• A
  • +

Vägivalla vähendamiseks astuti eelmisel aastal mitmeid olulisi samme

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Andres Anvelt tutvustas tänasel valitsuse istungil „Vägivalla vähendamise arengukava“ rakendusplaani täitmise aruannet aastal 2013. Eelmisel aastal astuti vägivalla vähendamiseks mitmeid olulisi samme nagu näiteks perevägivalla võrgustike pilootprojekt, mis jätkub ka uuel aastal.

Perevägivallajuhtumite uurimise tõhustamiseks ja -ohvrite kaitseks kriminaalmenetluses viidi justiitsministeeriumi eestvedamisel ja koostöös sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutusega  läbi perevägivalla võrgustiku pilootprojekti koolitused Pärnumaal.

„Perevägivalla võrgustikke plaanitakse luua kõikjal Eestis, et tagada juhtumite parim võimalik lahendamine. Eesmärgiks tuleb seada, et perevägivalla juhtumite menetlemine toimuks võimalikult ühetaoliselt, et ohvrid ja vägivallatsejad saaksid kõikjal võrdse kohtlemise osaliseks,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Vägivallaga võitlemise tõhustamiseks muudetakse ka 2014. aasta rakenduskava, kuhu tuuakse sisse Istanbuli 2011. aasta naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni allkirjastamine sellel sügisel ning Eesti seadusandluse kohandamine konventsioonile vastavaks.

2013. aastal alustati perevägivallatsejatele mõeldud programmi väljatöötamist ning pilootprojekti  raames viiakse läbi rehabilitatsioonigruppe pere- või paarisuhtevägivalda kasutanud meestele Harjumaal, Tartumaal ning Ida-Virumaal.

Samuti koostati möödunud aastal artikleid nii põhikooli kui gümnaasiumitaseme aineraamatutesse, kus räägitakse perevägivalla olemusest ja mõjust. Lisaks sellele koolitati riskirühmi, et interaktiivsel viisil kinnistada informatsiooni, mis on kättesaadav nii veebilehtedel kui aineraamatutes.

Tegeleti ka alaealiste vägivalla vähendamisega ja lastele parema kaitse loomisega vägivalla eest. Justiitsministeeriumi koordineerimisel valmisid materjalid lapstunnistajatele kohtumenetluses, mis aitavad kaasa lapsohvrite ning –tunnistajate teisese ohvristumise vältimisele. 

2013. aastat iseloomustab Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide avanemine, mille abil järgnevatel aastatel toetatakse teenuseid, koolitusi, uuringuid ja süsteemseid muudatusi nii kuriteoennetuses, vanglast kui erikoolist lahkunute jätkutoes, perevägivallas, inimkaubanduses, lastekaitses, noorsootöös ning mitmes muus valdkonnas, mis lähemalt või kaugemalt on vägivalla ennetamise ja vähendamisega seotud. Näiteks Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ raames oli avati 2013. aasta lõpus taotlusvoor, mille eesmärgiks on toetada vanglast või erikoolist naasvaid noori ning vähendada seeläbi korduvkuritegevust. 2014. aasta alguses laekus vooru 9 taotlust sellesisuliste projektidele toetuse saamiseks.

01.01.2013 jõustusid karistusseadustikus seksuaalkurjategijate kompleksravi puudutavad sätted ning ravi kohaldamist korraldav määrus 01.06.2013. Jõustusid 23.12.2013 karistusseadustiku muudatused, millega karmistati karistusi laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise eest ning muudeti efektiivsemaks ka lasteporno vastane võitlus.

Lisaks viidi läbi veel mitmeid tegevusi inimkaubanduse vähendamiseks ja ennetamiseks, koostati vägivalla teemal õppe- ja juhendmaterjale koolidesse jne. Kõigi vägivalla vähendamiseks läbi viidud ja planeeritud tegevustega on lähemalt võimalik tutvuda siin.


Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50