• A
  • +

Uus korruptsioonivastane strateegia keskendub avaliku sektori läbipaistvuse suurendamisele

PrintPDF Jaga

Täna saatis justiitsministeerium kooskõlastusele korruptsioonivastase strateegia eelnõu aastateks 2013-2020, mille eesmärk on suurendada avaliku sektori otsuste ja tegevuste läbipaistvust, edendada korruptsiooniteadlikkust ning arendada korruptsioonikuritegude uurimise kvaliteeti.

Justiitsminister Hanno Pevkuri hinnangul näitab viimane korruptsiooniuuring, et inimesed on hakanud suhtuma korruptsiooni taunivamalt, samuti on langenud registreeritud kuritegude arv, vähenedes 2008. aasta 274 juhtumilt eelmisel aastal 161 juhtumini. „Kui 2012. aastal oli Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksi järgi Eesti indeksi väärtus 64 palli ja tabelikoht 32, siis järgmise perioodi strateegiaga seatakse sihiks jõuda kõige vähem korrumpeerunud riikide rühma, kus indeksi väärtus on 75 või enam. Selle tulemuse saavutamiseks keskendutakse läbipaistvuse suurendamisele nii riigiasutuste, kui ka kohalike omavalitsuste asjaajamises, riigihangete korraldamisel, aga ka õigusloome protsessis, erakondade rahastamisel ja tervishoius,“ lausus justiitsminister.

„Konkreetsetes tegevustes tuleb riigis keskenduda muuhulgas läbipaistvust suurendavate elektrooniliste lahenduste arendamisele, nagu näiteks digiregistratuur, elektrooniline riigihangete keskkond või ka omavalitsustele mõeldud infosüsteem LEO (Läbipaistev Eesti Omavalitsus), kus hakkavad kajastuma omavalitsuste ja oma­valitsustele kuuluvate eraõiguslike juriidiliste isikute tehingud. Sarnane lahendus tuleks luua ka riigi finantstehingutest parema ülevaate saamiseks,“ kirjeldas Pevkur järgmise perioodi tegevusi.

Korruptsioonivastast poliitikat juhib ja strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium ning strateegiat viivad ellu kõik ministeeriumid ja valitsusasutused.

Strateegias kavandatud tegevuste elluviimisest ülevaate saamiseks hinnatakse pidevalt selle täitmise seisu ning selleks luuakse korruptsioonivastased valdkondlikud võrgustikud, nagu näiteks tervishoiuasutuste võrgustik, õiguskaitseasutuste ja omavalitsuste võrgustik jne.

Võrgustike esindajad kohtuvad justiitsministeeriumi eestvedamisel paar korda aastas, et arutada valdkonnas toimuvat ja lahendust nõudvaid teemasid. Plaanitud on ka määrata igasse ministeeriumisse korruptsioonivastast poliitikat selle haldusalas koordineeriv isik, ent selle idee osas ootame tagasisidet kooskõlastusringil.

Justiitsministeerium koostab meetmete ja tegevuste elluviimise aruande ja hindab strateegia elluviimise tulemuslikkust. Samuti esitab justiitsministeerium Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks strateegia täitmise kohta lühiaruanne iga aasta märtsis. Aruanne sisaldab ülevaadet tegevustest, rakendusprobleemidest ja kuludest.

Põhjalik aruanne strateegia täitmise kohta esitatakse vabariigi valitsusele 2017. ja 2021. aastal, milles hinnatakse strateegia mõjusid valdkonnale ja sihtrühmadele.

Korruptsioonivastase strateegia eelnõu aastateks 2013 kuni 2020 on leitav aadressilt www.korruptsioon.ee .
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50