• A
 • +

Ringkonnaprokuröri ametikohtade täitmise konkurss

PrintPDF Jaga

Riigi peaprokurör kuulutas 31.05.2013 välja avaliku konkursi:

 • kahele ringkonnaprokuröri ametikohale Põhja Ringkonnaprokuratuuris määramata ajaks;
 • kahele ringkonnaprokuröri ametikohale Põhja Ringkonnaprokuratuuris määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni);
 • ühele ringkonnaprokuröri ametikohale Viru Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Narvas) määramata ajaks;
 • ühele ringkonnaprokuröri ametikohale Viru Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Jõhvis) määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni).

Ringkonnaprokurör osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises, juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindab kohtus riiklikku süüdistust ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid.

RINGKONNAPROKURÖRI AMETIKOHALE võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

 1. on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;
 2. valdab eesti keelt kõrgtasemel;
 3. on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;
 4. on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

Ringkonnaprokuröri minimaalne kuupalgamäär on 2335 eurot.

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 14. juuniks 2013 (see on viimane postitamise kuupäev) prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

 1. kirjalik avaldus;
 2. kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);
 3. elulookirjeldus (CV);
 4. prokuröriteenistusse <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);
 5. ametiisikule ettenähtud majanduslike huvide deklaratsioon seisuga 01. mai 2013.a. (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);
 6. tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);
 7. ametniku teenistuslehe koopia (kes on praegu või on varem olnud avalikus teenistuses);
 8. prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus;
 9. muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni aadress on Riigiprokuratuur, Wismari 7, 15188, Tallinn. Dokumentide elektroonilise esitamise korral palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata aadressil aw_proteml("info","prokuratuur.ee"); info@prokuratuur.ee. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 19. juunil 2013. Lisanfo: Kadi Tommis, tel 613 9422, www.prokuratuur.ee

Abiks kandideerijale: “Prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeedi vormi kinnitamine” (RTL 2001, 89, 1249 või http://www.prokuratuur.ee/5230). „Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded“ (RT I, 29.05.2013, 45 või https://www.riigiteataja.ee/akt/129052013045). Komisjon suhtleb kandidaatidega elektroonilisel teel.

END SUB:image -->
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50