• A
  • +

Riigisaladuste ja salastatud välisteabe kaitse muutub kindlamaks 

PrintPDF Jaga

Riigikogu võttis 13. veebruari istungil vastu riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse,  avaliku teabe seaduse ning avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tagada Eesti Vabariigi julgeolek ja turvaline välissuhtlemine.

„Muudatused toovad lahendused praktilistele küsimustele, millega riigisaladuse kaitset korraldavad asutused ja salastatud välisteabe töötlejad viimaste aastate vältel kokku on puutunud,“ märkis justiitsminister Lea Danilson-Järg ja selgitas: „2008. aastal jõustunud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus ei arvesta piisavalt tänaste muutunud julgeolekuoludega ning vajab ajakohastamist ka seoses digiarenguga.“

Eelnõuga viiakse salastatud teabe töötlemise nõuded vastavusse tänapäevaste infohalduse põhimõtetega ning riigisaladuse ja välisteabe kaitse muudetakse paindlikumaks ja õiguskindlamaks, et kaitsta riigisaladust ja salastatud välisteavet avalikuks tuleku ja juurdepääsuõiguseta isikule teatavaks saamise eest.

„Muutunud rahvusvaheline julgeolekuolukord näitab selgelt, et tänasel päeval peab nii Eesti riigi loodud, kui ka meie välispartnerite poolt ja meile avaldatud salastatud teave olema kindlalt kaitstud. Seetõttu täiendatakse teabe kaitse regulatsioone – näiteks on politsei- ja piirivalveametil võimalik edaspidi riigisaladusena kaitsta teavet, mis puudutab eriüksuse relvastust, laskemoona ja erivahendeid,“ rääkis justiitsminister.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on täna riigikogus heakskiidu saanud seaduse näol tegemist Eesti ametkondadele väga olulise tööriistaga. „Seaduse eesmärk on erinevalt teiste riikide praktikast ära määratleda konkreetne teave ja selle alaliigid, mida ametiasutustel tuleb riigisaladusena kaitsta ning loob ühtlasi ka raamistiku, kuidas ja milliste meetmetega teavet kaitsta tuleb,“ selgitas Läänemets.

Siseminister lisas, et seadusse kirjapandu on senisest oluliselt selgesõnalisem ja lihtsamini mõistetav, et inimlikul tasandil oleks nii ametnikul kui ka kõrvalisel isikul võimalik seaduse tekstist paremini aru saada. Samuti ennetavad ja vähendavad jõustuvad muudatused Läänemetsa sõnul pikas perspektiivis bürokraatiat, seejuures mitte vähendades üldist järelevalvet ametkondade tegevuse üle. 

Seadusemuudatusega pikendatakse ka välisministeeriumi juures tegutseva strateegilise kauba komisjoni kogutud ja koostatud teabe salastamise aega ning täiendatakse julgeolekukontrolli teostavate asutuste riigisaladuse juurdepääsuloa andmisest keeldumise aluseid. Osaliselt on seejuures võetud eeskujuks NATO nõuded. 

Seaduse muudatused on planeeritud jõustuma 1. mail 2023. aastal.

Viimati uuendatud: 15.02.2023 - 04:50