• A
  • +

Reinsalu tutvustas süüteoennetuse nõukogule välismaalastest kurjategijate riigist väljasaatmise kava

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumis  kogunenud süüteoennetuse nõukogu arutas toimunud istungil välismaalastest kurjategijate Eestis viibimise piiramise, Eestist väljasaatmise ning sissesõidukeelu kohaldamise ehk ruumilise eripreventsiooniga seotud küsimusi. Minister tutvustas nõukogule justiitsministeeriumi plaani välja töötada ruumilise eripreventsiooni programmi.

"Kriminaalpoliitika üks eesmärk on korduvkuritegevuse ennetamine ja vähendamine. Selle eesmärgi saavutamisel on oluline ka välisriigi kodakondsusega kuritegusid toime pannud isikute tõhus riigist väljasaatmine. Kui teiste riikide kodanikud otsustavad Eesti territooriumil kohalike elanike vastu austust õiguskuuleka käitumise näol mitte välja näidata ja sooritavad ohtliku kuriteo, siis on meie kohustus tagada, et nende inimeste koht ei oleks Eestis. Kiirendada tuleb ka välismaalastest vangide karistuse kandmiseks koduriiki üleandmise protsesse," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

"Seejuures on oluline tagada Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas kokku lepitud kriteeriumite järgimine. Nende välismaalaste osas, kellele lisakaristusena ei ole väljasaatmist kohaldatud, tuleb vangistuse kandmise jooksul tagada infovahetus vanglate ja siseministeeriumi vahel, otsustamaks isiku elamisloa tühistamine vastavate aluste olemasolul, samuti tuleb kiirendada välismaalaste üleandmist vangistuse kandmiseks koduriiki. Lisaks tuleks leida võimalused välismaalastest kurjategijate motiveerimiseks riigist lahkumiseks ja koduriiki naasmiseks – vajadusel algatades vastavad seadusemuudatused," selgitas Reinsalu.

Minister rääkis ka, et eesmärgi saavutamiseks on vaja tõsta prokuratuuri ja eeluurimist läbi viivate asutuste teadlikkust riigist väljasaatmise võimaluse laiemast kasutamisest.

Süüteonõukogu annab valitsusele nõu karistuspoliitiliste valikute ja süüteoennetust puudutavate küsimuste osas.

Süüteoennetuse nõukogu püsiliikmed on justiitsminister, siseminister, haridus- ja teadusminister, rahandusminister, sotsiaalkaitseminister, politsei- ja piirivalveameti peadirektor ning riigi peaprokurör. Samuti kuuluvad nõukokku valitavate liikmetena riigikohtu, riigikogu õiguskomisjoni, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tartu ülikooli õigusteaduskonna, sisekaitseakadeemia, Eesti Kirikute Nõukogu, Terve Eesti Sihtasutuse esindajad ning erasektori esinajana R.R. Konsultatsioonide tegevjuht.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50