• A
  • +

Uus koda suurendab täituri- ja halduriameti usaldusväärsust

PrintPDF Jaga

Täna kogunes esmakordselt sel aastal loodud kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, mis hakkab analoogiliselt notarite koja ja advokatuuriga seisma hea täituri ja halduri kutsetegevuse arendamise, prestii¾i, liikmete koolitamise ja eetilise järelevalve eest.


Justiitsminister Rein Lang ütles oma tänases ameti- ja kutsekogul peetud kõnes, et koja loomise tingis vajadus luua organisatsioon, mis aitab leida lahendusi erinevatele probleemidele ja küsimustele, millega kohtutäiturid ja pankrotihaldurid oma töös kokku puutuvad.

“Seni tegutsenud kohtutäiturite täiskogul ega pankrotihaldurite kojal pole olnud piisavat mõju oma liikmete huvide kaitsel ja kutse arengu tagamisel. Liikmete koolitamisel, rahvusvahelises suhtluses, ametite ja registritega koostöö arendamisel pole oldud küllalt aktiivne,“ tõdes Lang. 

Ministri sõnul on ühiskoja eesmärk sisuline: luua organisatsioon, mis aitab leida lahendusi kutsetöö probleemidele, ühtlustab praktikat, korraldab senisest tõhusamalt vara müüki, parandab infovahetust riiklike registritega, kaasab täiturid ja haldurid koos õigusloomesse, koolitab ja valvab,“ ütles minister.

Justiitsminister rõhutas, et koja üheks põhiülesandeks on tegelda ka täiendõppega ja leida need kutsetegevuse praktilised probleemid, mida arutada seminaridel, samuti peab koda valmistama oma liikmeid ette uue õiguse rakendamiseks.

„Praktikud nagu teie ei vaja koolitust täitemenetluse või pankrotimenetluse alustest, küll aga on vaja arutada praktilisi probleeme omavahel ja ka teiste huvirühmadega,“ sõnas Lang. “Samavõrra oluline on, et koda hakkab tegelema järelevalvega ausa ja kohusetundliku ametipidamise üle.“

Üldine järelevalve teostamine kohtutäiturite üle jääb jätkuvalt ministeeriumile, kuid koja põhikirja, organite otsuste ja hea ametitava täitmise üle hakkab järelevalvet hakkab edaspidi teostama koja aukohus.

Justiitsministeeriumi järelevalve kohtutäituri ametitegevuse üle toimub nagu ka varasemalt korralise kontrolli, erakorralise kontrolli ja järelkontrollina ning lisaks isiku kaebuse või avalikkusest saadud teabe alusel.

Tõenäoliselt lisandub organisatsiooni arenedes nii õigus­aktidega pandud ülesandeid kui ka ülesandeid, mille täitmist ootavad kojalt liikmed ise.

Langi kinnitusel ei pelga ministeerium tugevat kutseühendust, vaid ootab arvestatava koostööpartneri teket. „Haldusala tugev hääl võib küll vahel olla ebamugav, kuid on arenguks vajalik.“

Näiteks peab Notarite Koda apostilli infosüsteemi, ühist arhiivihoidlat, korraldab ise notarite atesteerimist ja lõi oma vahekohtu. Advokatuur korraldab riigi õigusabi asjade jagamist advokaatidele ning kehtestab ise riigi õigusabi tasumäärad.

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50