• A
  • +

Selgusid parimad kriminoloogiaalased üliõpilastööd

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi iga-aastase kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkursi parimad tööd käsitlesid seekord vanglateemat: esimese koha ja 2000 eurot võitis Liine Karafini magistritöö vanglakiusamisest, teise koha ja 1200 eurot sai Helen Palginõmm, kes uuris naisvangide elutingimusi.


Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõuniku Laidi Surva sõnul edendatakse üliõpilastööde võistlusega kriminoloogia- ja karistusõigusalast teadus- ja arendustegevust. „Võrreldes eelmiste aastatega võib selle aasta tööde puhul välja tuua kriminaalpoliitikast kaugemate valdkondade töid, millest üks ka eriliselt ära märgitud sai. Lisaks väärib erilist tähelepanu vanglateemaliste tööde tugevus, kuid oli ka aktuaalset kohtupraktika analüüsi ja näiteks inimeste õiglustunde uurimist,“ ütles Surva.

Liine Karafini võidutöö „Kiusamise olemus ja ulatus ühe vangla näitel “ kirjeldab vanglakiusamist ühe kinnise kambervangla näitel. Uurimustöös anti ülevaade kiusamisest vanglas ja selle erinevatest aspektidest kinnipeetavate hinnangute ja arvamuste põhjal, sh kiusamise olemus ja ulatus, kiusamiskäitumise osalised, sekkumisvõimalused jms. Hindamiskomisjon tõstis esile selle töö kõrget akadeemilist taset, erakordselt mahuka uurimismaterjali läbitöötamist, tugevat metoodikat ja uurimisvaldkonna aktuaalsust, mistõttu väärib töö ka laiemat tutvustamist.

Teise koha pälvinud Helen Palginõmm hindas oma magistritöös „Naiskinnipeetavate elutingimused Harku ja Murru vangla Harku vangistusosakonna näitel“ naisvangide elukvaliteeti ning võrdles Harku ja ühe ©otimaa vangla naisvangide olukorda. Teooriaosas käsitles autor ka naisvangide subkultuuri, nende seksuaalset haavatavust, hügieeni ja tervishoidu ning emadust.

Eraldi märgiti ära kolm tööd. Parim bakalaureusetöö oli Marion Marsi „Õigluse tajumine kriminaalmenetluse tulemusena. Juhtumianalüüs“, mille hästi seotud teoreetiline mudel ja empiirilised andmed loovad arusaama, millised tegurid võivad mõjutada inimeste hinnanguid kriminaalmenetluse õigluse kohta.

Mari Rassi magistritöö „Tallinna vangla muutuvas maailmas“ pälvis parima eri valdkondi ühendava töö tunnustuse. Hindajad märkisid ära selle vanglaarhitektuuri ja retsidiivsuse seoseid käsitleva töö põnevust ja aktuaalsust ning head ajalooülevaadet vangla kui institutsiooni kujunemisest.

Parimaks kohtupraktikat analüüsivaks tööks hinnati Marje Allikmetsa magistritöö „Loovutatava isiku õigused loovutamismenetluses – kohtupraktika analüüs“, mis pälvis tähelepanu oma kaaluka teemapüstitusega: mil määral kasutab Eesti Vabariik oma suveräänseid õigusi ja kohustusi põhiõiguste tagamisel Euroopa Liidu liikmena.

Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistlusele, mida justiitsministeerium korraldab alates 2006. aastast, laekus tänavu 24 tööd, millest statuudile vastas 19. Hindamiskomisjoni kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Justiitsministeerium tänab kõiki konkursil osalejaid. Parimad üliõpilastööd on autorite nõusolekul avaldatud ministeeriumi võrgukodus.

Viimati uuendatud: 18.03.2019 - 01:50