• A
  • +

Urmas Reinsalu rõhutas Euroopa kohtu rolli digitaalsete põhiõiguste kaitsmisel

PrintPDF Jaga

6.12.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna Luksemburgis Euroopa Liidu Kohtu presidendi Koen Lenaertsi, üldkohtu presidendi Marc Jaegeri ja kohtusekretär Alfredo Calot Escobariga, et arutada üldkohtu reformi ning digilahenduste kasutamist õigusvaldkonnas.                                                               

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul on EL Kohus olnud alati pühendunud suunanäitajaks liikmesriikide õiguspraktikale. „Pean äärmiselt oluliseks Euroopa ja Eesti kohtute koostööd eelotsuse menetluse raames. Tänavu on Eesti kohtud esitanud kokku seitse eelotsusetaotlust EL Kohtule. Seda on oluliselt rohkem võrreldes varasemate aastatega. Minu hinnangul näitab see selgelt Eesti kohtute usaldust Euroopa Liidu Kohtu vastu ning soovi Euroopa Liidu õigust õigesti kohaldada,“ kinnitas Reinsalu. „Ka justiitsministeerium on olulistes kohtuasjades eelotsusemenetlustes osalenud, näiteks sideandmete säilitamise kohtuasjas.“
                          
Ühe olulise teemana käsitleti kohtumisel üldkohtu reformi, mille käigus liideti 2016. aastal Avaliku Teenistuse Kohus üldkohtuga, mis lahendab nüüd esimese kohtuastmena Euroopa Liidu ja tema teenistujate vahelisi vaidlusi. Reformi eesmärk oli eelkõige võimaldada üldkohtul toime tulla suurenenud töömahuga ja vähendada kohtumenetluste pikkust. Ühtlasi otsustati üldkohtu reformimisel suurendada kohtunike arvu nii, et 2019. aastaks on igast liikmesriigist üldkohtus kaks kohtunikku. Eesti kohtunik lisandub reformi kolmandas etapis 2019. aastal.

Kohtumisel Alfredo Calod Escobariga rõhutas Reinsalu õigusvaidluste kiires lahendamises ning juurdepääsus õigusemõistmisele erinevate digilahenduste tähtsust, mistõttu on e-lahenduste kasutusele võtmine õigusvaldkonnas olnud Eesti eesistumise üks prioriteetidest. „Eesti on eesrindlik näide nutikate lahenduste välja töötamisel ja kasutamisel. Näiteks toimub Eestis suhtlus kohtu ja advokaatide vahel juba praegu põhimõtteliselt 100% elektrooniliselt, lisaks alustati 2016. aastal ca 20% tsiviilasjadest ja 25% halduskohtuasjadest e-toimiku kaudu ehk elektrooniliselt. Meie õigusvaldkonna e-lahenduste osas väljendas ka Euroopa kohus tugevat huvi,“ ütles justiitsminister. „Selle kõrval, et on tagatud kaupade ja teenuste vaba liikumine digitaalsel turul, peab olema garanteeritud ka digitaalsete põhiõiguste kindel kaitse. Rõhutasin seda ka oma EL Kohtu kolleegidele.“

EL Kohus esindab Euroopa Liidus kohtuvõimu ja jälgib koostöös liikmesriikide kohtutega, et liidu õigust kohaldataks ja tõlgendataks ühetaoliselt (nt kontrollib kohus Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide seaduslikkust ning tõlgendab liikmesriikide kohtute taotlusel liidu õigust). EL Kohus koosneb Euroopa Kohtust ja üldkohtust. Euroopa Kohtu tööst moodustavad põhiosa eelotsusemenetlused, üldkohus lahendab eelkõige hagisid, mille on esitanud füüsilised või juriidilised isikude Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide peale. Kõik Euroopa Liidu Kohtu teenistused alluvad EL Kohtu presidendi järelevalve all Euroopa Liidu kohtusekretärile, välja arvatud sisekontroll, mis allub otse presidendile

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50