• A
  • +

Võrreldes 2013. aastaga vähendame tapmiste arvu aastaks 2020 poole võrra

PrintPDF Jaga

Vabariigi valitsus kinnitas vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020, mis keskendub senisest enam rahva vägivalda taunivate hoiakute muutmisele ja ohvrite abistamisele. Üks eesmärke on vähendada ka tapmiste arvu. Kui 2013. aastal hukkus Eestis vägivalla tagajärjel 52 inimest, siis üks strateegia eesmärke on, et see arv oleks aastaks 2020 poole võrra väiksem.

„Vägivald puudutab iga ühiskonna­kihti, see ei ole vaid toimetulekuraskustes inimeste mure. Mind paneb vägivalla puhul enim muretsema see, et vägivald kipub korduma ja vägivallaringist on keeruline välja pääseda. Lapsed, kes satuvad vägivalla ohvriks või selle pealtnägijaks, puutuvad suurema tõenäosusega vägivallaga kokku ka täiskasvanueas – kas ohvri või vägivallatsejana,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Minister märkis, et vägivalla ennetamine ja ohvrite abistamine peab olema riiklik prioriteet. „Kui riik vägivallaprobleemiga keskendunult tegeleb, on võimalik mõjutada ka üldist suhtumist vägivalda ja seda vähendada,“ lausus Anvelt.

Strateegia tegevuste tulemusel on aastaks 2020 vägivald  Eestis vähenenud - seda eelkõige viies valdkonnas: lastevaheline vägivald, laste väärkohtlemine, perevägivald, seksuaalvägivald ja inimkaubandus.

Vägivalla vähendamine saavutatakse nelja suurema tegevuste bloki kaudu. Esiteks tuleb muuta inimeste teadmisi vägivallast ja kujundada hoiakuid selle suhtes. Teiseks on strateegia keskmes läbivalt ohvrikeskne lähenemine ja ohvrite turvalisus ning abistamine. Kolmandaks eeldab vägivallajuhtumi edukas lahendamine sageli erinevate asutuste omavahelist koostööd ja ühist reageerimist vägivallale. Neljandaks tuleb tegeleda ka teise osapoole, vägivallatseja hoiakute ja käitumismustritega.

Strateegias on seatud eesmärgid, kuhu soovitakse vägivalla ennetamisel jõuda ning toodud välja konkreetsed tegevused. Näiteks tegeldakse aktiivselt rahva vägivalda taunivate hoiakute kujundamisega, võetakse haridussüsteemis kasutusele tõenduspõhised ennetusprogrammid, koolitatakse spetsialiste nii sotsiaal-, haridus- kui õiguskaitseasutustes ja arendatakse vägivalla ohvrite abistamise süsteemi.

Igal aastal hinnatakse strateegias seatud eesmärkide saavutamist, viies selleks vajadusel läbi uuringuid.

Strateegia koostamises osalesid aktiivselt haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- ja õiguskaitsevaldkonna spetsialistid riigiasutustest, omavalitsustest ja vabaühendustest.

Strateegiaga on võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebis.

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50