valdkonnas liigume me GRECO hinnangul hästi edasi ja see tegevus peab jätkuma,“ lisas Reinsalu.

GRECO andis kohtutele viis ning prokuratuurile ja parlamendile seitse korruptsiooni ennetamise soovitust.

Kohtunikele antud viiest GRECO soovitusest oli täielikult täidetud kolm ning osaliselt kaks. Täidetuks luges GRECO soovitused, mis puudutasid kohtunike ametitegevuse kvaliteedi hindamissüsteemi loomist, kohtunike huvide konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamise tegevuskava väljatöötamist ning kohtunikueetika, huvide konflikti ja kingitustega seonduvate teemade koolitusprogrammi väljatöötamist. Osaliselt täidetuks loeti raportis kohtunike edutamisele objektiivsete kriteeriumide seadmist ja kohtunike huvide deklaratsioonide kontrollimist puudutavad ennetustegevused.

Prokuröride korruptsiooni ennetamise seitsmest soovitusest olid täielikult täidetud kuus. Need puudutasid prokuröride edutamisele objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide seadmist, regulaarse prokuröride ametitegevuse kvaliteedihindamise süsteemi loomist, eetikakoodeksi praktiliste näidetega täiendamist ning huvide konflikti ja korruptsiooniriskide vältimise tegevuskava väljatöötamist, samuti kingituste vastuvõtmist puudutava juhise loomist ning prokuröride huvide avalikustamise nõuete korruptsioonivastase seadusega kooskõlla viimist. Korruptsioonialaste koolitusprogrammide väljatöötamise soovitus loeti osaliselt täidetuks.

Parlamendi liikmetele suunatud soovitustest loeti täielikult täidetuks üks soovitus – uuringu läbiviimine, et näha, kas parlamendiliikmetele oleks vajalik huvide konflikti vältimiseks seada hilisemad töökohapiirangud. Kuus soovitust loeti osaliselt täidetuks. Täiendamist vajavate tegevustena on raportis välja toodud vajadus vastu võtta reeglid selle kohta, kuidas parlamendi liikmed suhtlevad lobistide jt kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet mõjutada. Kuigi GRECO hindas Riigikogu liikmete käitumisjuhiste vastuvõtmist, ei peetud piisavaks selle järelevalve- ning sanktsioonide mehhanismi, milleks on ka näiteks Riigikogu poolt rikkumise osas seisukoha võtmine. Osaliselt täidetuks loeti ka huvide konflikti juhise koostamine, mis vajab praktilisi näiteid ja üksikasjalikke juhiseid, samuti tuleb jätkata kingituste vastuvõtmisega seotud organisatsioonisiseste reeglite koostamisega. Ära märgiti ka  vajadus huvide konfliktiga seotud konsultatsioonide ja teadlikkuse tõstmise tõhustamise järele parlamendiliikmete seas.

GRECO [GRECO – Group of States Against Corruption (ingl. k.) / Groupe d’Etats contre la corruption (pr. k.)] on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus. GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Hindamisvoore on seni olnud neli, milles on keskendunud erinevatele teemadele. Kui kolmas voor keskendus karistusseadustiku regulatsioonile ning erakondade rahastamise läbipaistvusele, siis neljas hindamisvoor keskendub korruptsiooni ennetamisele parlamendiliikmete, kohtunike ning prokuröride seas.

Eesti peab Euroopa Nõukogule soovituste täitmisest taas aru andma septembriks 2016.

GRECO aruandega saab tutvuda GRECO kodulehel ja soovituste täitmise aruande originaaltekstiga veebilehel korruptsioon.ee.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50